Verordening 2009/1284 - Specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van Guinee

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 23 december 2009 gepubliceerd en is op dezelfde dag in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) nr. 1284/2009 van de Raad van 22 december 2009 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EU) No 1284/2009 of 22 December 2009 imposing certain specific restrictive measures in respect of the Republic of Guinea
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2009/1284
Origineel voorstel COM(2009)652 NLEN
Celex-nummer i 32009R1284

3.

Key dates

Document 22-12-2009
Bekendmaking in Publicatieblad 23-12-2009; Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 010,OJ L 346, 23.12.2009
Inwerkingtreding 23-12-2009; in werking datum publicatie zie art 19
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

23.12.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 346/26

 

VERORDENING (EU) Nr. 1284/2009 VAN DE RAAD

van 22 december 2009

tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215, leden 1 en 2,

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2009/788/GBVB van de Raad van 27 oktober 2009 inzake beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee (1), zoals gewijzigd bij Besluit 2009/1003/GBVB van de Raad van 22 december 2009,

Gezien het gezamenlijke voorstel van de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Gemeenschappelijk Standpunt 2009/788/GBVB voorziet in een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van leden van de nationale raad voor democratie en ontwikkeling (NCDD) en van personen die banden met hen onderhouden, en die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige onderdrukking op 28 september 2009 of voor de politieke patstelling in Guinee.

 

(2)

Deze maatregelen omvatten de bevriezing van tegoeden en economische middelen van de natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen die in de bijlage bij het Gemeenschappelijk Standpunt zijn vermeld, alsook het verbod op het verstrekken van technische en financiële bijstand en andere dienstverleningen in verband met militaire uitrusting ten behoeve van natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in de Republiek Guinee of bestemd voor gebruik in de Republiek Guinee. Die maatregelen omvatten ook een verbod op de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer aan c.q. naar de Republiek Guinee van uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt.

 

(3)

Deze maatregelen vallen binnen het toepassingsgebied van het Verdrag; derhalve is, met name om te garanderen dat zij in alle lidstaten door de marktdeelnemers uniform worden toegepast, wetgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging van de maatregelen voor zover het de Unie betreft.

 

(4)

Bij de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen uit hoofde van deze verordening dienen de bepalingen te worden nageleefd van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (2), alsook van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (3).

 

(5)

Teneinde de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient deze verordening onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING AANGENOMEN:

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a) 
    „uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt”: de goederen in de lijst van bijlage I;
  • b) 
    „technische bijstand”: alle technische bijstand in verband met reparaties, ontwikkeling, vervaardiging, assemblage, beproeving, onderhoud of enige andere technische dienstverlening; technische bijstand kan worden verleend in de vorm van instructies, advies, opleiding, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten; met inbegrip van mondelinge vormen van bijstand;
  • c) 
    „tussenhandeldiensten”: de activiteiten van personen, entiteiten en partnerschappen die optreden als tussenhandelaar door goederen en technologie te kopen of te verkopen of de overdracht ervan te organiseren, of door te...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.