COM(2016)235 - Uitvoering van de door COGECA, ETF en Europêche gesloten overeenkomst van 21 mei 2012 betreffende uitvoering van het Verdrag inzake arbeid in de visserij van de IAO uit 2007 - EU monitor

EU monitor
Woensdag 15 juli 2020
kalender

COM(2016)235 EUe - Richtlijn
Uitvoering van de door COGECA, ETF en Europêche gesloten overeenkomst van 21 mei 2012 betreffende uitvoering van het Verdrag inzake arbeid in de visserij van de IAO uit 2007

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot uitvoering van de door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de EU (Europêche) gesloten overeenkomst van 21 mei 2012, zoals gewijzigd op 8 mei 2013, betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake arbeid in de visserij van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE implementing the Agreement concluded between the General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union (COGECA), the European Transport Workers’ Federation (ETF) and the Association of National Organisations of Fishing Enterprises (EUROPÊCHE) of 21 May 2012 as amended on 8 May 2013 concerning the implementation of the Work in Fishing Convention, 2007 of the International Labour Organisation
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2016)235 NLEN
Extra COM-nummers SWD(2016)143; SWD(2016)144
Procedurenummer i 2016/0124(NLE)
Celex-nummer i 52016PC0235

2.

Key dates

Document 29-04-2016
Online publicatie 29-04-2016
Besluit 19-12-2016; Richtlijn 2017/159
Bekendmaking in Publicatieblad i 31-01-2017; PB L 25 p. 12-35

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.