Toekomstbestendig migratiebeheer: Europese Commissie zet koers uit - EU monitor

EU monitor
Donderdag 23 januari 2020
kalender
Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op donderdag 7 december 2017.

Op 14 december houden de EU-leiders besprekingen over migratie. In de aanloop daarnaar stelt de Commissie vandaag een politiek stappenplan voor, dat ertoe moet leiden dat er uiterlijk in juni 2018 een volledig akkoord ligt over de wijze waarop een duurzaam migratiebeleid kan worden gevoerd.

Nu Europa van crisisbeheer overgaat naar een volgende fase, moeten we tot overeenstemming komen over een stabiel en toekomstbestendig migratie- en asielbeleid van de EU voor de lange termijn. Alleen zo kunnen we er op beide fronten - intern en extern - de vaart inhouden.

Voorzitter van de Europese Commissie i Jean-Claude Juncker i: „Ook nu we van crisisbeheersing afstappen, is het duidelijk dat migratie voor een hele generatie Europeanen een uitdaging zal blijven. Europa moet daarom, ook met het oog op de toekomst, zorgen voor een verantwoordelijke en billijke aanpak van migratie. We hebben de afgelopen drie jaar uitstekende vorderingen gemaakt, maar het is nu tijd die voorstellen tot wet te maken en die wetten uit te voeren.”

Er is de laatste drie jaar een nieuwe EU-aanpak voor migratiebeheer uitgekristalliseerd, die steun biedt aan de lidstaten die de meeste gevolgen ondervinden en zorgt voor betere bescherming van de buitengrenzen van de EU en intensievere samenwerking met de partnerlanden. Dankzij de gecoördineerde werkzaamheden kon de zeer volatiele situatie worden gestabiliseerd (het aantal irregulier aankomende migranten in de EU daalde in 2017 met 63%), maar gezien de trends voor de komende jaren en factoren zoals klimaatverandering, de veiligheidssituatie en de demografische ontwikkelingen in de EU en haar buurlanden zal migratie nog decennialang een uitdaging blijven.

De Commissie beveelt de leiders vandaag aan om te zorgen voor snelle vooruitgang met de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, verdere versterking van het partnerschap met derde landen, voortzetting van het beleid om te voorzien in legale migratiemogelijkheden naar Europa en adequate financiering met het oog op de toekomst. Alleen een integrale aanpak kan functioneren. Een exclusieve gerichtheid op de interne dimensie en ondersteuning van de lidstaten volstaat niet. Anderzijds zou een louter extern migratiebeleid de migratieproblematiek in Europa evenmin oplossen.

Solidariteit en verantwoordelijkheid op het gebied van asiel en grenzen

Nu de besprekingen over de Commissievoorstellen tot hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel slechts langzaam vorderen, is het dringend noodzakelijk dat de Europese Raad het debat weer op gang brengt over de vraag hoe solidariteit en verantwoordelijkheid op een doeltreffender en billijker manier met elkaar in evenwicht kunnen worden gebracht. Met inachtneming van de diverse standpunten zou voor de hervorming van het Dublinsysteem een aanpak kunnen worden gekozen die inhoudt dat verplichte herplaatsing slechts wordt toegepast in ernstige crisissituaties, terwijl in minder problematische omstandigheden herplaatsing op basis van vrijwillige toezeggingen van de lidstaten plaatsvindt.De Commissie beveelt aan dat de Raad de voorstellen van de Commissie als één pakket beoordeelt en tracht tot overeenstemming te komen over een herziening van de Dublinverordening in het kader van een breder besluit over alle voorgestelde hervormingen, dat uiterlijk in juni 2018 tot stand zou moeten komen.Zolang de discussie over de kernaspecten van solidariteit en verantwoordelijkheid voortduurt, kan over sommige onderdelen van het pakket, zoals de voorstellen over het Europees Asielagentschap en Eurodac, tegen maart 2018 worden beslist, zodat het operationele fundament voor het hervormde asielstelsel kan worden gelegd.

Om de lidstaten onmiddellijk te kunnen bijstaan bij de bescherming van de buitengrenzen moet de EU zorgen dat het nieuwe Europees Grens- en kustwachtagentschap volledig operationeel is. Daarmee wordt de opbouw van een effectief stelsel voor het beheer van de buitengrenzen afgerond. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat uiterlijk in maart 2018 alle uitrusting en alle personeelsleden voor de snel inzetbare pools van dit agentschap klaar zijn om te worden ingezet.

Versterking van de samenwerking met en de ondersteuning van derde landen

De externe dimensie van het migratiebeleid moet worden geconsolideerd. Daarbij moet worden toegezien op volledige uitvoering van de verklaring EU-Turkije en verdergaande samenwerking met derde landen en VN-agentschappen. De EU moet nu klaarstaan om extra middelen uit te trekken voor de EU-faciliteit voor vluchtelingen in Turkije, het strategische partnerschap met de Afrikaanse Unie en haar lidstaten te versterken, de eerste reeks projecten in het kader van het EU-plan voor externe investeringen uit te voeren en het onderdeel Noord-Afrika van het EU-trustfonds aan te vullen.

