Verordening 2019/474 - Wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 25 maart 2019 gepubliceerd en is op 14 april 2019 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) 2019/474 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek

officiële Engelstalige titel

Regulation (EU) 2019/474 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 amending Regulation (EU) No 952/2013 laying down the Union Customs Code
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2019/474
Origineel voorstel COM(2018)259 NLEN
Celex-nummer i 32019R0474

3.

Key dates

Document 19-03-2019; datum van ondertekening
Bekendmaking in Publicatieblad 25-03-2019; PB L 83 p. 38-41
Inwerkingtreding 14-04-2019; in werking datum publicatie +20 zie art 2
01-01-2020; Toepassing Gedeeltelijke toepassing zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

25.3.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 83/38

 

VERORDENING (EU) 2019/474 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 19 maart 2019

houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 33, 114 en 207,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Bij Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad (3) is het douanewetboek van de Unie (het wetboek) vastgesteld en zijn algemene voorschriften en procedures betreffende goederen die het douanegebied van de Unie binnenkomen of verlaten neergelegd.

 

(2)

De Italiaanse gemeente Campione d'Italia, een Italiaanse enclave op het grondgebied van Zwitserland, en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano moeten in het douanegebied van de Unie worden opgenomen omdat de historische argumenten die de uitsluiting van deze gebieden rechtvaardigden, zoals hun afgelegen ligging en de economische achterstand, hun geldigheid hebben verloren. Om dezelfde redenen moeten deze gebieden onder de toepassing van de algemene accijnsregeling worden gebracht, maar buiten het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde blijven. Om te garanderen dat deze wijzigingen op consequente wijze vanaf hetzelfde tijdstip toepassing vinden, moet de integratie van deze gebieden in het douanegebied van de Unie met ingang van 1 januari 2020 van toepassing zijn.

 

(3)

Het wetboek moet worden gewijzigd om te verduidelijken dat een houder van een beschikking inzake een bindende tariefinlichting (BTI) die beschikking kan gebruiken tot zes maanden na de intrekking van de BTI-beschikking indien de intrekking het gevolg is van het feit dat de beschikking niet in overeenstemming is met de douanewetgeving of dat niet of niet langer is voldaan aan voor de afgifte van BTI-beschikkingen gestelde voorwaarden.

 

(4)

Tijdelijke opslag moet worden toegevoegd aan de lijst van douaneformaliteiten die vallen onder de bepaling van het wetboek die bepaalt dat een douaneschuld wegens niet-naleving van die formaliteiten tenietgaat wanneer de niet-naleving geen significante gevolgen had op het correcte functioneren van de procedure, geen poging tot bedrog vormde, en de situatie naderhand werd geregulariseerd. Met het oog op het tenietgaan van een douaneschuld in die gevallen mag tijdelijke opslag niet anders worden behandeld dan een douaneregeling. De bevoegdheidsdelegatie aan de Commissie om die bepaling van het wetboek aan te vullen, moet ook in die zin worden gewijzigd dat tijdelijke opslag eraan wordt toegevoegd.

 

(5)

Wanneer de douaneautoriteiten een summiere aangifte bij binnenbrengen ongeldig moeten maken omdat de goederen waarop de aangifte betrekking heeft, het douanegebied van de Unie niet zijn binnengekomen, moet de summiere aangifte bij binnenbrengen onmiddellijk ongeldig worden gemaakt 200 dagen na de indiening van de aangifte in plaats van binnen uiterlijk 200 dagen, aangezien dat de periode is waarbinnen de goederen het douanegebied van de Unie moeten binnenkomen.

 

(6)

Om de douaneautoriteiten in staat te stellen degelijke risicoanalyses en passende op risicoanalyse gebaseerde controles te verrichten, moet worden gewaarborgd dat de marktdeelnemers hen vóór de aankomst van niet-Uniegoederen gegevens en informatie over die goederen verstrekken in de vorm van een summiere aangifte bij binnenbrengen. Wanneer er geen summiere aangifte bij binnenbrengen was ingediend vooraleer de goederen werden...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.