Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/96 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie-, landbouw- en visserijproducten Hierbij gaat voor de delegaties het voorstel van de Commissie dat bij brief van de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, aan de heer Pierre de BOISSIEU, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie, is toegezonden. - EU monitor

EU monitor
Woensdag 16 januari 2019
kalender

1.

Tekst

RAAD VAN Brussel, 26 mei 2010 (27.05)

DE EUROPESE UNIE (OR. en)

9331/10

Interinstitutioneel dossier:

2010/0148 (NLE) i

TDC 3

VOORSTEL

van: de Commissie

d.d.: 26 mei 2010

Betreft: Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/96 i houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie-, landbouw- en visserijproducten

Hierbij gaat voor de delegaties het voorstel van de Commissie dat bij brief van de heer

Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, aan de heer Pierre de BOISSIEU, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie, is toegezonden.

Bijlage: COM(2010)278 definitief i

9331/10 dm

DG C I NL

EUROPESE COMMISSIE

Brussel, 26.5.2010 COM(2010)278 definitief i

2010/0148 (NLE) i

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/96 i houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie-, landbouw- en visserijproducten

NL NL

TOELICHTING

 • 1. 
  ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

De Commissie heeft, daarin bijgestaan door de Groep economische tariefvraagstukken, alle verzoeken van de lidstaten om een tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief onderzocht. Bijgaand voorstel heeft betrekking op bepaalde industrie- en landbouwproducten. De schorsingsverzoeken voor deze producten werden onderzocht aan de hand van de criteria die zijn vermeld in de mededeling van de Commissie inzake autonome schorsingen van rechten en contingenten (PB C 128 van 25.4.1998, blz. 2). Op grond hiervan is de Commissie van oordeel dat het gerechtvaardigd is om de rechten te schorsen voor de producten die zijn vermeld in bijlage I bij dit voorstel voor een verordening. Producten waarvoor de schorsing van de rechten niet meer in het economische belang van de EU is, werden van de lijst geschrapt. In bijlage I bij deze verordening zijn de producten vermeld waarvoor een schorsing van rechten wordt voorgesteld of waarvoor er een nieuwe omschrijving is en in bijlage II zijn de producten vermeld die zijn geschrapt in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1255/96 i en de producten waarvoor de omschrijving door een nieuwe wordt vervangen die in bijlage I is opgenomen. Deze maatregel is geldig van 1 juli 2010 tot en met 31 december 2014, zodat de afzonderlijke schorsingen gedurende deze periode aan een economische toets kunnen worden onderwerpen. Mochten de Commissie en de Groep economische tariefvraagstukken dan van mening zijn dat bepaalde schorsingen geschrapt of verlengd moeten worden, dan zullen deze na die periode worden geschrapt of verlengd.

Het is in het belang van de EU om de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief geheel of gedeeltelijk te schorsen voor een aantal nieuwe producten die niet zijn vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1255/96 i van de Raad houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie-, landbouw- en visserijproducten.

Het voorstel is in overeenstemming met het beleid op het gebied van landbouw, handel, ondernemingen, ontwikkeling en buitenlandse betrekkingen. Dit voorstel gaat met name niet ten koste van landen die een preferentiële handelsovereenkomst met de EU hebben (zoals landen die voor het SAP en de ACS-regeling in aanmerking komen, kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten in de westelijke Balkan).

 • 2. 
  RESULTATEN VAN DE RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELING

De Groep Economische Tariefvraagstukken, waarin vertegenwoordigers van de industrieën van de lidstaten zitting hebben, werd geraadpleegd. Alle in de lijst vermelde schorsingen stemmen overeen met het akkoord of compromis dat in de groep werd bereikt.

Er is niet gewezen op mogelijk ernstige risico's met onomkeerbare gevolgen.

Dit voorstel geeft de EU-bedrijven een vrijstelling van douanerechten voor een bedrag van 29,2 miljoen euro per jaar en versterkt hun concurrentiepositie ten opzichte van bedrijven in derde landen waarvan de eindproducten in de EU worden ingevoerd. Dit is in overeenstemming met de beginselen die zijn uiteengezet in de mededeling van de Commissie inzake autonome schorsingen van rechten en contingenten. De voorgestelde wijziging draagt bij aan het behoud van bestaande en aan de schepping van nieuwe banen in de Europese Unie.

 • 3. 
  JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL

De rechtsgrond van dit voorstel is artikel 31 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

Het subsidiariteitsbeginsel is niet van toepassing, daar het voorstel onder de exclusieve bevoegdheid van de EU valt.