Om irreguliere migratie tegen te gaan en het bedrijfsmodel van mensensmokkelaars en mensenhandelaars te ontwrichten, moet de EU mensen die daadwerkelijk bescherming nodig hebben een alternatief bieden voor de gevaarlijke reis door veilige en legale migratie mogelijk te maken. Dat zou ook vereisen dat de lidstaten tot mei 2019 nog eens 50 000 kwetsbare vluchtelingen hervestigen. Tegelijkertijd moeten de lidstaten werk maken van snelle en efficiënte terugkeer en overname van personen zonder verblijfsrecht in de EU. De lidstaten zouden moeten zorgen dat er uiterlijk in mei 2018 een volledig functionerende terugkeercapaciteit binnen het Europees Grens- en kustwachtagentschap is opgezet, zodat het aantal migranten dat wordt teruggestuurd in het kader van operaties die in samenwerking met het agentschap worden georganiseerd, tegen juni 2018 50% hoger ligt dan in 2017.

In het kader van de gezamenlijke taskforce van de Europese Unie, de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties die op 29 november 2017 is opgezet, zouden de lidstaten de Internationale Organisatie voor Migratie moeten ondersteunen om terugkeer vanuit Libië te versnellen. De Commissie financiert de begeleide vrijwillige terugkeer van nog eens 15 000 personen in de periode tot februari 2018.

Meer en flexibelere financiering voor migratiebeheer

Het beheer van migratie is een enorme uitdaging die fikse financiële investeringen vergt. De EU heeft het bedrag van de financiering via de fondsen voor asiel en migratie en interne veiligheid en voor de EU-agentschappen met bijna 75% verhoogd. De leiders zouden zich moeten beraden op de wijze waarop zij voortaan de financiering van de externe dimensie van migratie zullen waarborgen en moeten zorgen voor snelle inzet van middelen om de oorzaken van migratie aan te pakken en vluchtelingen en migranten te beschermen. Het nieuwe meerjarige financiële kader (de EU-begroting voor de komende zeven jaar) moet de ervaringen van de afgelopen drie jaar weerspiegelen en voorzien in flexibele instrumenten om op toekomstige migratieproblemen te kunnen reageren.

Achtergrond

Toen Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zijn functie aanvaardde, heeft hij een van de commissarissen, Dimitris Avramopoulos i, belast met de speciale verantwoordelijkheid om onder de coördinatie van eerste vicevoorzitter Frans Timmermans i een nieuw migratiebeleid uit te werken. Dat was een van de tien politieke prioriteiten van de Commissie-Juncker i.

Op 13 mei 2015 heeft de Commissie een vergaande Europese migratieagenda voorgesteld om de onmiddellijke problemen van de crisis van 2015 aan te pakken en de EU de middelen te geven om migratie op de middellange en de lange termijn beter te kunnen beheren.

Op 7 juni 2016 hebben de Europese Commissie i en de hoge vertegenwoordiger het startsein gegeven voor het migratiepartnerschap. Dit moet de samenwerking met de vooral Afrikaanse landen van herkomst en doorreis verstevigen, zodat we beter in staat zijn migratie gezamenlijk te beheren.

Het debat over dit thema dat op de agenda van de leiders voor de Europese Raad van december staat, biedt hun de gelegenheid zich te beraden op de wijze waarop de EU een duurzaam migratiebeleid kan voeren en strategische richtsnoeren vast te stellen naar aanleiding van de beleidsvoorstellen in de mededeling van de Commissie.

Meer informatie

Wetgevingsdocumenten

Mededeling: Bijdrage van de Commissie aan het thematische debat van de EU-leiders over een mogelijke koers op het gebied van de externe en de interne dimensie van het migratiebeleid

Factsheets

Factsheet 1: Migratie: een stappenplan

Factsheet 2: Migratie en grenzen - stand van zaken voor de voornaamste voorstellen

Factsheet 3: Hervorming van de EU-asielregels

Factsheet 4: Europees Grens- en kustwachtagentschap

Factsheet 5: EU-begroting voor de vluchtelingencrisis en verbetering van het migratiebeheer

Factsheet 6: Migratie: Solidariteit binnen de EU

Factsheet 7: Hervestiging en legale migratie

Factsheet 8: Samenwerking met partnerlanden

Factsheet 9: EU-partnerschap met Afrika

Factsheet 10: EU-noodtrustfonds voor Afrika

Factsheet 11: EU‑optreden in Libië inzake migratie

Factsheet 12: Verklaring EU-Turkije

BIJLAGE: Stappenplan met het oog op een overeenkomst tegen juni 2018

 
.
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

IP/17/5132

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


1.

Relevante EU dossiers