Besluit 2014/831 - Standpunt EU in het kader van de betrokken comités van de VN/ECE over de voorstellen tot wijziging van de VN-Reglementen nrs. 4, 6, 11, 13, 13H, 19, 25, 34, 37, 43, 44, 48, 53, 70, 96, 98, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 121 en 128, over het nieuwe mondiaal technische reglement van de VN inzake banden en over een wijziging van Gemeenschappelijke Resolutie nr. 1 - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 19 januari 2021
kalender

Besluit 2014/831 - Standpunt EU in het kader van de betrokken comités van de VN/ECE over de voorstellen tot wijziging van de VN-Reglementen nrs. 4, 6, 11, 13, 13H, 19, 25, 34, 37, 43, 44, 48, 53, 70, 96, 98, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 121 en 128, over het nieuwe mondiaal technische reglement van de VN inzake banden en over een wijziging van Gemeenschappelijke Resolutie nr. 1

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 27 november 2014 gepubliceerd en is op 7 november 2014 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

2014/831/EU: Besluit van de Raad van 7 november 2014 tot vaststelling van het namens de Europese Unie in het kader van de betrokken comités van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties in te nemen standpunt over de voorstellen tot wijziging van de VN-Reglementen nrs. 4, 6, 11, 13, 13H, 19, 25, 34, 37, 43, 44, 48, 53, 70, 96, 98, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 121 en 128, over het nieuwe mondiaal technische reglement van de VN inzake banden en over een wijziging van Gemeenschappelijke Resolutie nr. 1

officiële Engelstalige titel

2014/831/EU: Council Decision of 7 November 2014 establishing the position to be adopted on behalf of the European Union in the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for amendments to UN Regulations Nos 4, 6, 11, 13, 13-H, 19, 25, 34, 37, 43, 44, 48, 53, 70, 96, 98, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 121, 128, on the new UN Global Technical Regulation on tyres, and on an amendment to Mutual Resolution No 1
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2014/831
Origineel voorstel COM(2014)647 NLEN
Celex-nummer i 32014D0831

3.

Key dates

Document 07-11-2014
Bekendmaking in Publicatieblad 27-11-2014; PB L 341 p. 11-14
Inwerkingtreding 07-11-2014; in werking datum document zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

27.11.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 341/11

 

BESLUIT VAN DE RAAD

van 7 november 2014

tot vaststelling van het namens de Europese Unie in het kader van de betrokken comités van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties in te nemen standpunt over de voorstellen tot wijziging van de VN-Reglementen nrs. 4, 6, 11, 13, 13H, 19, 25, 34, 37, 43, 44, 48, 53, 70, 96, 98, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 121 en 128, over het nieuwe mondiaal technische reglement van de VN inzake banden en over een wijziging van Gemeenschappelijke Resolutie nr. 1

(2014/831/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Overeenkomstig Besluit 97/836/EG van de Raad (1) is de Unie toegetreden tot de Overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen („herziene overeenkomst van 1958”).

 

(2)

Overeenkomstig Besluit 2000/125/EG van de Raad (2) is de Unie toegetreden tot de Overeenkomst betreffende de vaststelling van mondiale technische reglementen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen („parallelle overeenkomst”).

 

(3)

Bij Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) zijn de goedkeuringssystemen van de lidstaten vervangen door een goedkeuringsprocedure van de Unie en is een geharmoniseerd kader vastgesteld met bestuursrechtelijke bepalingen en algemene technische voorschriften voor alle nieuwe voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden. Met die richtlijn zijn de VN-reglementen als voorschriften voor de typegoedkeuring of als alternatieven voor de wetgeving van de Unie in het EU-typegoedkeuringssysteem opgenomen. Sinds de vaststelling van die richtlijn hebben VN-reglementen de wetgeving van de Unie in het kader van de EU-typegoedkeuring steeds meer vervangen.

 

(4)

Gezien de opgedane ervaring en de technische ontwikkelingen moeten de voorschriften voor bepaalde elementen of kenmerken die onder de VN-Reglementen nrs. 4, 6, 11, 13, 13H, 19, 25, 34, 37, 43, 44, 48, 53, 70, 96, 98, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 121 en 128 vallen, worden aangepast.

 

(5)

Om de relevante veiligheidsvoorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen te harmoniseren, moet het nieuwe mondiaal technische reglement van de VN inzake banden worden aangenomen. Tevens moet een wijziging van Gemeenschappelijke Resolutie nr. 1 worden aangenomen om rekening te houden met de technische vooruitgang.

 

(6)

Het is derhalve wenselijk het standpunt te bepalen dat namens de Unie in het Administratief Comité van de herziene overeenkomst van 1958 en in het Uitvoerend Comité van de parallelle overeenkomst moet worden ingenomen over het aannemen van die VN-handelingen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Tijdens de zittingen van het Administratief Comité van de herziene overeenkomst van 1958 en het Uitvoerend Comité van de parallelle overeenkomst die van 11 tot en met 14 november 2014 plaatsvinden, zal de Europese Unie voor de in de bijlage bij dit besluit opgenomen VN-handelingen stemmen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 7 november 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

  • P. 
    C. PADOAN
 

  • (1) 
    Besluit 97/836/EG van de Raad van 27 november 1997 inzake de toetreding van de Europese Gemeenschap...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.