Uitvoeringsverordening 2010/157 - Instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde ringbandmechanismen uit China naar aanleiding van een nieuw onderzoek bij het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 384/96

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze uitvoeringsverordening is op 26 februari 2010 gepubliceerd en is op 27 februari 2010 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 157/2010 van de Raad van 22 februari 2010 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde ringbandmechanismen van oorsprong uit de Volksrepubliek China naar aanleiding van een nieuw onderzoek bij het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 384/96

officiële Engelstalige titel

Implementing Regulation of the Council (EU) No 157/2010 of 22 February 2010 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain ring binder mechanisms originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 384/96
 
Rechtsinstrument Uitvoeringsverordening
Wetgevingsnummer Uitvoeringsverordening 2010/157
Origineel voorstel COM(2010)48 NLEN
Celex-nummer i 32010R0157

3.

Key dates

Document 22-02-2010
Bekendmaking in Publicatieblad 26-02-2010; Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 056,OJ L 49, 26.2.2010
Inwerkingtreding 27-02-2010; in werking datum publicatie + 1 zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

26.2.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 49/1

 

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 157/2010 VAN DE RAAD

van 22 februari 2010

tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde ringbandmechanismen van oorsprong uit de Volksrepubliek China naar aanleiding van een nieuw onderzoek bij het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 384/96

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad van 30 november 2009 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1), waarbij Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (2) („de basisverordening”) wordt ingetrokken, en met name op artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1225/2009,

Gezien het voorstel dat de Europese Commissie („de Commissie”) na overleg in het Raadgevend Comité heeft ingediend,

Overwegende hetgeen volgt:

  • A. 
    PROCEDURE
  • 1. 
    Geldende maatregelen
 

(1)

De Raad heeft bij Verordening (EG) nr. 119/97 (3) definitieve antidumpingrechten ingesteld, variërend van 32,5 % tot 39,4 %, op bepaalde ringbandmechanismen („RBM’s”) van oorsprong uit de Volksrepubliek China („de VRC”). Deze tarieven waren van toepassing op andere RBM’s dan die met 17 of 23 ringen, waarvoor een recht gold gelijk aan het verschil tussen de minimuminvoerprijs („MIP”) van 325 EUR per 1 000 stuks en de prijs franco grens Europese Unie („EU”), vóór inklaring, wanneer deze laatste lager was dan de MIP.

 

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 2100/2000 (4) heeft de Raad na een nieuw onderzoek krachtens artikel 12 van de basisverordening bovengenoemde rechten voor bepaalde andere RBM’s dan die met 17 of 23 ringen gewijzigd en verhoogd. De gewijzigde rechten varieerden van 51,2 % tot 78,8 %.

 

(3)

Naar aanleiding van een verzoek van twee EU-producenten werd in januari 2002 krachtens artikel 11, lid 2, van de basisverordening een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen geopend (5), waarna de Raad bij Verordening (EG) nr. 2074/2004 (6) de bestaande antidumpingmaatregelen met vier jaar heeft verlengd.

 

(4)

Na een onderzoek naar ontwijking van de maatregelen krachtens artikel 13 van de basisverordening heeft de Raad bij Verordening (EG) nr. 1208/2004 (7) de definitieve antidumpingmaatregelen uitgebreid tot de invoer van bepaalde RBM’s verzonden uit Vietnam, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Vietnam.

 

(5)

Na een onderzoek naar ontwijking van de maatregelen krachtens artikel 13 van de basisverordening heeft de Raad bij Verordening (EG) nr. 33/2006 (8) de definitieve antidumpingmaatregelen uitgebreid tot de invoer van bepaalde RBM’s verzonden uit de Democratische Volksrepubliek Laos, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit de Democratische Volksrepubliek Laos.

 

(6)

Ten slotte heeft de Raad het toepassingsgebied van de maatregelen in augustus 2008 bij Verordening (EG) nr. 818/2008 (9) uitgebreid tot enigszins gewijzigde RBM’s, omdat was geconstateerd dat de maatregelen werden ontweken.

  • 2. 
    Verzoek om een nieuw onderzoek
 

(7)

Na de bekendmaking van het bericht dat de voor bepaalde RBM’s van oorsprong uit de VRC geldende antidumpingmaatregelen binnenkort zouden vervallen (10), heeft de Commissie op 4 september 2008 een verzoek ontvangen deze maatregelen krachtens artikel 11, lid 2, van de basisverordening opnieuw te onderzoeken.

 

(8)

Het verzoek werd ingediend door de EU-producent Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH („de indiener van het verzoek”), die een groot deel, in...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.