Besluit van de Raad van 24 juli 2012 standpunt van de Raad over de ontwerpbegroting van de EU voor het begrotingsjaar 2013

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 4 augustus 2012 gepubliceerd en is op dezelfde dag in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit van de Raad van 24 juli 2012 standpunt van de Raad over de ontwerpbegroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013

officiële Engelstalige titel

Council Decision of 24 July 2012 adopting the Council position on the draft budget of the European Union for the financial year 2013
 
Rechtsinstrument Besluit
Origineel voorstel COM(2012)300 NLEN
Celex-nummer i 32012D0804(01)

3.

Key dates

Document 24-07-2012
Bekendmaking in Publicatieblad 04-08-2012; PB C 234 p. 4-4
Inwerkingtreding 04-08-2012; in werking datum publicatie
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

4.8.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 234/4

 

BESLUIT VAN DE RAAD

van 24 juli 2012

standpunt van de Raad over de ontwerpbegroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013

2012/C 234/06

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, lid 3, in samenhang met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Commissie heeft op 25 mei 2012 een voorstel houdende de ontwerpbegroting voor het begrotingsjaar 2013 ingediend (1).

 

(2)

De Raad heeft het voorstel van de Commissie behandeld, teneinde een standpunt vast te stellen dat, ten aanzien van de ontvangsten, in overeenstemming is met Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (2), en, ten aanzien van de uitgaven, met deel I van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (3), dat momenteel bij gebreke van een meerjarig financieel kader, vastgesteld overeenkomstig artikel 312 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, de begrotingsdiscipline regelt,

BESLUIT:

Enig artikel

Het standpunt van de Raad ten aanzien van het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 is op 24 juli 2012 door de Raad vastgesteld.

De volledige tekst kan worden geraadpleegd op of gedownload van de website van de Raad: http://www.consilium.europa.eu/

Gedaan te Brussel, 24 juli 2012.

Voor de Raad

De voorzitter

  • A. 
    D. MAVROYIANNIS
 

  • (1) 
    COM(2012) 300.
 


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.