Verordening 2011/1295 - Wijziging van Verordening (EU) nr. 1284/2009 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van Guinee

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 14 december 2011 gepubliceerd en is op dezelfde dag in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) nr. 1295/2011 van de Raad van 13 december 2011 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1284/2009 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EU) No 1295/2011 of 13 December 2011 amending Regulation (EU) No 1284/2009 imposing certain specific restrictive measures in respect of the Republic of Guinea
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2011/1295
Origineel voorstel COM(2011)719 NLEN
Celex-nummer i 32011R1295

3.

Key dates

Document 13-12-2011
Bekendmaking in Publicatieblad 14-12-2011; OJ L 330, 14.12.2011,Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 010
Inwerkingtreding 14-12-2011; in werking datum publicatie zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

14.12.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 330/1

 

VERORDENING (EU) Nr. 1295/2011 VAN DE RAAD

van 13 december 2011

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1284/2009 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215, lid 1,

Gezien Besluit 2011/706/GBVB van de Raad van 27 oktober 2011 tot wijziging van Besluit 2010/638/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Republiek Guinee (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Bij Verordening (EU) nr. 1284/2009 van de Raad (2) zijn specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee vastgesteld, overeenkomstig Gemeenschappelijk Standpunt 2009/788/GBVB van de Raad (3) (later vervangen door Besluit 2010/638/GBVB van de Raad (4)) in reactie op het gewelddadige optreden van de veiligheidstroepen tegen politieke demonstranten in Conakry op 28 september 2009.

 

(2)

Besluit 2010/638/GBVB werd gewijzigd bij Besluit 2011/706/GBVB teneinde onder andere de werkingssfeer van de maatregelen betreffende militaire uitrusting en uitrusting die kan worden gebruikt voor binnenlandse onderdrukking, te wijzigen.

 

(3)

Bepaalde aspecten van die maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan, met name om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform door de marktdeelnemers worden toegepast.

 

(4)

Verordening (EU) nr. 1284/2009 van de Raad dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1284/2009 wordt vervangen door:

„1.   In afwijking van de artikelen 2 en 3 kunnen de op de in bijlage III vermelde websites genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten in naar behoren gemotiveerde gevallen toestemming verlenen voor:

 

a)

de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt, mits die uitsluitend bedoeld is voor humanitair of beschermend gebruik, of voor programma’s voor institutionele opbouw van de Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie, of voor crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie en de VN;

 

b)

de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van niet-dodelijke uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt, mits die uitsluitend bedoeld is om de politie en gendarmerie van de Republiek Guinee in staat te stellen slechts passend en proportioneel geweld te gebruiken voor de handhaving van de openbare orde;

 

c)

het verstrekken van financiering, financiële bijstand, technische bijstand, tussenhandeldiensten en andere diensten in verband met uitrusting of programma’s en operaties als bedoeld onder a) en b);

 

d)

het verstrekken van financiering, financiële bijstand, technische bijstand, tussenhandeldiensten en andere diensten in verband met niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik, voor programma’s voor institutionele opbouw van de VN en de Europese Unie, of voor crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie en de VN;

 

e)

het verstrekken van financiering, financiële bijstand, technische bijstand, tussenhandeldiensten en andere diensten in verband met niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend is bedoeld om de politie en gendarmerie van de Republiek Guinee in staat te stellen slechts passend en proportioneel geweld te gebruiken voor de handhaving van de openbare...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.