Nieuwsbrief Werk en Inkomen, Jeugdzorg en Zorg

Met dank overgenomen van B.I. (Brigitte) van der Burg i, gepubliceerd op maandag 1 juni 2015.
 
 
 

Behoud van slagkracht

istockphoto
Bron: Blog Brigitte van der Burg

Door: Hayke Veldman

Met het invoeren van de decentralisaties bereiken ons ook berichten van raadsleden die het idee hebben aan invloed te verliezen. De verantwoordelijkheid en bevoegdheid lijkt doorgeschoven worden naar de gemeenschappelijke regeling; daar wordt alles door bestuurders voor besproken en 'afgekaart' en de gemeenteraad lijkt dan alleen nog maar ja te kunnen zeggen tegen voorstellen. Deze signalen nemen wij uiteraard serieus. Gelukkig bereiken ons ook voorbeelden van gemeenteraden die door regionale samenwerking juist hun positie weten te versterken. De decentralisaties bieden ook kans om nieuwe vormen van bestuurlijke slagkracht te ontwikkelen. Wij zouden graag meer van dit soort voorbeelden willen horen om zo deze goede ervaringen te delen. Om deze reden grijp ik deze nieuwsbrief aan een oproep te doen aan gemeenteraadsleden die ook positieve ervaring hebben opgedaan met de nieuwe manier van werken. Ik kijk uit naar uw bericht, dat u kan sturen naar h.veldman@tweedekamer.nl.

 
 

Stand van zaken Landurige zorg/WMO

istockphoto
Bron: Blog Brigitte van der Burg

Door: Sjoerd Potters

Liberale vrienden,

Sinds 1 januari jongstleden zijn de wetten die betrekking hebben op de langdurige zorg in werking getreden. De hervorming is een enorme operatie voor iedereen die erbij betrokken is. De staatssecretaris heeft in de eerste voortgangsrapportage geconstateerd dat de transitie in algemene zin tot nu toe zorgvuldig wordt uitgevoerd en daardoor beheerst verloopt.

Dit nieuws van was erg prettig om te horen, maar de komende tijd zal ik via werkbezoeken en bijeenkomsten in het land graag zelf van raadsleden en bestuurders vernemen hoe het ervoor staat in hun gemeente. In de komende weken heb ik meerdere werkbezoeken gepland aan zorginstellingen en direct na het zomerreces zal de partijcommissie VWS samen met ons en het partijbureau 3D-bijeenkomsten op meerdere plekken in het land gaan organiseren. Dit zijn ideale momenten om van elkaar te horen wat de stand van zaken is. Te zijner tijd komen we met concrete data en locaties.

Los van bovengenoemde transitie staan nog steeds de problemen bij de invoering van het pgb trekkingsrecht. Dit dossier heeft de laatste weken veel van onze aandacht gevraagd. Het ministerie van VWS werkt hard om het op orde te krijgen en boekt daarbij ook vooruitgang. Uit de brief waarin de staatssecretaris ons heeft geïnformeerd over de stand op 15 mei hebben we kunnen concluderen dat het reguliere betalingsproces steeds soepeler verloopt. In vijfennegentig procent van de gevallen wordt volgens de staatssecretaris binnen de gestelde termijn betaald en ook de 'maandloners' worden volgens de brief op tijd betaald. Wij hopen dat de rest van de betalingen ook snel op orde komen, daar blijven we ook aandacht voor vragen. Het moet geregeld worden.

Ik houd u op de hoogte van de voortgang.

Groeten,

Sjoerd Potters

 
 

Jeugd: bouwen aan een geslaagde transformatie

istockphoto
Bron: Blog Brigitte van der Burg

Door: Brigitte van der Burg

Twee weken geleden hebben we de kans gehad om met sommigen van u intensief van gedachten te wisselen op het VVD-bestuurderscongres in het mooie Papendal. De decentralisatie-workshop die ikzelf gegeven heb samen met collega-Kamerleden Sjoerd Potters en Chantal Nijkerken- de Haan werd goed bezocht. Zelf hecht ik enorm aan bijeenkomsten als deze. Het doet me vooral deugd om te zien hoe enthousiast onze raadsleden en wethouders zijn, welke lokale innovatie er nu al is en hoe lokale samenwerkingsverbanden worden gesmeed om samen als VVD'ers te werken aan een liberale jeugdhulp en -bescherming. Een mooi voorbeeld hiervan is te vinden in de H10-gemeenten, de gemeenten rondom Den Haag. Hier hebben een aantal lokale enthousiaste raadsleden, Hatte van der Woude en Geraldine van der Knaap, de handen ineen geslagen en de VVD-raadsleden en wethouders uitgenodigd voor een bijeenkomst om samen voor hun regionale samenwerkingsverband een strategie uit te zetten. Daarna werd via meerdere kanalen contact gehouden. Ook heel belangrijk was te zien dat er van hetzelfde samenwerkingsverband in verschillende gemeenten door griffiers en vooral wethouders een ander beeld werd gegeven. Het voorlopige resultaat is dat door middel van amendementen op zowel de lokale als regionale inkoopkaders fantastische stappen zijn gezet en deze gemeenten volgend jaar al gaan inkopen op basis van outcome-criteria. Zo zien we maar weer: Er zit een enorme hoeveelheid enthousiasme, werklust, kennis en vooral doorzettingsvermogen in onze partij. Kortom, bundel deze kennis, houd vast aan je punt, help en inspireer elkaar!