De maatregelen zijn in overeenstemming met het beginsel van de vereenvoudiging van de procedures in het kader van de handel met derde landen, en met de mededeling van de Commissie inzake autonome schorsingen van rechten en contingenten (PB C 128 van 25.4.1998, blz. 2).

Krachtens artikel 31 van het Verdrag inzake de werking van de Europese Unie moeten schorsingen van autonome rechten en contingenten worden vastgesteld door de Raad met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van de Commissie.

 • 4. 
  GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Derving van douanerechten ten bedrage van 29 175 000 euro/jaar.

 • 5. 
  AANVULLENDE INFORMATIE

Bijlage I bij de voorgestelde verordening bevat de nieuwe lijst van schorsingen van rechten. Bijlage II bevat de lijst van geschrapte schorsingen.

2010/0148 (NLE) i

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

van […]

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/96 i houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie-, landbouw- en visserijproducten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name op artikel 31,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het is in het belang van de EU om de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief volledig te schorsen voor een aantal nieuwe producten die niet in de

bijlage bij Verordening (EG) nr. 1255/96 i van de Raad zijn vermeld 1 .

(2) De GN- en Taric-codes 1518 00 99 10, 3907 20 20 91, 7410 11 00 10, 7410 21 00 60 en 9031 90 85 30 van vier producten die thans in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1255/96 i zijn vermeld, moeten worden geschrapt omdat het niet langer in het belang van de EU is om de schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor deze producten te handhaven.

(3) Voor twaalf schorsingen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1255/96 i moet de omschrijving worden aangepast om rekening te houden met de technische ontwikkeling van producten en de economische ontwikkelingen op de markt. Deze schorsingen moeten worden geschrapt van de lijst in die bijlage en als nieuwe schorsingen met nieuwe omschrijvingen weer worden toegevoegd. Duidelijkheidshalve moeten deze schorsingen met een sterretje worden aangegeven in de eerste kolom van bijlage I en van bijlage II bij deze verordening.

(4) De ervaring heeft uitgewezen dat een vervaldatum moet worden vastgesteld voor de schorsingen die zijn vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1255/96 i om rekening te kunnen houden met technische en economische ontwikkelingen. Dit sluit niet uit dat bepaalde maatregelen vroegtijdig worden beëindigd of na deze periode worden voortgezet, indien daarvoor economische redenen aanwezig zijn,

1 PB L 158 van 29.6.1996.

overeenkomstig de beginselen die zijn uiteengezet in de mededeling van de

Commissie van 1998 inzake autonome schorsingen van rechten en contingenten 2 .

(5) Verordening (EG) nr. 1255/96 i moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6) Daar de bij deze verordening vastgestelde schorsingen op 1 juli 2010 van kracht moet worden, moet deze verordening ook vanaf die datum van toepassing worden en onmiddellijk in werking treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1255/96 i wordt als volgt gewijzigd:

(1) de rijen voor de in bijlage I bij deze verordening vermelde producten worden

ingevoegd;

(2) de rijen voor de producten waarvan de GN- en Taric-codes in bijlage II bij

deze verordening zijn vermeld, worden geschrapt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is van toepassing met ingang van 1 juli 2010.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad De voorzitter

2 PB C 128 van 25.4.1998, blz. 2.

BIJLAGE I

Producten als bedoeld in artikel 1, lid 1

GN-code TARIC Omschrijving Autonoom Geldigheidsperiode recht

ex 1515 19 10 10 Lijnolie met een joodgetal van 190 of meer gemeten volgens ISO-norm 150- 0 % 1.7.2010-

2006 31.12.2010

ex 1516 20 96 10 Geraffineerde, gebleekte, gehydrogeneerde sojaolie in de vorm van vlokken, 0 % 1.7.2010- zoals gebruikt bij de fabricage van cosmetica 31.12.2010

ex 1516 20 96 20 Jojobaolie, gehydrogeneerd en intermoleculair veresterd, zonder enige verdere 0 % 1.7.2010- chemische wijziging en niet onderworpen aan enig texturizeringsproces 31.12.2014

ex 2008 99 49 20 Gezoete gedroogde veenbessen 0 % 1.7.2010-

31.12.2014

ex 2008 99 49 30 Pitloze boysenbessenpuree zonder toegevoegde alcohol, al dan niet 0 % 1.7.2010- toegevoegde suiker bevattend 31.12.2014

ex 2008 99 99 40

ex 2805 30 90 20 Samarium met een zuiverheid van 99,90 gewichtspercenten of meer 0 % 1.7.2010-

