EU-visumbeleid: Commissie komt met upgrade van Visuminformatiesysteem om buitengrenzen beter te beveiligen - EU monitor

EU monitor
Donderdag 23 januari 2020
kalender
Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 16 mei 2018.

Vandaag presenteert de Commissie een voorstel ter verbetering van het Visuminformatiesysteem (VIS), de databank met informatie over personen die een Schengenvisum aanvragen. Dankzij deze update kan beter op de veranderende uitdagingen op het gebied van veiligheid en migratie worden ingespeeld en kunnen de buitengrenzen van de EU beter worden beheerd.

De voorgestelde veranderingen maken het mogelijk de achtergrond van visumaanvragers grondiger te controleren, lacunes op het gebied van veiligheidsinformatie te verhelpen door middel van betere gegevensuitwisseling tussen de lidstaten en te zorgen voor volledige interoperabiliteit met andere EU-databanken.

Dimitris Avramopoulos i, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap: “Jaarlijks komen miljoenen niet-EU-onderdanen de Unie binnen met een visum, voor een verblijf van korte of langere duur. Door de upgrade van het Visuminformatiesysteem komt een einde aan de blinde vlekken in onze informatiesystemen en krijgen grenswachters en visumautoriteiten de informatie die zij nodig hebben om hun werk naar behoren te kunnen doen. Criminelen en potentiële terroristen moeten niet ongemerkt naar Europa kunnen komen. Europa is geen fort - maar we moeten wel weten wie onze grenzen passeert. Het is onze verantwoordelijkheid om de veiligheid van de Europese burgers te waarborgen en een Europa tot stand te brengen dat bescherming biedt, zonder de mobiliteit te beperken van wie te goeder trouw naar de EU reist.”

Het Visuminformatiesysteem (VIS) is een EU-databank die zowel aan de buitengrenzen van de EU wordt gebruikt door grenswachten als wereldwijd op de consulaten van de lidstaten. Het VIS verschaft de autoriteiten die visa verlenen belangrijke informatie over personen die een Schengenvisum voor kort verblijf aanvragen en stelt grenswachten in staat om reizigers op te sporen die wellicht een veiligheidsrisico vormen. Het voorstel van vandaag breidt het toepassingsgebied van het VIS uit, met onder meer visa voor verblijf van langere duur en verblijfsvergunningen, zodat de autoriteiten tijdig over de nodige informatie beschikken. Uiteraard worden de gegevensbeschermingsregels daarbij ten volle in acht genomen. Het voorstel vormt de tweede stap van de hervorming van het gemeenschappelijke EU-visumbeleid. Eerder presenteerde de Commissie in maart 2018 wijzigingen van de Visumcode.

Veiligheid verbeteren en informatielacunes verhelpen

De voorgestelde upgrade van de VIS-databank zal de interne veiligheid en het grensbeheer verbeteren door de volgende maatregelen:

  • Versterkte veiligheidscontroles in alle gegevensbanken: alle visumaanvragen die in het VIS zijn opgeslagen worden voortaan via één enkel zoekportaal automatisch gecontroleerd aan de hand van alle andere EU-informatiesystemen voor veiligheid en migratie, zoals het nieuwe inreis-uitreissysteem (EES), het Schengeninformatiesysteem (SIS) en het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS). Bij deze verplichte kruiscontrole wordt duidelijk welke aanvragers gebruikmaken van meerdere identiteiten en/of een risico vormen uit het oogpunt van veiligheid of irreguliere migratie.
  • Betere informatie-uitwisseling: Momenteel wordt er op EU-niveau geen informatie bijgehouden over visa voor verblijf van langere duur en verblijfsvergunningen. Door de voorgestelde verbeteringen wordt deze informatie ook opgenomen in het VIS. Dit stelt grenswachters in staat snel vast te stellen of een visum voor verblijf van langere duur of een verblijfsvergunning waarvan gebruik wordt gemaakt om de buitengrenzen van het Schengengebied te passeren geldig is en door de rechtmatige houder wordt gebruikt. Zo wordt een belangrijke lacune op veiligheidsgebied gedicht.
  • Betere veiligheidscontroles en doeltreffender terugkeerprocedures: Voortaan zal in de VIS-databank ook een kopie van het reisdocument van de visumaanvrager worden opgenomen. Deze maatregel en de bevoegdheid van het personeel van het Europees Grens- en kustwachtagentschap om het VIS te raadplegen, vergemakkelijken de identificatie en overname van irreguliere migranten zonder papieren. Hierdoor wordt het terugkeerbeleid van de EU doeltreffender;
  • Versterkte capaciteit voor de vervolging en preventie van criminaliteit: De rechtshandhavingsinstanties en Europol hebben voortaan een meer gestructureerde toegang tot het VIS voor het voorkomen, opsporen of onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten, onder strikte voorwaarden en met volledige inachtneming van de gegevensbeschermingsregels van de EU. De rechtshandhavingsinstanties krijgen ook toegang tot het VIS voor het zoeken naar of identificeren van vermiste of ontvoerde personen en slachtoffers van mensenhandel.

Volgende stappen

Eu-LISA wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de geüpgradede VIS-databank. Als laatste element van de hervorming van het EU-visumbeleid roept de Commissie het Europees Parlement en de Raad op om hun wetgevende procedures zo snel mogelijk af te ronden, zodat de informatielacunes kunnen worden verholpen en het voor bonafide reizigers gemakkelijker wordt om naar de EU te reizen.

Achtergrond

Het gemeenschappelijk visumbeleid van de EU maakt het gemakkelijker om naar de EU te reizen voor toeristische en zakenreizen en bevordert op deze manier zowel de economische groei van de EU als interculturele contacten en dialoog. In 2016 werden bijna 14 miljoen Schengenvisa voor verblijf van korte duur afgegeven (zie de meest recente statistieken over Schengenvisa).

Sinds de inwerkingtreding van de Visumcode in 2010 is de bredere context waarbinnen het visumbeleid functioneert, drastisch veranderd. De EU wordt de laatste jaren geconfronteerd met nieuwe uitdagingen op het gebied van migratie en veiligheid. In september 2017 kondigde de Commissie aan dat zij ideeën zou presenteren om het gemeenschappelijk visumbeleid van de EU te moderniseren. In haar werkprogramma voor 2018 bevestigde de Commissie dat zij een herziening van de Visumcode zou presenteren en in maart 2018 voegde zij de daad bij het woord.

De EU werkt ook aan een verbetering van haar informatiesystemen voor veiligheid en grensbeheer om informatielacunes weg te nemen en de interne veiligheid te verbeteren. Naar aanleiding van de conclusies van de Raad van juni 2017 presenteerde de Commissie in december 2017 een voorstel om de informatiesystemen van de EU doeltreffender en slimmer te laten samenwerken. Het voorstel van vandaag betreft een upgrade van het VIS en maakt het mogelijk dat het systeem volledig interoperationeel wordt met andere EU-databanken voor grens- en migratiebeheer.

Meer informatie

Factsheet - Upgrading the Visa Information System (VIS)

Factsheet - EU Information Systems

Voorstel voor een nieuwe verordening betreffende het Visuminformatiesysteem

Persbericht - Commissie presenteert voorstellen voor een krachtiger, efficiënter en veiliger EU-visumbeleid

Persbericht - Veiligheidsunie: Commissie maakt einde aan informatielacunes om EU-burgers beter te beschermen

IP/18/3741

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


1.

Relevante EU dossiers