Schriftelijke vragen over het artikel "Cipier met mes aangevallen"

Met dank overgenomen van F. (Foort) van Oosten i, gepubliceerd op dinsdag 1 maart 2016.

1- Heeft u kennisgenomen van het artikel "Cipier met mes aangevallen" d.d. 1 maart 2016 en berichten van eerder die week met als kop "Boeven de baas in de bajes" (d.d. 22 februari 2016) en het artikel "wie bewaakt de bewakers" (d.d. 23 februari 2016) zoals gepubliceerd in de Telegraaf?

2- De berichten zijn zeer zorgelijk, wat is uw reactie hierop?

3- Hebben inderdaad gevechten plaatsgevonden tussen gedetineerden en bewakers in de gevangenis in Alphen aan den Rijn en zo ja, hoe heeft dit kunnen plaatsvinden? Welke maatregelen heeft u - al dan niet in afwachting van nader (strafrechtelijk) onderzoek - getroffen ter bescherming van het personeel en mede-gedetineerden?

4- Hoe vaak komen in het gevangeniswezen geweldsincidenten voor al dan niet door gebruikmaking van messen? Is er reden voor u naar aanleiding daarvan beleid op dit punt te maken cq. aan te passen?

5- Wat is uw reactie op de stelling in de artikelen dat criminelen over wapens, telefoons en drugs zouden beschikken? Als dit klopt, hoe kan dat en tot welke maatregelen leidt dit? Hoe gaat worden voorkomen dat contrabande de gevangenis in gesmokkeld wordt? Komt corruptie voor en hoe wordt dit tegen gegaan en aangepakt?

6- Meent u dat gevangenissen in Nederland over voldoende mogelijkheden en middelen beschikken om smokkel tegen te gaan? Welke verbeteringen zouden wenselijk dan wel noodzakelijk zijn?

7- Hebben bewakers in de gevangenis van Alphen aan den Rijn voldoende ruimte en mogelijkheden om bij de eigen directie hun zorgen neer te leggen?

8- In algemene zin, hoe en waar kunnen personeelsleden van de dienst justitiële inrichting terecht indien zij aanlopen tegen gevaarlijke of zelfs met de wet strijdig zijnde situaties? Zijn bijvoorbeeld vertrouwenspersonen aanwezig? Wat is het beleid op dit vlak?

9- Kan u nader duiden wat is toegestaan in contact tussen personeel en gedetineerden?

10- Welke (disciplinaire) maatregelen kunnen worden overwogen indien personeel regels overtreedt ten gunste van gedetineerden, bijvoorbeeld het verraden van celinspecties?

11- Wat is eigenlijk in het algemeen het beleid als het gaat om celinspecties? Hoe gaat dat in zijn werk?

12- Indien smokkelwaar wordt aangetroffen wat zijn dan de sancties tegen de bewuste gedetineerde? Acht u deze afdoende of is er aanleiding om actie op dit vlak te ondernemen?

13- Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voorafgaand aan het aanstaande algemeen overleg inzake het gevangeniswezen?