COM(2018)258 EU
Standpunt EU met betrekking tot de actualisering van bijlage III (Aanpassing) en van bijlage XVI (Overheidsopdrachten) bij de Associatieovereenkomst met Georgië

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, opgericht krachtens de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, met betrekking tot de actualisering van bijlage III (Aanpassing), betreffende regels inzake normalisatie, accreditatie, conformiteitsbeoordeling, technische voorschriften en metrologie, en van bijlage XVI (Overheidsopdrachten) bij de overeenkomst

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union, in the Association Committee meeting in trade configuration established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other, concerning the update of Annex III (Approximation) concerning rules applicable to standardisation, accreditation, conformity assessment, technical regulation and metrology, and Annex XVI (Public Procurement) to the Agreement
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2018)258 NLEN
Extra COM-nummers COM(2018)258
Procedurenummer i 2018/0119(NLE)
Celex-nummer i 52018PC0258

2.

Key dates

Document 04-05-2018
Online publicatie 04-05-2018
Besluit 18-09-2018; Besluit 2018/1303
Bekendmaking in Publicatieblad i 28-09-2018; PB L 244 p. 81-106

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.