31.12.2014

ex 2904 10 00 30 Natrium-p-styreensulfonaat 0 % 1.7.2010-

31.12.2014

ex 2904 10 00 50 Natrium-2-methylprop-2-een-1-sulfonaat 0 % 1.7.2010-

31.12.2014

ex 2905 19 00 40 2,6-Dimethylheptaan-2-ol 0 % 1.7.2010-

31.12.2014

ex 2905 29 90 20 Dec-9-een-1-ol 0 % 1.7.2010-

31.12.2014

ex 2909 30 90 10 2-(Fenylmethoxy)naftaleen 0 % 1.7.2010-

31.12.2014

ex 2909 30 90 20 1,2-Bis(3-methylfenoxy)ethaan 0 % 1.7.2010-

31.12.2014

ex 2915 90 00 50 Allylheptanoaat 0 % 1.7.2010-

31.12.2014 ex 2917 11 00 30 Kobaltoxalaat 0 % 1.7.2010-

31.12.2014

ex 2917 19 10 10 Dimethylmalonaat 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 2917 19 90 30 Ethyleenbrassylaat 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 2918 99 90 20 Methyl-3-methoxyacrylaat 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 2918 99 90 70 Allyl-(3-methylbutoxy)acetaat 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 2921 19 50 10 Diethylaminotriethoxysilaan 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 2929 90 00 20

ex 2922 19 85 40 2-(Dimethylamino)ethylbenzoaat 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 2922 49 85 15 DL-asparaginezuur gebruikt voor de vervaardiging van integratiesubstanties 0 % 1.7.2010- voor levensmiddelen(1) 31.12.2014

ex 2922 50 00 20 1-[2-Amino-1-(4-methoxyfenyl)-ethyl]-cyclohexanolhydrochloride 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 2924 29 98 20 2-Chloor-N-(2-ethyl-6-methylfenyl)-N-(propaan-2-yloxymethyl)aceetamide 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 2926 90 95 70 Methacrylonitril 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 2926 90 95 75 Ethyl-2-cyaan-2-ethyl-3-methylhexanoaat 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 2929 10 00 15 3,3’-Dimethylbifenyl-4,4’-diyldiisocyanaat 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 2930 90 99 81 Dinatriumhexamethyleen-1,6-bisthiosulfaat, dihydraat 3 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 2930 90 99 84 2-Chloor-4-(methylsulfonyl)benzoëzuur 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 2931 00 99 92 Trimethylboraan 0 % 1.7.2010-

31.12.2014

ex 2933 39 99 20 Koperpyrithionpoeder 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 2933 39 99 30 Fluazinam (ISO) 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 2933 39 99 45 5-Difluormethoxy-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio]-1H- 0 % 1.7.2010- benzimidazool 31.12.2014

ex 2933 39 99 47 (-)-trans-4-(4’-Fluorfenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 2933 39 99 48 Flonicamide (ISO) 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 2933 59 95 45 1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-fenylpiperazine 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 2933 59 95 50 2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 2933 59 95 55 Thiopental (INNM) 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 2933 59 95 65 1-Chloormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octaanbis(tetrafluorboraat) 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 2933 59 95 75 (2R,3S/2S,3R)-3-(6-Chloor-5-fluorpyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorfenyl)-1-(1H- 0 % 1.7.2010- 1,2,4-triazool-1-yl)butaan-2-ol hydrochloride 31.12.2014

ex 2933 79 00 60 3,3-Pentamethyleen-4-butyrolactam 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 2933 99 80 32 5-[4’-(Broommethyl)bifenyl-2-yl]-2-trityl-2H-tetrazool 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 2933 99 80 37 8-Chloor-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine-11-on 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 2934 10 00 60 Fosthiazaat (ISO) 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 2934 99 90 20 Thiofeen 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 2934 99 90 30 Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine-11(10H)-on 0 % 1.7.2010-

31.12.2014

ex 2935 00 90 77 [[4-[2-[[(3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrool-1- 0 % 1.7.2010- yl)carbonyl]amino]ethyl]fenyl]sulfonyl]carbamidezuur, ethylester 31.12.2014

ex 3701 30 00 20 Lichtgevoelige plaat, bestaande uit een fotopolymeerlaag op een polyesterfolie 0 % 1.7.2010- met een totale dikte van meer dan 0,43 mm maar niet meer dan 3,18 mm 31.12.2014

*ex 3707 10 00 35 Emulsie of bereiding voor het gevoelig maken van oppervlakken, bestaande uit 0 % 1.7.2010- acrylaat- en/of methacrylaatpolymeren, niet meer dan 7 gewichtspercenten 31.12.2011

ex 3707 90 90 70 lichtgevoelige zuurprecursoren bevattende, opgelost in een organisch

oplosmiddel dat ten minste 2-methoxy-1-methylethylacetaat bevat

ex 3707 10 00 55 Rollen polyethyleentereftalaatfolie: 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

