EU-Parlement eist begrotingssancties tegen lidstaten die rechtsstaat ondermijnen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op maandag 11 februari 2019.

Volgens Europarlementariërs moeten er concrete financiële gevolgen zijn voor EU‑lidstaten die de rechtsstaat op grote schaal ondermijnen.

Het Parlement heeft zijn steun uitgesproken voor nieuwe wetgeving die de Commissie de bevoegdheid geeft te beoordelen of een lidstaat genoeg doet om de beginselen van de rechtsstaat te waarborgen, belastingfraude en corruptie aan te pakken en de EU-begroting correct ten uitvoer te leggen.

De Commissie zou hiervoor worden bijgestaan door onafhankelijke deskundigen op het gebied van constitutioneel recht en financiële aangelegenheden.

Als er tekortkomingen worden vastgesteld met betrekking tot het beheer van EU-middelen in een lidstaat, kan de Commissie na goedkeuring van het Parlement en de Raad bijvoorbeeld vooraf uitgekeerde betalingen verlagen of betalingen opschorten. De nieuwe regels maken onderdeel uit van het voorstel voor de volgende langetermijnbegroting van de EU (het MFK 2021-2027).

In een debat met de begrotingscommissaris Günther Oettinger tijdens de plenaire vergadering van 16 januari, beklemtoonden veel Europarlementariërs dat de bescherming van de rechtsstaat essentieel is voor onze democratie.

Corapporteur voor dit onderwerp Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Spanje): "Dit is geen Europa "à la carte", waar we kunnen kiezen welke rechten we willen en welke plichten we niet willen."

Ze wijst erop dat een land dat lid wil worden van de EU moet voldoen aan een reeks economische, politieke, fiscale en gerechtelijke vereisten, en derhalve een lang toetredingsproces moet doorlopen. "En als landen eenmaal lid zijn? Mogen ze dan doen wat ze willen, omdat ze door de keuring heen zijn? Natuurlijk niet. Deze toetsing moet permanent zijn."

Volgens commissaris Oettinger zal de EU met het volgende MFK sterker komen te staan "omdat we een instrument zullen hebben dat we kunnen gebruiken om Europa, zijn begroting en dus ook zijn burgers te beschermen tegen misbruik en fraude, en elk verkeerd gebruik van EU-geld".

"Als er discussies ontstaan met de gebruikers, lidstaten, regio's en lokale autoriteiten, die moeten worden opgelost, dan leidt dit soms tot een rechtszaak. Dan moeten we er in iedere lidstaat vanuit kunnen gaan dat de rechtspraak onafhankelijk is, dat de rechtsstaat wordt gerespecteerd en dat er waarborgen zijn voor onpartijdige uitspraken door onpartijdige rechters."

Ingeborg Grässle (EPP, Duitsland), voorzitter van de Commissie begrotingscontrole, wijst op situaties waarin overheidsvertegenwoordigers misbruik maken van hun positie om zichzelf of hun vrienden en familie te verrijken. "Dit zijn illegale praktijken waarbij EU-geld onwettig wordt verkregen en uitgegeven.

Dit nieuwe instrument zal ons helpen dit probleem aan te pakken."

Geen bevriezing van middelen voor de eindbegunstigden

In het wetgevingsvoorstel staat ook dat indien betalingen aan een bepaald land worden opgeschort, dat land nog wel de EU-programma's ten uitvoer moet leggen. De Commissie moet er dan voor zorgen dat de eindbegunstigden hun financiering blijven ontvangen.

Iskra Mihaylova (ALDE, Bulgarije), voorzitter van de Commissie regionale ontwikkeling, en Petri Sarvamaa (EPP, Finland), een van de corapporteurs van het verslag, benadrukken dat onderzoekers, maatschappelijke organisaties en gewone burgers niet de dupe mogen worden van het verlagen of opschorten van subsidies.

Ryszard Czarnecki (Polen, ECR), is het ermee eens dat Europa moet worden beschermd tegen degenen die het te gronde willen richten. "De vraag is echter: wie wil Europa vernietigen? Zijn dat degenen die in de lidstaten een golf van euroscepsis hebben veroorzaakt, of degenen die zich bemoeien met de interne aangelegenheden van lidstaten?"

Volgende stappen

Het Parlement zal in onderhandeling treden met de ministers van de EU-lidstaten over de uiteindelijke bewoordingen van de verordening. Zij hebben nog geen standpunt ingenomen.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20190117STO23724

Gecreëerd: 11-02-2019 - 18:16