Vergadering: EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken, Brussel - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 21 januari 2020
kalender
József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 11 juli 2018 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) i Toon locatie
zaal 4Q2
organisatie EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) i

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

9.00 - 9.45 uur

 • 5. 
  Bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

EMPL/8/12691

***I 2018/0081(COD) COM(2018)0171 - C8-0130/2018

 

Rapporteur:

Laura Agea (EFDD)

PR - PE623.825v02-00

Bevoegd:

EMPL

   

Adviezen:

ENVI -

Joëlle Mélin (ENF)

 
 

JURI -

Jiří Maštálka (GUE/NGL)

 
       

·Behandeling ontwerpverslag

·Termijn voor de indiening van amendementen: 4 september 2018, 12.00 uur

9.45 - 11.00 uur

 • 6. 
  Werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone

EMPL/8/12421

2018/2034(INI)

 

Rapporteur:

Krzysztof Hetman (PPE)

PR - PE623.744v01-00

Bevoegd:

EMPL

   

Adviezen:

CULT -

Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

PA - PE620.972v01-00

AM - PE623.730v01-00

       

·Behandeling ontwerpverslag

·Termijn voor de indiening van amendementen: 30 augustus 2018, 12.00 uur

11.00 - 12.30 uur

 • 7. 
  Gedachtewisseling met minister Beate Hartinger-Klein (Oostenrijks federaal minister van Arbeid, Sociale Zaken, Volksgezondheid en Consumentenbescherming)

EMPL/8/13902

·Presentatie van de prioriteiten van het Oostenrijkse voorzitterschap op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken

* * *

14.30 - 15.30 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 8. 
  Toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen

EMPL/8/12925

 
   

QO - PE622.290v02-00

QO - PE622.291v01-00

     

·Goedkeuring van vragen met verzoek om mondeling antwoord

 • 9. 
  Evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

EMPL/8/09836

***I 2017/0085(COD) COM(2017)0253 - C8-0137/2017

 

Rapporteur:

David Casa (PPE)

PR - PE618.193v01-00

AM - PE619.262v01-00

AM - PE621.003v02-00

AM - PE620.919v02-00

Bevoegd:

EMPL*

   

Adviezen:

JURI -

Joëlle Bergeron (EFDD)

AD - PE606.271v03-00

AM - PE615.311v01-00

 

FEMM* -

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE)

AD - PE618.327v02-00

AM - PE620.855v01-00

AM - PE620.856v01-00

       

·Goedkeuring ontwerpverslag

·Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

·Termijn voor de indiening van amendementen: 13 april 2018, 12.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

15.30 - 16.30 uur

 • 10. 
  Oprichting van een Europese arbeidsautoriteit

EMPL/8/12523

***I 2018/0064(COD) COM(2018)0131 - C8-0118/2018

 

Rapporteur:

Jeroen Lenaers (PPE)

PR - PE623.718v01-00

Bevoegd:

EMPL

   

Adviezen:

BUDG -

Jens Geier (S&D)

PA - PE623.836v01-00

 

IMCO -

Besluit: geen advies

 
 

TRAN -

Michael Detjen (S&D)

 
 

JURI -

Angel Dzhambazki (ECR)

 
 

LIBE -

Emilian Pavel (S&D)

PA - PE623.868v01-00

 

FEMM -

Jordi Solé (Verts/ALE)

PA - PE623.716v02-00

       

·Behandeling ontwerpverslag

·Termijn voor de indiening van amendementen: 17 juli 2018, 12.00 uur

16.30 - 17.15 uur

 • 11. 
  Bescherming van personen die melding maken van inbreuken op Unierecht

EMPL/8/12906

***I 2018/0106(COD) COM(2018)0218 - C8-0159/2018

 

Rapporteur voor advies:

Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL)

PA - PE623.789v01-00

Bevoegd:

JURI -

Virginie Rozičre (S&D)

PR - PE623.965v01-00

       

·Behandeling ontwerpadvies

·Termijn voor de indiening van amendementen: 18 juli 2018, 12.00 uur

17.15 - 17.45 uur

 • 12. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 - alle afdelingen

EMPL/8/12650

2018/2046(BUD)

 

Rapporteur voor advies:

Marita Ulvskog (S&D)

PA - PE623.861v01-00

Bevoegd:

BUDG -

Daniele Viotti (S&D)

Paul Rübig (PPE)

 
       

·Behandeling ontwerpadvies

·Termijn voor de indiening van amendementen: 12 juli 2018, 16.00 uur

17.45 - 18.30 uur

 • 13. 
  De rol van financiële participatie van werknemers bij het creëren van werkgelegenheid en de reďntegratie van werklozen

EMPL/8/11595

2018/2053(INI)

 

Rapporteur:

Renate Weber (ALDE)

PR - PE622.074v01-00

AM - PE623.699v01-00

Bevoegd:

EMPL

   
       

·Behandeling amendementen

·Termijn voor de indiening van amendementen: 14 juni 2018, 12.00 uur

* * *


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het werkgelegenheidsbeleid en sociaal beleid (waaronder arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid), het beleid voor beroepsopleidingen en het vrije verkeer van werknemers.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie