Motie Maeijer c.s. over niet afstappen van besluitvorming bij unanimiteit op gebied van belastingheffing en sociaal beleid - Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 14 juli 2020
kalender

Motie Maeijer c.s. over niet afstappen van besluitvorming bij unanimiteit op gebied van belastingheffing en sociaal beleid - Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

21 501-02

Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1920

MOTIE VAN HET LID MAEIJER C.S.

Voorgesteld 8 november 2018 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Europese Commissie in het Werkprogramma 2019 voorstelt om op het gebied van belastingheffing en sociaal beleid een verschuiving te maken van besluitvorming met unanimiteit naar gekwalificeerde meerderheid;

verzoekt de regering, op het eerstvolgende moment waarop het Werkprogramma 2019 in de Raad Algemene Zaken wordt besproken, kenbaar te maken dat het afstappen van besluitvorming bij unanimiteit, al dan niet op delen van het gebied van belastingheffing en sociaal beleid, wat Nederland betreft onbespreekbaar is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Maeijer Edgar Mulder De Jong

kst-21501-02-1920 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 21 501-02, nr. 1920


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.