— aan één zijde bekleed met een droge laag acrylfotopolymeerhars,

— voorzien van een polyethyleen beschermfolie

ex 3707 90 90 40 Antireflectiemiddel, in de vorm van een waterige oplossing, bevattende niet 0 % 1.7.2010- meer dan: 31.12.2014

— 2 gewichtspercent halogeenvrij alkylsulfonzuur, en

— 5 gewichtspercent van een gefluoreerd polymeer

*ex 3808 92 90 30 Preparaat dat bestaat uit een suspensie van pyrithionzink (INN) in water, 0 % 1.7.2010- bevattende: 31.12.2013

— 24 of meer maar niet meer dan 26 gewichtspercenten pyrithionzink (INN), of

— 39 of meer maar niet meer dan 41 gewichtspercenten pyrithionzink (INN)

ex 3808 92 90 50 Preparaten op basis van koperpyrithion 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 3808 93 23 10 Herbicide dat flazasulfuron (ISO) als werkzaam bestanddeel bevat 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 3808 93 90 10 Preparaat, in de vorm van korrels, bevattende: 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

— 38,8 of meer maar niet meer dan 41,2 gewichtspercenten Gibberelline A3, of

— 9,5 of meer maar niet meer dan 10,5 gewichtspercenten Gibberelline A4 en A7

ex 3824 90 97 05 Mengsel van methylmethacrylaatmonomeer en butylacrylaatmonomeer in een 0 % 1.7.2010- oplossing van xyleen en butylacetaat, bevattende meer dan 54 maar niet meer 31.12.2014 dan 56 gewichtspercenten oplosmiddelen

ex 3824 90 97 06 Paraffine met een chloreringsgehalte van 70 % of meer 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 3824 90 97 08 Mengsel van divinylbenzeen-isomeren en ethylvinylbenzeen-isomeren, 0 % 1.7.2010- bevattende 56 of meer maar niet meer dan 80 gewichtsprocent divinylbenzeen 31.12.2014

ex 3824 90 97 11 Mengsel van fytosterolen, niet in poedervorm, bevattende: 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

— 40 of meer maar niet meer dan 58 gewichtspercenten betasitosterolen

— 20 of meer maar niet meer dan 28 gewichtspercenten campesterolen

— 14 of meer maar niet meer dan 23 gewichtspercenten stigmasterolen

— 0 of meer maar niet meer dan 15 gewichtspercenten andere sterolen

ex 3824 90 97 21 Mengsel van 2-propeenzuur, (1-methylethylideen)bis(4,1-fenyleenoxy-2,1- 0 % 1.7.2010- ethaandiyloxy-2,1-ethaandiyl)ester met 2-propeenzuur, (2,4,6-trioxo-1,3,5- 31.12.2014 triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-ethaandiylester en 1-

hydroxycyclohexylfenylketon, opgelost in methylethylketon en tolueen

ex 3824 90 97 23 Mengsel van urethaanacrylaten, tripropyleenglycoldiacrylaat, geëthoxyleerd 0 % 1.7.2010- bisfenol-A-acrylaat en poly(ethyleenglycol)-400-diacrylaat 31.12.2014

*ex 3824 90 97 44 Mengsel van fytosterolen, niet in poedervorm, bevattende: 0 % 1.7.2010- 31.12.2012

— 75 of meer gewichtspercenten sterolen en

— niet meer dan 25 gewichtspercenten stanolen,

bestemd voor de vervaardiging van stanolen/sterolen of stanol/sterolesters (1)

ex 3824 90 97 66 Mengsels van primaire tert-alkylaminen 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 3824 90 97 88 Oligomeer reactieproduct, bestaande uit bis(4-hydroxyfenyl)sulfon en 1,1’- 0 % 1.7.2010- oxybis(2-chloorethaan) 31.12.2014

*ex 3901 10 90 20 Polyethyleen, in de vorm van korrels, met een relatieve dichtheid van 0 % 1.7.2010- 0,925 (± 0,0015), een zogenaamde "melt flow" index van 0,3 g/10 min 31.12.2013 (± 0,05 g/10 min), bestemd voor de vervaardiging van geblazen foliën met een

troebeling van niet meer dan 6 % en een treksterkte (MD/TD) van 210/340(1) ex 3902 90 90 60 Niet-gehydrogeneerde 100 % alifatische hars (polymeer), met de volgende 0 % 1.7.2010-

kenmerken: 31.12.2014

— vloeibaar bij kamertemperatuur

— verkregen door polymerisatie van C5-alkeenmonomeren

— met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 370 (± 50)

— met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 500 (± 100)

