Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de subsidiariteitstoets bij het EU-voorstel: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen COM (2016) 765 - EU-voorstel: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen COM (2016) 765 - EU monitor

EU monitor
Zondag 25 oktober 2020
kalender

Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de subsidiariteitstoets bij het EU-voorstel: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen COM (2016) 765 - EU-voorstel: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen COM (2016) 765

1.

Tekst

34 636 EU-voorstel: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen  iCOM (2016) 765 i

Nr. 2 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 januari 2017

Op 30 november 2016 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een richtlijn van het Europees parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/31 i/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen COM (2016) 765 i.

De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft het bovengenoemde voorstel getoetst op subsidiariteit. Door deze commissie is bijgaande conceptbrief aan de Europese Commissie opgesteld1.

Conform de procedureafspraak bij het Reglement van Orde leg ik namens de vaste commissie voor Europese Zaken deze brief nu graag ter instemming aan de Kamer voor.

Voorgesteld wordt, deze brief aan de Europese Commissie te sturen, en tevens aan de overige Europese instellingen en de Nederlandse regering.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Azmani

Noot 1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.