Besluit 2014/136 - Regels en procedures voor de deelname van Groenland aan de Kimberleyprocescertificering

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 20 maart 2014 gepubliceerd en is op 9 april 2014 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit nr. 136/2014/EU van de Raad van 20 februari 2014 tot vaststelling van regels en procedures voor de deelname van Groenland aan de Kimberleyprocescertificering

officiële Engelstalige titel

Council Decision No 136/2014/EU of 20 February 2014 laying down rules and procedures to enable the participation of Greenland in the Kimberley Process certification scheme
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2014/136
Origineel voorstel COM(2013)429 NLEN
Celex-nummer i 32014D0136

3.

Key dates

Document 20-02-2014
Bekendmaking in Publicatieblad 20-03-2014; PB L 84 p. 99-104
Inwerkingtreding 01-01-1001; Toepassing zie art 11
09-04-2014; in werking datum publicatie +20 zie art 11
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

20.3.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 84/99

 

BESLUIT Nr. 136/2014/EU VAN DE RAAD

van 20 februari 2014

tot vaststelling van regels en procedures voor de deelname van Groenland aan de Kimberleyprocescertificering

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 203,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Europese Unie neemt deel aan de Kimberleyprocescertificering voor internationale handel in ruwe diamant („Kimberleyprocescertificering”). Zij moet er als deelnemer voor zorgen dat iedere zending van ruwe diamant die wordt ingevoerd naar of uitgevoerd van het grondgebied van de Unie, vergezeld gaat van een Kimberleyprocescertificaat.

 

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad (2) wordt een EU-systeem van certificering en in- en uitvoercontroles voor ruwe diamant opgezet ter uitvoering van de Kimberleyprocescertificering.

 

(3)

Groenland maakt geen deel uit van het grondgebied van de Europese Unie, maar is opgenomen in de lijst van landen en gebieden overzee in bijlage II bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). In overeenstemming met artikel 198 VWEU heeft de associatie ten doel het bevorderen van de economische en sociale ontwikkeling van de landen en gebieden overzee (LGO’s) en de totstandbrenging van nauwe economische betrekkingen tussen hen en de Unie in haar geheel.

 

(4)

Groenland en Denemarken hebben gevraagd mogelijk te maken dat Groenland deelneemt aan de Kimberleyprocescertificering voor ruwe diamanten via zijn samenwerking met de Unie. Door deze samenwerking worden de economische betrekkingen in de diamantindustrie tussen de Unie en Groenland versterkt, en zou Groenland met name ruwe diamant kunnen uitvoeren met een voor de certificeringsregeling uitgereikt certificaat van de EU, zodat de economische ontwikkeling van Groenland wordt ondersteund.

 

(5)

De handel in ruwe diamant in Groenland moet dan ook verlopen volgens de regels van de Unie tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant. Het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 2368/2002 wordt dan ook uitgebreid door Verordening (EU) nr. 257/2014 van het Europees Parlement en de Raad (3) tot het grondgebied van Groenland voor de toepassing van de certificeringsregeling.

 

(6)

Groenland mag met name alleen ruwe diamant uitvoeren naar andere deelnemers aan de Kimberleyprocescertificering nadat de diamant is gecertificeerd door een autoriteit van de Unie opgenomen in de lijst in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 2368/2002. Ook de invoer van ruwe diamant naar Groenland moet worden gecontroleerd door de autoriteiten van de Unie.

 

(7)

Om de internationale handel in ruwe diamant in Groenland toe te staan in overeenstemming met de voorschriften inzake het handelsverkeer binnen de Unie, moet Groenland de relevante bepalingen van Verordening (EG) nr. 2368/2002 omzetten in de nationale wetgeving van Groenland, zodat deze verordening kan worden toegepast,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

Dit besluit stelt de algemene voorschriften en voorwaarden vast voor de deelname van Groenland aan het systeem van certificering en in- en uitvoercontroles voor ruwe diamant dat is opgezet bij Verordening (EG) nr. 2368/2002. Dit besluit stelt daartoe regels en procedures vast voor de toepassing van de Kimberleyprocescertificering voor ruwe diamanten die worden ingevoerd naar of uitgevoerd uit Groenland, hetzij naar de Unie, hetzij naar andere...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.