Dan zijn er nog een tweetal zaken die recent zijn opgespeeld en de aandacht verdienen. Allereerst is er duidelijkheid gekomen over de overgang naar het objectieve verdeelmodel. In verschillende samenwerkende regio's en gemeenten ontstonden zorgen over de plotselinge overgang en de eventuele grote budgetkortingen die dit met zich mee zou brengen. Deze terechte vrees is besproken in het algemeen overleg Decentralisatie Jeugdzorg van 29 april. Ik heb hier aan de staatssecretaris van VWS de toezegging gevraagd om realistische overgangstermijnen te hanteren in plaats van 1 tot 2 jaar en te kijken naar de kortingen. De staatssecretaris is daarop met VNG overeen gekomen dat in plaats van de voorgenomen 2- jaarovergangstermijn, net als in de WMO, wordt uitgebreid naar 4 jaar. Dit om de landing te verzachten en deze regio's en gemeenten tijd te geven om zich aan te passen. Nadeelgemeenten kunnen er bovendien maximaal 15 euro per jaar op achteruitgaan per inwoner, zo is nu bepaald.

Een tweede zorgenkind was de vermeende korting op het macrobudget jeugd. Het kabinet heeft recent besloten de voorgenomen korting op het jeugdbudget van gemeenten voor dit jaar niet door te laten gaan. Daarnaast ligt er een stevige afspraak voor de toekomst: gemeenten worden niet jaarlijks geconfronteerd met onzekerheden door wat er in andere domeinen (Wlz, ZvW) gebeurt. Goed nieuws dus voor de continuïteit in uw gemeente!

Tenslotte kan ik een vooraankondiging doen: Na de zomer zal ik, samen met mijn fractiegenoten op het terrein van de decentralisaties, weer enkele bijeenkomsten organiseren. Na een periode van wetgeving en transitie kijken wij er naar uit om van u te horen hoe de zaken ervoor staan en samen te bouwen aan een geslaagde transformatie!

 
 

Werk aan de winkel

istockphoto
Bron: Blog Brigitte van der Burg
 

Het VVD-Voorjaarscongres van vrijdag 29 en zaterdag 30 mei was weer een groot succes. Het was mijn eerste congres als Tweede Kamerlid en het was een hele ervaring om in deze rol het congres bij te wonen. Ik heb hier vele oude en nieuwe gezichten gezien en ik heb hier veel input en tips gekregen. De workshop Decentralisatie met mijn VVD-collega's Brigitte van der Burg en Sjoerd Potters heb ik als zeer nuttig beschouwd. Decentraliseren betekent loslaten en vertrouwen. Maar het betekent ook luisteren en input ophalen voor ons Kamerwerk. In de pers, in mijn eigen mailbox en via mijn telefoon krijg ik bijvoorbeeld steeds meer seintjes dat het niet lijkt te vlotten met het doelgroepenregister. Alle grote kranten hebben de afgelopen weken gemeld dat gemeentes te weinig mensen met een arbeidsbeperking aan het register toevoegen, wat weer leidt tot een onmogelijke situatie voor werkgevers omdat deze uiteindelijk de afgesproken garantiebanen moeten leveren. Op woensdag 24 juni ga ik tijdens een Algemeen Overleg met mijn collega-woordvoerders van andere partijen juist dit soort situaties bespreken. De input die ik krijg tijdens mijn werkbezoeken, tijdens het afgelopen congres maar ook van de vele mailtjes die ik krijg van (VVD)-bestuurders neem ik natuurlijk mee tijdens dit AO. Gelukkig zijn er ook succesverhalen en ook die zal ik benoemen. Tijdens ditzelfde AO zal ik ook spreken over het voor de VVD belangrijke onderdeel van de tegenprestatie. Wie kan werken, moet werken. En wie een uitkering krijgt doet daar iets voor terug.. Ik krijg echter signalen dat er verschillen bestaan in de uitvoering van deze verplichte verordening tussen de gemeenten, waarbij sommige gemeenten zelfs helemaal geen tegenprestatie verlangen. Inmiddels heeft de Staatssecretaris in de verzamelbrief SZW aan de gemeenten dit punt nadrukkelijk onder de aandacht gebracht waarbij zij ook heeft aangekondigd dat de inspectie SZW hier onderzoek naar zal doen. Ik blijf hierbij kort op de bal en zal dit punt namens de VVD natuurlijk op de voet blijven volgen.

 
 
 
 

In deze editie

 
 
 

Behoud van slagkracht

Stand van zaken Landurige zorg/WMO

Jeugd: bouwen aan een geslaagde transformatie

Werk aan de winkel

 
 

De auteurs

 
 

Brigitte van der Burg

Tweede Kamerlid en woordvoerder Jeugdzorg en jeugdcriminaliteit

 
alttekst ontbreekt in origineel bericht

brigittevanderburg.vvd.nl

alttekst ontbreekt in origineel bericht

@BrigittevdB

Sjoerd Potters

Tweede Kamerlid en woordvoerder Langdurige Zorg & WMO

 
alttekst ontbreekt in origineel bericht

sjoerdpotters.vvd.nl

alttekst ontbreekt in origineel bericht

@SjoerdPotters

Hayke Veldman

Tweede Kamerlid en woordvoerder openbaar bestuur

 
alttekst ontbreekt in origineel bericht

haykeveldman.vvd.nl

alttekst ontbreekt in origineel bericht

@haykeveldman

Chantal Nijkerken - De Haan

Tweede Kamerlid en woordvoerder Participatiewet

 
alttekst ontbreekt in origineel bericht

@cnijkerken

 
 

Aanmelden

alttekst ontbreekt in origineel bericht
 
 

Afmelden

alttekst ontbreekt in origineel bericht
 

Nieuwsbrief Werk en Inkomen, Jeugdzorg en Zorg: Editie 25 - 17 juni 2015

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u actief bent voor de VVD of omdat u heeft aangegeven deze nieuwsbrief te willen ontvangen.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van VVD Tweede Kamerfractie

Contact: 070 - 318 30 36 of maak gebruik van het contactformulier.