Standpunt van de Raad betreffende het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 van de EU voor het begrotingsjaar 2015 in samenhang met het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI-verordening)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 30 juni 2015 gepubliceerd en is op 26 juni 2015 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit van de Raad van 26 juni 2015 tot vaststelling van het standpunt van de Raad betreffende het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 in samenhang met het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI-verordening) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

officiële Engelstalige titel

Council Decision of 26 June 2015 adopting the Council’s position on draft amending budget No 1 of the European Union for the financial year 2015 accompanying the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Fund for Strategic Investment (EFSI Regulation) and amending Regulations (EU) No 1291/2013 and (EU) No 1316/2013
 
Rechtsinstrument Besluit
Origineel voorstel COM(2015)11 NLEN
Celex-nummer i 32015D0630(01)

3.

Key dates

Document 26-06-2015; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 30-06-2015; PB C 214 p. 2-2
Inwerkingtreding 26-06-2015; in werking zie enig art
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

30.6.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 214/2

 

BESLUIT VAN DE RAAD

van 26 juni 2015

tot vaststelling van het standpunt van de Raad betreffende het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 in samenhang met het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI-verordening) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

(2015/C 214/02)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, in samenhang met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (1), en met name artikel 41,

Overwegende hetgeen volgt:

 
   

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Enig artikel

Het standpunt van de Raad betreffende het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 is vastgesteld op 26 juni 2015.

De volledige tekst kan worden geraadpleegd op of gedownload van de website van de Raad: http://www.consilium.europa.eu/

Gedaan te Brussel, 26 juni 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

  • E. 
    RINKĒVIČS
 

 


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.