H.M. (Hugo) de Jonge

foto H.M. (Hugo) de Jonge
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Hugo de Jonge (1977) was van 5 september 2023 tot 2 juli 2024 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte IV. Daarvoor was hij tussen 10 januari 2022 en 5 september 2023 minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in dat kabinet. Daarvoor was hij viceminister-president en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte III i. In dat kabinet nam hij op 19 maart 2020 de taken over van de afgetreden minister Bruins en werd hij met name verantwoordelijk voor de (medische) aanpak van de coronacrisis. Hugo de Jonge was in 2010-2017 voor het CDA wethouder van onderwijs, jeugd en (sinds 2014) zorg in Rotterdam. Eerder was hij politiek assistent van de onderwijsbewindslieden Maria van der Hoeven i en Marja van Bijsterveldt i. Hij begon zijn loopbaan als onderwijzer en was later ook ambtenaar op OCW.

CDA
in de periode 2017-2024: minister

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Hugo Mattheüs (Hugo)

geboorteplaats en -datum
Bruinisse, 26 september 1977

2.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/14)

 • lid Managementteam directie Voortgezet Onderwijs, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 1 juli 2009 tot 1 juli 2010
 • programmamanager Kwaliteitsagenda, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 1 juli 2009 tot 1 juli 2010
 • wethouder (van onderwijs, jeugd en (tot 2014: gezin en vanaf 2014: zorg) van Rotterdam, van 27 mei 2010 tot 26 oktober 2017
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 27 maart 2014 tot 15 mei 2014
 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en (eerste) viceminister-president, van 26 oktober 2017 tot 10 januari 2022
 • minister zonder portefeuille, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, van 10 januari 2022 tot 5 september 2023
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 5 september 2023 tot 2 juli 2024

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was vanaf 19 maart 2020 als minister van VWS tevens belast met geneeskundige zorg (cure), zorgverzekeringswet en zorgtoeslag, toezicht voedselkwaliteit, beroepen en opleidingen en arbeidsmarktbeleid zorg, preventie, gezondheidsbescherming, kwaliteitsbeleid, medische biotechnologie, genees- en hulpmiddelen, drugsbeleid en sportbeleid
 • Was als minister voor VRO belast met 1. Volkshuisvesting, Bouwen en Wonen; 2. Volkshuisvestingsfonds; 3. Dienst Huurcommissie; 4. Ruimtelijke Ordening; 5. Omgevingswet, Crisis- en Herstelwet en Wet ruimtelijke ordening; 6. Bouwbesluit; 7. Kadaster; 8. Rijksvastgoedbedrijf; 9. Regie ruimtelijk beleid; 8. Verduurzaming gebouwde omgeving en 9. Programma leefbare en veilige wijken
 • Was als minister van BZK tevens met de taken belast die hij als minister voor VRO had

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/3)
 • lid algemeen bestuur GGD Rotterdam-Rijnmond
 • voorzitter gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rotterdam-Rijnmond

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/8)
 • Maakte in 2022 bindende prestatieafspraken met Aedes, Woonbond en VNG, die gericht zijn op een verdubbeling van de bouwproductie van sociale huurwoningen, vergaande verduurzaming van meer dan 675.000 woningen, huurmatiging en een verplichte huurverlaging voor de laagste inkomens en er wordt geïnvesteerd in woningverbetering en het aanpakken van vocht- en schimmelproblemen. Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 komt er bij corporaties jaarlijks circa €1,7 miljard aan investeringsruimte vrij.
 • Bracht in 2022 samen met de ministers voor Rechtsbescherming en voor Primair en Voortgezet Onderwijs het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid uit over betere volkshuisvesting, voorkomen van jeugdcriminaliteit en aanpak van armoede en schulden. Het programma gaat om 19 (stedelijke) gemeenten, waar 1,2 miljoen mensen wonen. Bij het programma zijn gemeenten en lokale partners, zoals scholen, woningbouwcorporaties, politie, zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook ondernemers betrokken.
 • Bracht in 2022 de programma's NOVEX en Mooi Nederland uit over een impuls aan de ruimtelijke kwaliteit. Er komt meer nationale regie op de ruimtelijke ordening. Provincies krijgen ruimtelijke doelen en moeten die combineren met decentrale opgaven. In 16 zogeheten NOVEX-gebieden (zoals Schiphol en het Groene Hart) wordt eveneens ingezet op gebiedsgerichte regie. In Mooi Nederland staat de ruimtelijke kwaliteit centraal. Beide programma's moeten de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aanscherpen en versnellen.

als bewindspersoon (wetgeving) (3/8)
 • Bracht in 2023 als minister van BZK de Wet goed verhuurderschap (Stb. 103), waarmee gemeenten de mogelijkheid krijgen ongewenste vormen van verhuurderschap te voorkomen en tegen te gaan. Er komen landelijke algemene, handhaafbare en afdwingbare regels om discriminatie en intimidatie tegen te gaan, over de plicht om huurovereenkomsten op schrift te stellen en de huurder op rechten te wijzen. (36.130)
 • Bracht in 2024 de Wet versterking participatie op decentraal niveau tot stand. Via de inspraakverordening kunnen inwoners van provincies, gemeenten, waterschappen en de BES-eilanden naast bij de voorbereiding ook worden betrokken bij uitvoering en evaluatie van beleid (36.210)
 • Bracht in 2024 de Wet betaalbare huur (Stb. 193) tot stand. Het woningwaarderingsstelsel (WWS) uit de sociale huursector wordt verplicht voor de vrije huursector tot een huurwaarde van € 1.123 (regulering middenhuur). Door deze regulering kunnen meer mensen een betaalbare huurwoning krijgen met een huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. (36.496)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Werd in 2021 bekritiseerd vanwege vertraagde vaccinatie tegen covid-19. Hijzelf erkende dat de strategie beter had gekund. Een motie-Wilders waarin het vertrouwen in hem werd opgezegd, werd echter verworpen (PVV, DENK, FVD en Krol stemden voor).
 • Werd in 2022 bekritiseerd vanwege zijn rol tijdens de coronacrisis bij de mondkapjesdeal in 2020 met Sywert van Lienden. Hij was inmiddels al minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, maar kwam zich toch verantwoorden in de Tweede Kamer voor zijn betrokkenheid als minister van VWS. Een motie-Kuiken waarin het vertrouwen in hem werd opgezegd, werd echter verworpen (PvdA, GroenLinks, SP, PVV, FVD, PvdD, BBB, Volt, Groep-Van Haga, DENK, Eppink (JA21 was verdeeld) en lid-Omtzigt stemden voor).
 • Nam op 5 september 2023 de functie van minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties over in het reeds demissionaire kabinet-Rutte IV. Zijn voorganger, Hanke Bruins Slot, werd namelijk minister van Buitenlandse Zaken vanwege het vertrek van Wopke Hoekstra. De Jonge behield in zijn nieuwe rol ook de portefeuilles volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

verkiezingen
 • Was in 2012 bij de Tweede Kamerverkiezingen lijstduwer (nr. 57) van de CDA-kandidatenlijst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Gerard Beverdam en Eduard Sloot, "Domineeszoon met lef: van schoolmeester tot bordes", Nederlands Dagblad, 28 oktober 2017
 • Wilma Kieskamp, "Geen man van de softe aanpak", Trouw, 14 december 2017
 • Hans van Soest, "'Weg van de minste weerstand is nooit de mijne geweest'", Algemeen Dagblad, 25 juni 2024

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.