Besluit 2019/845 - Standpunt EU in de Werkgroep geografische aanduidingen die is opgericht bij de Vrijhandelsovereenkomst met Korea wat betreft de vaststelling van zijn reglement van orde - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 19 januari 2021
kalender

Besluit 2019/845 - Standpunt EU in de Werkgroep geografische aanduidingen die is opgericht bij de Vrijhandelsovereenkomst met Korea wat betreft de vaststelling van zijn reglement van orde

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 24 mei 2019 gepubliceerd en is op 17 mei 2019 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2019/845 van de Raad van 17 mei 2019 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in de Werkgroep geografische aanduidingen die is opgericht bij de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, wat betreft de vaststelling van zijn reglement van orde

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2019/845 of 17 May 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union, within the Working Group on Geographical Indications established by the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, as regards the adoption of its rules of procedure
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2019/845
Origineel voorstel COM(2019)181 NLEN
Celex-nummer i 32019D0845

3.

Key dates

Document 17-05-2019; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 24-05-2019; PB L 138 p. 84-88
Inwerkingtreding 17-05-2019; in werking datum document zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

24.5.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 138/84

 

BESLUIT (EU) 2019/845 VAN DE RAAD

van 17 mei 2019

betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in de Werkgroep geografische aanduidingen die is opgericht bij de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, wat betreft de vaststelling van zijn reglement van orde

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds (1), ("de overeenkomst") is bij Besluit (EU) 2015/2169 van de Raad (2) door de Unie gesloten. De overeenkomst is op 13 december 2015 in werking getreden.

 

(2)

Bij artikel 15.3, lid 1, van de overeenkomst is de Werkgroep geografische aanduidingen opgericht, die onder toezicht staat van het Handelscomité dat bij artikel 15.1, lid 1, van de overeenkomst is opgericht.

 

(3)

Krachtens artikel 15.4 van het reglement van orde van het Handelscomité, dat is goedgekeurd bij Besluit nr. 1 van het Handelscomité EU-Korea (3), kan elke werkgroep zijn eigen reglement van orde vaststellen, dat aan het Handelscomité moet worden meegedeeld.

 

(4)

Het reglement van orde van de Werkgroep geografische aanduidingen moet worden vastgesteld.

 

(5)

Het is wenselijk het standpunt inzake het reglement van orde van de Werkgroep geografische aanduidingen te bepalen dat namens de Unie in die werkgroep moet worden ingenomen, aangezien dit reglement bindend zal zijn voor de Unie,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in de Werkgroep geografische aanduidingen, wat betreft de vaststelling van zijn reglement van orde, berust op het bij het onderhavige besluit gevoegde ontwerpbesluit van deze werkgroep.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 17 mei 2019.

Voor de Raad

De voorzitter

E.O. TEODOROVICI

 

  • (2) 
    Besluit (EU) 2015/2169 van de Raad van 1 oktober 2015 betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds (PB L 307 van 25.11.2015, blz. 2).
  • (3) 
    Besluit nr. 1 van het Handelscomité EU-Korea van 23 december 2011 betreffende de vaststelling van het reglement van orde van het Handelscomité [2013/110/EU] (PB L 58 van 1.3.2013, blz. 9).
 

BESLUIT Nr. 1/2019 VAN DE EU-KOREA-WERKGROEP GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN

van …

tot vaststelling van zijn reglement van orde

DE EU-KOREA-WERKGROEP GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN,

Gezien de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds (1) ("de overeenkomst"),

Gezien Besluit nr. 1 van het Handelscomité EU-Korea van 23 december 2011 betreffende de vaststelling van het reglement van orde van het Handelscomité [2013/110/EU] (2), en met name artikel 15.4 van de bijlage daarbij,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Krachtens artikel 15.4 van het reglement van orde van het Handelscomité, dat is goedgekeurd bij Besluit nr. 1 van het Handelscomité EU-Korea, kan elk gespecialiseerd comité en elke werkgroep zijn eigen reglement van orde vaststellen, dat aan het Handelscomité moet worden meegedeeld.

 

(2)

Het reglement van orde van de Werkgroep geografische aanduidingen moet worden vastgesteld,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het reglement van orde van de Werkgroep geografische aanduidingen,...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.