Verordening 2011/269 - Wijziging van Verordening (EU) nr. 1284/2009 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van Guinee

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 22 maart 2011 gepubliceerd en is op dezelfde dag in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) nr. 269/2011 van de Raad van 21 maart 2011 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1284/2009 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EU) No 269/2011 of 21 March 2011 amending Regulation (EU) No 1284/2009 imposing certain specific restrictive measures in respect of the Republic of Guinea
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2011/269
Origineel voorstel COM(2011)68 NLEN
Celex-nummer i 32011R0269

3.

Key dates

Document 21-03-2011
Bekendmaking in Publicatieblad 22-03-2011; OJ L 76, 22.3.2011,Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006
Inwerkingtreding 22-03-2011; in werking datum publicatie zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

22.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/1

 

VERORDENING (EU) Nr. 269/2011 VAN DE RAAD

van 21 maart 2011

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1284/2009 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2011/169/GBVB van de Raad van 21 maart 2011 tot wijziging van Besluit 2010/638/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Republiek Guinee (1) , dat overeenkomstig hoofdstuk 2 van titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie is vastgesteld,

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Bij Verordening (EU) nr. 1284/2009 (2) van de Raad zijn bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee vastgesteld, overeenkomstig Gemeenschappelijk Standpunt 2009/788/GBVB (3) (later vervangen door Besluit 2010/638/GBVB (4), in reactie op het gewelddadige optreden van de veiligheidstroepen tegen politieke demonstranten in Conakry op 28 september 2009.

 

(2)

Op 21 maart 2011 heeft de Raad bij Besluit 2011/169/GBVB besloten dat de beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee moeten worden gewijzigd in het licht van de politieke situatie en naar aanleiding van het „Verslag van de internationale onderzoekscommissie die belast is met het onderzoek naar de toedracht van de gebeurtenissen van 28 september 2009 in Guinee”.

 

(3)

Verordening (EU) nr. 1284/2009, zoals gewijzigd bij deze verordening, eerbiedigt de fundamentele rechten en beginselen die zijn erkend in met name het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, meer bepaald het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht en het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Verordening (EU) nr. 1284/2009 dient te worden toegepast overeenkomstig deze rechten en beginselen.

 

(4)

Gezien de politieke situatie in de Republiek Guinee, en ter wille van de samenhang met de wijzigings- en herzieningsprocedure voor de bijlage bij Besluit 2010/638/GBVB, dient de bevoegdheid om de lijst in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 1284/2009 te wijzigen, te worden uitgeoefend door de Raad.

 

(5)

De procedure tot wijziging van de lijst in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 1284/2009 dient in te houden dat de aangewezen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen in kennis worden gesteld van de redenen voor plaatsing op de lijst, zodat zij opmerkingen kunnen indienen. Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, dient de Raad zijn besluit in het licht van die opmerkingen opnieuw te bekijken en de betrokken personen, entiteiten of lichamen dienovereenkomstig te informeren.

 

(6)

Teneinde te verzekeren dat de in deze verordening opgenomen maatregelen doeltreffend zijn, moet de verordening in werking treden op de dag waarop zij wordt bekendgemaakt.

 

(7)

Verordening (EU) nr. 1284/2009 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 1284/2009 wordt als volgt gewijzigd:

 

1)

artikel 6, lid 3, wordt vervangen door:

„3.   Bijlage II omvat de personen die door de internationale onderzoekscommissie zijn aangewezen als verantwoordelijk voor de gebeurtenissen van 28 september 2009 in de Republiek Guinee, en de met hen geassocieerde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die de Raad overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Besluit 2010/638/GBVB van de Raad van 25 oktober 2010 betreffende beperkende maatregelen tegen de Republiek Guinee (5) heeft...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.