*ex 3906 90 90 35 Wit poeder van 1,2-ethaandiol dimethacrylaat-methylmethacrylaat copolymeer 0 % 1.7.2010- met een deeltjesgrootte van niet meer dan 18 m, niet in water oplosbaar 31.12.2013

ex 3907 91 90 10 Prepolymeer van diallylftalaat, in de vorm van poeder 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 3907 99 90 70 Copolymeer van poly(ethyleentereftalaat) en cyclohexaandimethanol, 0 % 1.7.2010- bevattende meer dan 10 gewichtspercenten cyclohexaandimethanol 31.12.2014

ex 3910 00 00 60 Polydimethylsiloxaan, al dan niet gesubstitueerd met polyethyleenglycol en 0 % 1.7.2010- trifluorpropyl, met methacrylaat-eindgroepen 31.12.2014

ex 3916 20 00 91 Profielen van poly(vinylchloride) van het soort dat wordt gebruikt bij de 0 % 1.7.2010- fabricage van damwandplanken en bekledingen, die de volgende additieven 31.12.2014 bevatten:

— titaandioxide

— poly(methylmethacrylaat)

— calciumcarbonaat

— bindmiddelen

ex 3919 10 80 23 Reflecterende folie, bestaande uit verschillende lagen waaronder: 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

— poly(vinylchloride);

— polyurethaan met aan één zijde merktekens tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren en aan de andere zijde een laag van glazen microbolletjes;

— een laag met een beveiligings- en/of officieel merkteken dat afhankelijk van de gezichtshoek van uiterlijk verandert;

— gemetalliseerd aluminium;

— en een kleeflaag, aan één zijde bedekt met een verwijderbare beschermfolie

ex 3919 10 80 27 Polyesterfolie: 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 3919 90 00 20 — aan één kant voorzien van een temperatuurgevoelige acryl kleeflaag waarvan de kleefkracht opgeheven wordt bij een temperatuur van 90 °C of meer doch niet meer dan 200 °C en een polyester beschermfilm, en

—aan de andere kant al dan niet voorzien van een drukgevoelige acryl kleeflaag of een temperatuurgevoelige acryl kleeflaag waarvan de kleefkracht opgeheven wordt bij een temperatuur van 90 °C of meer doch niet meer dan 200 °C en een polyester beschermfilm

ex 3919 10 80 32 Polytetrafluorethyleenfolie: 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

— met een dikte van 110 m of meer,

— met een oppervlakteweerstand van 10 2 -10 14 ohm, zoals bepaald

volgens testmethode ASTM D 257,

— aan één zijde voorzien van een drukgevoelige acryl-kleeflaag

ex 3919 10 80 37 Polytetrafluorethyleenfolie: 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

— met een dikte van 100 m of meer,

— een breukrek van niet meer dan 100 %,

— aan één zijde voorzien van een drukgevoelige siliconen-kleeflaag

*ex 3919 10 80 40 Zwarte poly(vinylchloride)folie: 0 % 1.7.2010- 31.12.2011

*ex 3919 90 00 43 — met een glans van meer dan 30 graden, zoals bepaald volgens testmethode ASTM D2457,

— al dan niet aan één zijde voorzien van een beschermende polyethyleentereftalaatfolie, en aan de andere zijde van een drukgevoelige kleeflaag met profiel en een verwijderbare beschermfolie

*ex 3919 90 00 19 Transparante zelfklevende folie van poly(ethyleentereftalaat): 0 % 1.7.2010- 31.12.2013

—vrij van onzuiverheden of gebreken,

—aan één zijde voorzien van een drukgevoelige kleefstof van acryl en een beschermfolie en aan de andere zijde van een antistatische laag van een ionische organische cholineverbinding,

—al dan niet met een bedrukbare stofwerende laag van een gemodificeerde organische lange keten alkylverbinding,

—met een totale dikte zonder de beschermfolie van 54 µm of meer doch niet meer dan 64 µm, en

—een breedte van meer dan 1 295 mm doch niet meer dan 1305 mm ex 3919 90 00 22 Zwarte polypropyleenfolie: 0 % 1.7.2010-

31.12.2014

— met een glans van meer dan 20 graden, zoals bepaald volgens testmethode ASTM D2457,

— al dan niet aan één zijde voorzien van een beschermende polyethyleentereftalaatfolie en aan de andere zijde met een drukgevoelige kleeflaag met profiel en een verwijderbare beschermfolie

ex 3919 90 00 24 Reflecterende gelaagde folie: 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

— bestaande uit een epoxyacrylaatlaag die aan één zijde is voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte inpersingen,

— aan beide zijden bedekt met een of meer lagen kunststof en

— aan één zijde bedekt met een kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie

ex 3919 90 00 26 Ethyleen-vinylacetaatfolie: 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

