Richtlijn 2019/475 - Wijziging van Richtlijnen 2006/112/EG en 2008/118/EG wat betreft de opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie en in het territoriale toepassingsgebied van Richtlijn 2008/118/EG - EU monitor

EU monitor
Zondag 20 september 2020
kalender

Richtlijn 2019/475 - Wijziging van Richtlijnen 2006/112/EG en 2008/118/EG wat betreft de opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie en in het territoriale toepassingsgebied van Richtlijn 2008/118/EG

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn is op 25 maart 2019 gepubliceerd, is op 14 april 2019 in werking getreden en moest uiterlijk op 31 december 2019 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn (EU) 2019/475 van de Raad van 18 februari 2019 tot wijziging van Richtlijnen 2006/112/EG en 2008/118/EG wat betreft de opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie en in het territoriale toepassingsgebied van Richtlijn 2008/118/EG

officiële Engelstalige titel

Council Directive (EU) 2019/475 of 18 February 2019 amending Directives 2006/112/EC and 2008/118/EC as regards the inclusion of the Italian municipality of Campione d'Italia and the Italian waters of Lake Lugano in the customs territory of the Union and in the territorial application of Directive 2008/118/EC
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 2019/475
Origineel voorstel COM(2018)261 NLEN
Celex-nummer i 32019L0475

3.

Key dates

Document 18-02-2019; datum van ondertekening
Bekendmaking in Publicatieblad 25-03-2019; PB L 83 p. 42-43
Inwerkingtreding 14-04-2019; in werking datum publicatie +20 zie art 4
Einde geldigheid 31-12-9999
Omzetting 31-12-2019; ten laatste aanneming zie art. 3.1
01-01-2020; toepassing zie art. 3.1

4.

Wettekst

25.3.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 83/42

 

RICHTLIJN (EU) 2019/475 VAN DE RAAD

van 18 februari 2019

tot wijziging van Richtlijnen 2006/112/EG en 2008/118/EG wat betreft de opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie en in het territoriale toepassingsgebied van Richtlijn 2008/118/EG

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 113,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2),

Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Bij zijn brief van 18 juli 2017 heeft Italië verzocht dat de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano zouden worden opgenomen in het douanegebied van de Unie zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad (3) alsook in het territoriale toepassingsgebied van Richtlijn 2008/118/EG (4) van de Raad met het oog op de accijns, terwijl die gebieden buiten het territoriale toepassingsgebied zouden blijven van Richtlijn 2006/112/EG (5) van de Raad met het oog op de btw.

 

(2)

De Italiaanse gemeente Campione d'Italia, een Italiaanse exclave op het grondgebied van Zwitserland, en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano moeten in het douanegebied van de Unie worden opgenomen omdat de historische argumenten die de uitsluiting van die gebieden rechtvaardigden, zoals hun afgelegen ligging en de economische achterstand, hun geldigheid hebben verloren. Om dezelfde redenen moeten die gebieden worden opgenomen in het territoriale toepassingsgebied van Richtlijn 2008/118/EG.

 

(3)

Italië wil die gebieden evenwel blijven uitsluiten van de territoriale toepassing van Richtlijn 2006/112/EG, omdat dit van wezenlijk belang is om gelijke concurrentievoorwaarden te handhaven tussen in Zwitserland en in de Italiaanse gemeente Campione d'Italia gevestigde marktdeelnemers door middel van de toepassing van een lokale regeling voor indirecte belastingen die in overeenstemming is met de Zwitserse regeling voor belasting over de toegevoegde waarde.

 

(4)

Deze Richtlijn dient strikt gekoppeld te zijn aan Verordening (EU) 2019/474 van het Europees Parlement en de Raad (6). Daarom moeten de nationale omzettingsmaatregelen, die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen, toepassing vinden vanaf de datum waarop die verordening van toepassing wordt.

 

(5)

De Richtlijnen 2006/112/EG en 2008/118/EG moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

In Richtlijn 2006/112/EG wordt artikel 6 als volgt gewijzigd:

 

1.

in lid 1 worden de volgende punten toegevoegd:

 

„f)

Campione d'Italia;

 

g)

de Italiaanse wateren van het meer van Lugano.”;

 

2.

in lid 2 worden de punten f) en g) geschrapt.

Artikel 2

In artikel 5, lid 3, van Richtlijn 2008/118/EG worden de punten f) en g) geschrapt.

Artikel 3

  • 1. 
    De lidstaten dienen uiterlijk op 31 december 2019 de nodige maatregelen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Zij passen die maatregelen toe vanaf 1 januari 2020.

Wanneer de lidstaten die maatregelen aannemen, wordt daarin of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

  • 2. 
    De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste maatregelen van intern recht mee die zij op...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.