Brief regering; Reactie op verzoek commissie over een evaluatie van de verkiezingen voor de provinciale staten - Verkiezingen

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 35165 - Verkiezingen.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verkiezingen; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over een evaluatie van de verkiezingen voor de provinciale staten
Document­datum 18-04-2019
Publicatie­datum 25-04-2019
Nummer KST351652
Kenmerk 35165, nr. 2
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 165

Verkiezingen

Nr. 2

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 april 2019

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van 21 maart 2019 heeft deze commissie besloten tot het inplannen van een algemeen overleg Kiesrecht vóór het zomerreces 2019. De commissie heeft mij bij brief van 26 maart 2019 verzocht of er een evaluatie van de verkiezingen voor de provinciale staten kan worden tegemoetgezien. Zo ja, dan wil de commissie die graag ruim voor het algemeen overleg ontvangen.

Sinds 2007 is het staand beleid dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties elke verkiezing evalueert met als doel na te gaan wat kan worden verbeterd voor volgende verkiezingen. Ook van de verkiezingen voor de provinciale staten en de waterschappen, de eilandsraad- en kiescollegeverkiezingen in Caribisch Nederland, en de Europees Parlementsverkiezingen is een evaluatie voorzien. Momenteel lopen de evaluatieonderzoeken onder gemeenten en de openbaar lichamen van de verkiezingen van 20 maart jl.

Zoals in het planningsoverzicht aan de vaste commissie is gemeld, is verzending van een gezamenlijke evaluatie van de hierboven genoemde verkiezingen en de verkiezingen voor het EP voorzien in het zomerreces (Kamerstuk 35 000 VII, nr. 84). Gelet op het verzoek van uw Kamer ben ik bereid de evaluatie van de verkiezingen van 20 maart jl. separaat uit te voeren en kan ik deze evaluatie uw Kamer eind juni doen toekomen. Ik span mij er daarbij voor in dat in mijn reactie ook de evaluatie van de Kiesraad kan worden betrokken. Dit kan ik met dit tijdpad echter niet garanderen. De Kiesraad heeft mij laten weten dat in verband met de inzet voor de nog komende verkiezingen het evaluatieadvies niet eerder dan de tweede helft van juni zal kunnen verschijnen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

kst-35165-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 165, nr. 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.