Verordening 2012/380 - Wijziging van bijlage II bij Verordening 1333/2008 wat betreft de gebruiksvoorwaarden en gebruiksniveaus voor aluminium bevattende levensmiddelenadditieven

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 4 mei 2012 gepubliceerd en is op 24 mei 2012 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) nr. 380/2012 van de Commissie van 3 mei 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de gebruiksvoorwaarden en gebruiksniveaus voor aluminium bevattende levensmiddelenadditieven Voor de EER relevante tekst

officiële Engelstalige titel

Commission Regulation (EU) No 380/2012 of 3 May 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the conditions of use and the use levels for aluminium-containing food additives Text with EEA relevance
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2012/380
Celex-nummer i 32012R0380

3.

Key dates

Document 03-05-2012
Bekendmaking in Publicatieblad 04-05-2012; OJ L 119, 4.5.2012,Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051
Inwerkingtreding 24-05-2012; in werking datum publicatie +20 zie art 3
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

4.5.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 119/14

 

VERORDENING (EU) Nr. 380/2012 VAN DE COMMISSIE

van 3 mei 2012

tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de gebruiksvoorwaarden en gebruiksniveaus voor aluminium bevattende levensmiddelenadditieven

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (1), en met name artikel 10, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Bij bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 is een EU-lijst vastgesteld van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde levensmiddelenadditieven en gebruiksvoorwaarden.

 

(2)

In haar advies van 22 mei 2008 (2) heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) aanbevolen de toelaatbare wekelijkse inname (TWI) voor aluminium tot 1 mg/kg lichaamsgewicht/week te verlagen. Voorts is de EFSA van oordeel dat de herziene TWI in een aanzienlijk deel van de Unie doorgaans wordt overschreden voor grote consumenten, en met name kinderen.

 

(3)

De EFSA is van oordeel dat de bevolking hoofdzakelijk via levensmiddelen aan aluminiumverbindingen wordt blootgesteld, als gevolg van zowel het natuurlijke voorkomen van aluminium in levensmiddelen als het gebruik van aluminiumverbindingen bij de verwerking van levensmiddelen, onder meer in levensmiddelenadditieven. Vanwege de gehanteerde opzet van de menselijke voedingsstudies en de analysemethoden, waarmee alleen het totale aluminiumgehalte in levensmiddelen wordt bepaald, is de EFSA echter niet in staat te kwantificeren welke rol elke afzonderlijke bron hierbij speelt.

 

(4)

Op grond van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 is het gebruik van aluminium bevattende levensmiddelenadditieven in een groot aantal levensmiddelen toegestaan, vaak tegen zeer hoge maximaal toelaatbare niveaus of zonder enige aanduiding van de maximale concentratiewaarden ("quantum satis").

 

(5)

Op grond van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 en van Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven (3) is het gebruik van bepaalde kleurstoffen die aluminium kunnen bevatten in de vorm van lakken in een groot aantal levensmiddelen toegestaan, over het algemeen zonder enige indicatie van de maximale concentratiewaarden van aluminium in de lakken.

 

(6)

Het is derhalve gepast de huidige gebruiksvoorwaarden te wijzigen en de gebruiksniveaus voor aluminium bevattende levensmiddelenadditieven, met inbegrip van aluminiumlakken, te verlagen, om ervoor te zorgen dat de herziene TWI niet wordt overschreden.

 

(7)

Aangezien reeds decennialang fabricagepraktijken worden toegepast waarbij grotere hoeveelheden levensmiddelenadditieven worden gebruikt, moet een overgangsperiode worden vastgesteld om de exploitanten van levensmiddelenbedrijven in staat te stellen zich aan te passen aan de nieuwe voorschriften van deze verordening voor het gebruik van aluminium bevattende levensmiddelenadditieven, met uitzondering van lakken.

 

(8)

Het op het etiket aangeven van het aluminiumgehalte van niet voor verkoop aan de eindverbruiker bestemde aluminiumlakken is op dit moment facultatief. Dit moet binnen twaalf maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening verplicht worden gesteld, zodat levensmiddelenproducenten die aluminiumlakken gebruiken, in staat worden gesteld zich aan de voorgestelde maximumgehalten voor deze lakken aan te passen. Derhalve moet een overgangsperiode van...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.