Besluit 2017/2182 - Ondertekening van een overeenkomst met Noorwegen over aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 24 november 2017 gepubliceerd en is op 20 november 2017 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2017/2182 van de Raad van 20 november 2017 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen over aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2017/2182 of 20 November 2017 on the signing, on behalf of the European Union, of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Norway concerning additional trade preferences in agricultural products
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2017/2182
Origineel voorstel COM(2017)596 NLEN
Celex-nummer i 32017D2182

3.

Key dates

Document 20-11-2017; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 24-11-2017; PB L 309 p. 1-2
Inwerkingtreding 20-11-2017; in werking datum document zie art 3
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

24.11.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 309/1

 

BESLUIT (EU) 2017/2182 VAN DE RAAD

van 20 november 2017

betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen over aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 5,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

In artikel 19 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte („de EER-overeenkomst”) is bepaald dat de overeenkomstsluitende partijen zich verplichten tot voortzetting van hun inspanningen met het oog op de geleidelijke liberalisatie van de handel in landbouwproducten.

 

(2)

Op 18 november 2014 heeft de Raad de Commissie gemachtigd met Noorwegen onderhandelingen te beginnen met het oog op de verdere liberalisering van de bilaterale handel in landbouwproducten in het kader van artikel 19 van de EER-overeenkomst. De onderhandelingen zijn met succes afgerond en op op 5 april 2017 is een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen over aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten („de overeenkomst”) geparafeerd.

 

(3)

De overeenkomst moet namens de Unie worden ondertekend, onder voorbehoud van de sluiting ervan,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Er wordt machtiging verleend voor de ondertekening, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen over aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten, onder voorbehoud van de sluiting van die overeenkomst (1).

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) de overeenkomst namens de Unie te ondertekenen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 20 november 2017.

Voor de Raad

De voorzitter

  • M. 
    MAASIKAS
 

  • (1) 
    De tekst van de overeenkomst zal samen met het besluit betreffende de sluiting ervan in het Publicatieblad worden bekendgemaakt.
 


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.