COM(2014)647 EU
Standpunt EU in VN/ECE over wijziging van 24 VN-Reglementen, over reglementen inzake banden en certificering voor zware motoren en over Gemeenschappelijke Resolutie nr. 1

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het namens de Unie in het kader van de betrokken comités van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties in te nemen standpunt over de voorstellen tot wijziging van de VN-Reglementen nrs. 4, 6, 11, 13, 13H, 19, 25, 34, 37, 43, 44, 48, 53, 70, 96, 98, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 121 en 128, over het nieuwe mondiaal technische reglement van de VN inzake banden, over wijziging 3 van Mondiaal Technisch Reglement nr. 4 van de VN met betrekking tot de wereldwijde certificeringsprocedure voor zware motoren en over wijziging 3 van Gemeenschappelijke Resolutie nr. 1.

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on the Union's behalf in the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for amendments to UN Regulations Nos. 4, 6, 11, 13, 13H, 19, 25, 34, 37, 43, 44, 48, 53, 70, 96, 98, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 121, 128, on the new UN Global Technical Regulation on tyres, on Amendment 3 to UN GTR No. 4 with regard to the Worldwide Heavy-Duty Certification Procedure and on an amendment to Mutual Resolution No. 1
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2014)647 NLEN
Extra COM-nummers COM(2014)647
Procedurenummer i 2014/0299(NLE)
Celex-nummer i 52014PC0647

2.

Key dates

Document 23-10-2014
Online publicatie 23-10-2014
Besluit 07-11-2014; Besluit 2014/831
Bekendmaking in Publicatieblad i 27-11-2014; PB L 341 p. 11-14

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.