— met een dikte van 100 m of meer,

— aan één zijde bekleed met een druk- of UV-gevoelige acryl kleefstof en een polyester beschermfilm

ex 3919 90 00 28 Folie van poly(vinylchloride) of polyethyleen of van een ander polyolefine: 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

— met een dikte van 65 m of meer,

— aan één zijde voorzien van een UV-gevoelige acryl kleeflaag en een polyester beschermfilm

*ex 3919 90 00 37 UV-gevoelige folie van of poly(vinylchloride): 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

— met een dikte van ten minste 78 µm,

— aan één kant bedekt met een kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie,

— met een hechtsterkte van ten minste 1 764 mN/25 mm

ex 3920 59 90 20 Reflecterende gelaagde folie, bestaande uit een epoxyacrylaatlaag die aan één 0 % 1.7.2010- zijde is voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte inpersingen, aan 31.12.2014 beide zijden bedekt met een of meer lagen kunststof

ex 3920 62 19 24 Folie van poly(ethyleentereftalaat) met een dikte van 186 m of meer doch niet 0 % 1.7.2010- meer dan 191 m, aan één zijde bedekt met een acryllaag in een matrixpatroon 31.12.2014

ex 3920 62 19 26

*ex 3920 62 19 75 Transparante polyethyleentereftalaatfolie: 0 % 1.7.2010- 31.12.2013

*ex 3920 62 19 77 — aan beide zijden bekleed met lagen organische stoffen op acrylbasis met een dikte van 7 nm of meer doch niet meer dan 80 nm,

— met een oppervlaktespanning van 36 Dyne/cm of meer doch niet meer dan 39 Dyne/cm,

— met een lichtdoorlatendheid van meer dan 93 %,

— met een troebeling van niet meer dan 1,3 %,

— met een totale dikte van 10 m of meer doch niet meer dan 350 m,

— met een breedte van 800 mm of meer doch niet meer dan 1 600 mm

ex 3920 91 00 51 Foliën van poly(vinylbutyral), bevattende 25 of meer doch niet meer dan 28 0 % 1.7.2010- gewichtspercenten tri-isobutyl fosfaat als weekmaker 31.12.2014

ex 3920 91 00 52 Foliën van poly(vinylbutyral): 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

— bevattende 26 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten triethyleenglycol bis(2-ethylhexanoaat) als weekmaker

— met een dikte van 0,73 mm of meer doch niet meer dan 1,50 mm

ex 3921 90 55 25 Prepregvellen of -rollen, bevattende polyimidehars 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 7019 40 00 20

ex 3921 90 55 30 Prepregvellen of -rollen, bevattende gebromeerde epoxyhars, versterkt met 0 % 1.7.2010- glasvezel, met 31.12.2014

— een flow van niet meer dan 3,6 mm (zoals bepaald volgens IPC-TM 650.2.3.17.2), en

— een glasovergangstemperatuur (Tg) van meer dan 170 °C (zoals bepaald volgens IPC-TM 650.2.4.25)

voor gebruik bij de fabricage van printplaten

(1)

ex 6909 19 00 20 Kogels van siliciumnitride (Si 3 N 4 ) 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 7019 19 10 55 Glaskoord, geïmpregneerd met rubber of kunststof, verkregen uit filamenten 0 % 1.7.2010- van glas van het type-K of het type-U, bestaande uit: 31.12.2014 — 9 % of meer doch niet meer dan 16 % magnesiumoxide,

— 19 % of meer doch niet meer dan 25 % aluminiumoxide,

— 0 % of meer doch niet meer dan 2 % booroxide,

— zonder calciumoxide,

bedekt met een latex bevattende ten minste een resorcinolformaldehydhars en gechloorsulfoneerd polyethyleen

ex 7325 99 10 20 Ankerkop van vuurgegalvaniseerd smeedbaar gietijzer, van de soort gebruikt 0 % 1.7.2010- voor de fabricage van grondankers 31.12.2014

*ex 7410 21 00 30 Foliën van polyimide, ook indien epoxyhars en/of glasvezels bevattende, aan 0 % 1.7.2010- een of beide zijden voorzien van bladkoper 31.12.2013

ex 8108 20 00 20 Onbewerkte ingots, verkregen uit het samensmelten van titaan en 0 % 1.7.2010- titaanlegeringen, met een diameter van niet meer dan 380 mm 31.12.2013

ex 8414 30 81 50 Hermetische of halfhermetische elektrische scrollcompressoren met variabele 0 % 1.7.2010- snelheid, met een nominaal vermogen van 0,5 kW of meer doch niet meer dan 31.12.2014

