Besluit 2010/706 - Ondertekening van de Overeenkomst met Georgië inzake de versoepeling van de afgifte van visa - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 19 september 2020
kalender

Besluit 2010/706 - Ondertekening van de Overeenkomst met Georgië inzake de versoepeling van de afgifte van visa

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 24 november 2010 gepubliceerd en is op 3 juni 2010 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

2010/706/EU: Besluit van de Raad van 3 juni 2010 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de versoepeling van de afgifte van visa

officiële Engelstalige titel

2010/706/EU: Council Decision of 3 June 2010 on the signing, on behalf of the European Union, of the Agreement between the European Union and Georgia on the facilitation of the issuance of visas
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2010/706
Origineel voorstel COM(2010)197 NLEN
Celex-nummer i 32010D0706

3.

Key dates

Document 03-06-2010
Bekendmaking in Publicatieblad 24-11-2010; OJ L 308, 24.11.2010,Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010
Inwerkingtreding 03-06-2010; in werking datum document zie art 3
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

24.11.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 308/1

 

BESLUIT VAN DE RAAD

van 3 juni 2010

betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de versoepeling van de afgifte van visa

(2010/706/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 77, lid 2, onder a), juncto artikel 218, lid 5,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Op 27 november 2008 heeft de Raad de Commissie gemachtigd onderhandelingen met Georgië te beginnen inzake een Overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië over de versoepeling van de afgifte van visa (hierna „de overeenkomst” genoemd). De onderhandelingen werden succesvol afgerond en de overeenkomst werd op 25 november 2009 geparafeerd.

 

(2)

Dit besluit vormt een ontwikkeling van bepalingen van het Schengenacquis waaraan het Verenigd Koninkrijk niet deelneemt, overeenkomstig Besluit 2000/365/EG van de Raad van 29 mei 2000 betreffende het verzoek van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland deel te mogen nemen aan enkele van de bepalingen van het Schengenacquis (1). Het Verenigd Koninkrijk neemt derhalve niet deel aan de aanneming van dit besluit en dit is niet bindend voor, noch van toepassing op deze lidstaat.

 

(3)

Dit besluit vormt een ontwikkeling van bepalingen van het Schengenacquis waaraan Ierland niet deelneemt, overeenkomstig Besluit 2002/192/EG van de Raad van 28 februari 2002 betreffende het verzoek van Ierland deel te mogen nemen aan enkele van de bepalingen van het Schengenacquis (2). Ierland neemt derhalve niet deel aan de aanneming van dit besluit en dit is niet bindend voor, noch van toepassing op deze lidstaat.

 

(4)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol betreffende de positie van Denemarken neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van dit besluit en dit is niet bindend voor, noch van toepassing op deze lidstaat.

 

(5)

De overeenkomst dient te worden ondertekend onder voorbehoud van de sluiting ervan,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de versoepeling van de afgifte van visa (hierna „de overeenkomst” genoemd) wordt goedgekeurd namens de Unie onder voorbehoud van de sluiting van deze overeenkomst (3).

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt hierbij gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) om de overeenkomst namens de Unie te ondertekenen, onder voorbehoud van de sluiting ervan.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 3 juni 2010.

Voor de Raad

De voorzitter

  • A. 
    PÉREZ RUBALCABA
 

  • (3) 
    De teksten van de overeenkomst, van het protocol en van de verklaringen worden samen met het besluit betreffende de sluiting van de overeenkomst bekendgemaakt.
 


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.