Richtlijn 1999/105 - In de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn is op 15 januari 2000 gepubliceerd, is op dezelfde dag in werking getreden en moest uiterlijk op 1 januari 2003 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 1999/105/EG van de Raad van 22 december 1999 betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal

officiële Engelstalige titel

Council Directive 1999/105/EC of 22 December 1999 on the marketing of forest reproductive material
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1999/105
Origineel voorstel COM(1999)188 NLEN
Celex-nummer i 31999L0105

3.

Key dates

Document 22-12-1999
Bekendmaking in Publicatieblad 15-01-2000; Special edition in Slovenian: Chapter 03 Volume 028,Special edition in Hungarian: Chapter 03 Volume 028,Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028,Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028,OJ L 11, 15.1.2000,Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028,Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028,Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056,Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 030,Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028,Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028,Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 030,Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028
Inwerkingtreding 15-01-2000; in werking datum publicatie zie art 30
Einde geldigheid 31-12-9999
Omzetting 01-01-2003; zie art. 28

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31999L0105

Richtlijn 1999/105/EG van de Raad van 22 december 1999 betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal

Publicatieblad Nr. L 011 van 15/01/2000 blz. 0017 - 0040

RICHTLIJN 1999/105/EG VAN DE RAAD

van 22 december 1999

betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Parlement(2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(3),

Overwegende hetgeen volgt:

 • (1) 
  Richtlijn 66/404/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal(4) en Richtlijn 71/161/EEG van de Raad van 30 maart 1971 betreffende de normen voor de uitwendige kwaliteit van bosbouwkundig teeltmateriaal dat binnen de Gemeenschap in de handel wordt gebracht(5) zijn herhaaldelijk ingrijpend gewijzigd; naar aanleiding van nieuwe, ingrijpende wijzigingen dienen genoemde richtlijnen duidelijkheidshalve te worden samengevoegd en een algehele omwerking te ondergaan.
 • (2) 
  Bossen bedekken een groot gebied van de Gemeenschap en vervullen een multifunctionele rol op grond van hun sociale, economische, milieugebonden, ecologische en culturele functies; er is behoefte aan specifieke benaderingen en maatregelen met betrekking tot de verschillende soorten bos, rekening houdend met de ruime scala van omstandigheden van natuurlijke, sociale, economische en culturele aard van de bossen in de Gemeenschap; zowel de verjonging van die bossen als de aanleg van nieuwe bossen vergen een duurzaam bosbeheer in verband met de bosbouwstrategie voor de Europese Unie als vermeld in de resolutie van de Raad van 15 december 1998(6).
 • (3) 
  Bosbouwkundig teeltmateriaal van boomsoorten en kunstmatige hybriden die van belang zijn voor de bosbouw dient genetisch geschikt voor de diverse plaatselijke omstandigheden en van hoge kwaliteit te zijn; de instandhouding en vergroting van de biologische diversiteit van de bossen, met inbegrip van de genetische diversiteit van de bomen, is van essentieel belang voor een duurzaam bosbeheer;
 • (4) 
  De geharmoniseerde voorschriften moeten, voorzover zij de gezondheid van planten betreffen, stroken met Richtlijn 77/93/EEG van de Raad van 21 december 1976 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen(7);
 • (5) 
  Bosbouwkundig onderzoek heeft uitgewezen dat het gebruik van genetisch en fenotypisch voor de plaatselijke omstandigheden geschikt teeltmateriaal van hoge kwaliteit noodzakelijk is voor een verhoogde waarde van de bossen, ook uit het oogpunt van stabiliteit, aanpassingsvermogen, weerstand, productiviteit en diversiteit; boomzaden moeten zo nodig voldoen aan bepaalde externe kwaliteitsnormen.
 • (6) 
  In verband met de consolidatie van de interne markt is het nodig bestaande of potentiële handelsbelemmeringen voor het vrije verkeer van bosbouwkundig teeltmateriaal in de Gemeenschap weg te nemen; het is in het belang van alle lidstaten dat er Gemeenschapsvoorschriften worden vastgesteld die de hoogst mogelijke normen opleggen.
 • (7) 
  De Gemeenschapsvoorschriften moeten ook betrekking hebben op de fenotypische en genetische kenmerken van zaden en planten en de externe kwaliteit van bosbouwkundig teeltmateriaal.
 • (8) 
  Die voorschriften dienen te gelden voor het in de handel brengen zowel in andere lidstaten als op de binnenlandse markten.
 • (9) 
  Die voorschriften dienen ook rekening te houden met praktische behoeften en dienen slechts van toepassing te zijn op soorten en kunstmatige hybriden die voor bosbouwdoeleinden in de gehele Gemeenschap of een deel daarvan van belang...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.