5 kW, met een verplaatsingsvolume van niet meer dan 35 cm 3 , van de soort

gebruikt in koelinstallaties

ex 8418 99 10 50 Verdamper, bestaande uit aluminium pennen en een koperspoel, van de soort 0 % 1.7.2010- gebruikt in koelinstallaties 31.12.2014

ex 8418 99 10 60 Condensor, bestaande uit twee concentrische koperbuizen, van de soort 0 % 1.7.2010- gebruikt in koelinstallaties 31.12.2014

ex 8501 31 00 40 Gelijkstroommotor met permanente bekrachtiging, met: een 0 % 1.7.2010- meerfasenwikkeling, 31.12.2014

— een uitwendige diameter van 30 mm of meer doch niet meer dan 75 mm,

— een rotatiesnelheid van niet meer dan 15000 tpm,

— een vermogen van 45 W of meer doch niet meer dan 300 W, en

— een voedingsspanning van 9 V of meer doch niet meer dan 25 V

*ex 8504 40 90 40 Halfgeleidervermogensmodules bevattende: 0 % 1.7.2010- 31.12.2013

— vermogenstransistoren,

— geïntegreerde schakelingen,

— al dan niet dioden en thermistors,

— een bedrijfsspanning van niet meer dan 600 V,

— niet meer dan drie elektrische uitgangen met elk twee vermogensschakelaars (MOSFET (metaaloxide-halfgeleiderveldeffecttransistor) of IGBT (bipolaire transistor met geïsoleerde poort)) en interne drives, en

— een effectief (RMS) nominaal stroombereik van niet meer dan 15,7 A

ex 8516 90 00 60 Ventilatie-inrichting van een elektrische frituurpan: 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

— met een motor met een vermogen van 8 W bij 4600 tpm,

— elektronisch gestuurd,

— functioneert bij omgevingstemperaturen van meer dan 110 °C

— voorzien van een regelthermostaat

ex 8521 90 00 20 Digitale videorecorder: 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

— zonder harddiskdrive,

— met of zonder dvd-rw,

— met bewegingsdetectie,

— met usb/seriepoort,

voor gebruik bij de vervaardiging van CCTV-bewakingssystemen(1)

ex 8522 90 49 60 Printplaat met: 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 8527 99 00 10 — een radiotuner (die radiosignalen kan ontvangen en decoderen en doorzenden naar andere componenten op de plaat) zonder

ex 8529 90 65 25 signaalverwerkings-functie,

— een microprocessor die instructies vanop afstand kan ontvangen en de chipset van de tuner kan aansturen

voor gebruik bij de vervaardiging van home-entertainmentsystemen(1)

ex 8522 90 49 65 Subprintplaat met: 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

ex 8527 99 00 20 — een radiotuner, die radiosignalen kan ontvangen en decoderen en doorzenden naar andere componenten op de plaat, met een signaaldecoder,

ex 8529 90 65 40

— een ontvanger voor radioafstandsbediening (RF),

— een verzender voor infraroodafstandsbediening,

— een SCART-signaalgenerator,

— een sensor voor de tv-stand, voor gebruik bij de vervaardiging van home-entertainmentsystemen(1)

ex 8525 80 19 25 Remote-infraroodcamera (overeenkomstig ISO/TS 16949) met: 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

— een gevoeligheid in het golflengtegebied van 8 µm of meer doch niet meer dan 14 µm,

— een resolutie van 324 × 256 pixels,

— een gewicht van niet meer dan 400 g,

— maximale afmetingen van 70 mm × 67 mm × 75 mm,

— een waterdichte behuizing en een voor voertuigen gekwalificeerde stekker en

— een afwijking van het uitgangssignaal over het volledige bedrijfstemperatuurbereik van niet meer dan 20 %

ex 8525 80 19 35 Camera’s met beeldscanfunctie, met: 0 % 1.7.2010- 31.12.2014

— een „Dynamic overlay lines“-systeem,

— een NTSC-video-uitgangssignaal,

— een spanning van 6,5 V,

— een lichtsterkte van 0,5 lux of meer

*ex 8704 23 91 20 Onderstellen met cabine en motor met zelfontsteking met een cilinderinhoud 0 % 1.7.2010- van 8000 cm³ of meer, op 3, 4 of 5 wielen met een wielbasis van 480 cm of 31.12.2012 meer, niet voorzien van werktuigen

(*) Gewijzigde GN- of TARIC-code of omschrijving.

