Besluit 2019/274 - Ondertekening van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en Euratom (Voor de EER relevante tekst.) - EU monitor

EU monitor
Woensdag 27 mei 2020
kalender

Besluit 2019/274 - Ondertekening van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en Euratom (Voor de EER relevante tekst.)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 19 februari 2019 gepubliceerd en is op 11 januari 2019 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2019/274 van de Raad van 11 januari 2019 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Voor de EER relevante tekst.)

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2019/274 of 11 January 2019 on the signing, on behalf of the European Union and of the European Atomic Energy Community, of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (Text with EEA relevance.)
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2019/274
Origineel voorstel COM(2018)833 NLEN
Celex-nummer i 32019D0274

3.

Key dates

Document 11-01-2019; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 19-02-2019; OJ L 47I , 19.2.2019, p. 1–2
Inwerkingtreding 11-01-2019; in werking datum document zie art 5
Deadline 28-01-2020; na art 4 en 32020D0048
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

19.2.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 47/1

 

BESLUIT (EU) 2019/274 VAN DE RAAD

van 11 januari 2019

betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

(Voor de EER relevante tekst)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 50,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Raad kennis gegeven van zijn voornemen zich terug te trekken uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (hierna „Euratom” genoemd), overeenkomstig artikel 50 VEU, dat krachtens artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie op Euratom van toepassing is.

 

(2)

Op 22 mei 2017 heeft de Raad de Commissie gemachtigd onderhandelingen te beginnen met het Verenigd Koninkrijk over een akkoord over de voorwaarden voor zijn terugtrekking, waarbij rekening wordt gehouden met het kader van de toekomstige betrekkingen van die staat met de Unie.

 

(3)

De onderhandelingen zijn gevoerd in het licht van de richtsnoeren van de Europese Raad van 29 april en 15 december 2017 en 23 maart 2018, met als algemene doelstelling een ordelijke terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en Euratom te waarborgen.

 

(4)

Op 25 november 2018 heeft de Europese Raad zijn goedkeuring gehecht aan het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (hierna „het akkoord” genoemd).

 

(5)

Nu de onderhandelingen zijn afgerond, moet het akkoord namens de Unie worden ondertekend, onder voorbehoud van de voltooiing van de procedures die nodig zijn voor de sluiting ervan op een latere datum.

 

(6)

Overeenkomstig artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, is artikel 50 VEU van toepassing op Euratom.

 

(7)

Het akkoord voorziet in een overgangsperiode waarin — in weerwil van alle gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie wat betreft de deelname van het Verenigd Koninkrijk aan de instellingen, organen en instanties van de Unie — het recht van de Unie, met inbegrip van internationale overeenkomsten, op en in het Verenigd Koninkrijk van toepassing zal zijn. De Commissie moet derhalve de andere partijen bij die overeenkomsten namens de Unie en Euratom ervan in kennis stellen dat het Verenigd Koninkrijk tijdens de overgangsperiode voor de doelstellingen van die overeenkomsten als een lidstaat wordt behandeld.

 

(8)

In artikel 185, tweede alinea, van het akkoord is bepaald dat bij het doen van de schriftelijke kennisgeving dat de nodige interne procedures voltooid zijn, de Unie ten aanzien van een lidstaat die redenen heeft aangevoerd in verband met de fundamentele beginselen van het nationale recht van die lidstaat, kan verklaren dat gedurende de overgangsperiode, naast de gronden voor weigering van de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel bedoeld in Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad (1), de uitvoerende gerechtelijke autoriteiten van die lidstaat kunnen weigeren eigen onderdanen op grond van een Europees aanhoudingsbevel over te leveren aan het Verenigd Koninkrijk. Het is derhalve passend om een termijn vast te stellen binnen welke lidstaten die voornemens zijn van deze mogelijkheid gebruik te maken de Commissie en het Secretariaat-generaal van de Raad daarvan in kennis dienen te stellen.

 

(9)

Overeenkomstig artikel 50, lid 4, VEU heeft het...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.