Besluit 2016/2220 - Sluiting van de Overeenkomst tussen de VS en de EU over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten - EU monitor

EU monitor
Woensdag 5 augustus 2020
kalender

Besluit 2016/2220 - Sluiting van de Overeenkomst tussen de VS en de EU over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 10 december 2016 gepubliceerd en is op dezelfde dag in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2016/2220 van de Raad van 2 december 2016 betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2016/2220 of 2 December 2016 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Agreement between the United States of America and the European Union on the protection of personal information relating to the prevention, investigation, detection, and prosecution of criminal offences
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2016/2220
Origineel voorstel COM(2016)237 NLEN
Celex-nummer i 32016D2220

3.

Key dates

Document 02-12-2016; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 10-12-2016; PB L 336 p. 1-2
Inwerkingtreding 10-12-2016; in werking datum publicatie zie art 3
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

10.12.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 336/1

 

BESLUIT (EU) 2016/2220 VAN DE RAAD

van 2 december 2016

betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 16, in samenhang met artikel 218, lid 6, onder a),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Overeenkomstig Besluit (EU) 2016/920 van de Raad (2) is op 2 juni 2016 de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten (de „overeenkomst”) ondertekend, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een latere datum.

 

(2)

Met de overeenkomst wordt beoogd een alomvattend kader vast te stellen van beginselen en waarborgen op het gebied van gegevensbescherming in het geval van doorgifte van persoonlijke informatie met het oog op strafrechtshandhaving tussen de Verenigde Staten van Amerika (Verenigde Staten), enerzijds, en de Europese Unie of haar lidstaten, anderzijds. De doelstelling bestaat erin te zorgen voor een hoog niveau van gegevensbescherming en daarmee de samenwerking tussen de partijen te verbeteren. Hoewel de overeenkomst niet zelf de rechtsgrondslag vormt voor doorgifte van persoonlijke informatie aan de Verenigde Staten, vormt zij, waar nodig, een aanvulling op de waarborgen op het gebied van gegevensbescherming in bestaande en toekomstige overeenkomsten over de doorgifte van gegevens of op nationale bepalingen op grond waarvan dergelijke doorgiften zijn toegestaan.

 

(3)

De Unie is ten aanzien van alle bepalingen van de overeenkomst bevoegd. Met name heeft de Unie Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad (3) goedgekeurd betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Bij artikel 37, lid 1, onder a), van die richtlijn wordt in aan passende waarborgen onderworpen doorgiften door lidstaten voorzien.

 

(4)

Overeenkomstig artikel 6 bis van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, dat gehecht is aan het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), zijn het Verenigd Koninkrijk en Ierland niet gebonden door de in de Overeenkomst neergelegde regels die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens door de lidstaten bij de uitvoering van activiteiten binnen het toepassingsgebied van hoofdstuk 4 of 5 van titel V van het derde deel van het VWEU wanneer het Verenigd Koninkrijk en Ierland niet gebonden zijn door de regels betreffende de vormen van justitiële samenwerking in strafzaken of van politiële samenwerking die tot naleving van de in de Overeenkomst neergelegde bepalingen verplichten.

 

(5)

Overeenkomstig de artikelen 2 en 2 bis van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, dat gehecht is aan het VEU en het VWEU, zijn de in de Overeenkomst neergelegde regels die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens door de lidstaten bij de uitvoering van activiteiten binnen het toepassingsgebied van hoofdstuk 4 of 5 van titel V van het derde deel van het VWEU, niet bindend voor, noch van...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.