BIJLAGE II

Producten als bedoeld in artikel 1, lid 2

GN-code TARIC

ex 1518 00 99 10

 • ex 3707 10 00 35
 • ex 3808 92 90 30
 • ex 3824 90 97 44
 • ex 3901 10 90 20
 • ex 3906 90 90 35

ex 3907 20 20 91

 • ex 3919 10 80 40
 • ex 3919 90 00 19
 • ex 3919 90 00 37
 • ex 3919 90 00 43
 • ex 3920 62 19 75
 • ex 3920 62 19 77

ex 7410 11 00 10

 • ex 7410 21 00 30

ex 7410 21 00 60

 • ex 8108 20 00 20
 • ex 8504 40 90 40
 • ex 8704 23 91 20

ex 9031 90 85 30

(*) Schorsing van het recht voor een product dat in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1255/96 i is genoemd en waarvoor de GN- of TARIC-code of de omschrijving bij onderhavige verordening is gewijzigd.

FINANCIEEL MEMORANDUM VOOR VOORSTELLEN DIE UITSLUITEND

GEVOLGEN HEBBEN VOOR DE ONTVANGSTENZIJDE VAN DE BEGROTING

 • 1. 
  BENAMING VAN HET VOORSTEL

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/96 i houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie-, landbouw- en

visserijproducten.

 • 2. 
  BEGROTINGSONDERDELEN

  Hoofdstuk en artikel: hoofdstuk 12, artikel 120

  Begroot bedrag voor het betrokken jaar: € 14 079 700 000

 • 6. 
  FINANCIËLE GEVOLGEN

  ¤ (Het voorstel heeft geen financiële gevolgen.

  X Het voorstel heeft geen financiële gevolgen voor de uitgaven maar wel voor de

  ontvangsten, namelijk:

  (in miljoen euro, tot op 1 decimaal)

Begrotings Ontvangsten 3 Periode van 6 [Jaar: Tweede helft

onderdeel maanden vanaf 2010]

dd/mm/jjjj

Artikel 120 Gevolgen voor de eigen 1/7/2010 -14,6

middelen

Situatie na de actie

[2011 - 2014]

Artikel 120 -29,2/jaar

 • 4. 
  FRAUDEBESTRIJDINGSMAATREGELEN

De bijzondere bestemming van bepaalde producten waarop deze verordening betrekking heeft, wordt gecontroleerd overeenkomstig de artikelen 291 tot en met

3 Voor traditionele eigen middelen (landbouwrechten, suikerheffingen en douanerechten) moeten

nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 25% aan inningskosten.

300 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 i van de Commissie houdende enkele

bepalingen ter uitvoering van het communautair douanewetboek.

 • 5. 
  ANDERE OPMERKINGEN

Om te voorkomen dat schorsingen langer dan nodig worden gehandhaafd, is een vervaldatum vastgesteld. Hierdoor worden onnodige lasten voor de begroting

voorkomen, wanneer met deze maatregelen rekening zou worden gehouden.

Onderhavig voorstel bevat de wijzigingen die in de bijlage bij de huidige

verordening moeten worden aangebracht in verband met:

 • 1. 
  nieuwe verzoeken om schorsingen die zijn ingewilligd,
 • 2. 
  de technische ontwikkeling van producten en de economische ontwikkeling van de markt waardoor enkele bestaande schorsingen moeten worden

  ingetrokken.

  Toevoeging

Naast de wijzigingen die het gevolg zijn van een aanpassing van de omschrijving heeft deze bijlage betrekking op 90 nieuwe producten. Dit leidt tot een derving van rechten ten bedrage van 22,1 miljoen euro/jaar, uitgaande van de verwachte invoer in de lidstaat die de schorsingen heeft aangevraagd in het tweede halfjaar van 2010 en

in 2011 tot en met 2014.

Uit de statistieken over de voorgaande jaren blijkt echter dat dit bedrag moet worden verhoogd, naar raming met een factor van 1,8, daar andere lidstaten ook van de schorsingen gebruik zullen maken. De verwachte derving aan inkomsten bedraagt

derhalve ca 39,8 miljoen euro/jaar.

Schrappingen

In deze bijlage zijn vier producten geschrapt, wat betekent dat voor die producten weer douanerechten worden geheven. Dit komt overeen met een toename van de ontvangsten van 0,9 miljoen euro, uitgaande van de verzoeken om schorsingen of

de beschikbare statistieken (2009).

Geraamde kosten van de maatregel

De derving van eigen middelen als gevolg van deze verordening, geraamd aan de hand van de beschikbare statistieken (2009), bedraagt ca 39,8 - 0,9 = 38,9 miljoen euro (brutobedrag, met inbegrip van de inningskosten) × 0,75 = 29,2 miljoen

euro/jaar voor de periode 1.7.2010-31.12.2014.

De derving van traditionele eigen middelen moet worden gecompenseerd door de

bijdragen van de lidstaten op basis van het bni.

2.

Originele weergave

afbeelding document
 
 
 
 

3.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.