Besluit 2019/984 - Wijziging van Richtlijn 96/53/EG wat betreft de termijn voor de uitvoering van de speciale voorschriften voor de maximumlengte voor cabines die betere prestaties op het vlak van aerodynamica, energie-efficiëntie en veiligheid leveren - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 15 augustus 2020
kalender

Besluit 2019/984 - Wijziging van Richtlijn 96/53/EG wat betreft de termijn voor de uitvoering van de speciale voorschriften voor de maximumlengte voor cabines die betere prestaties op het vlak van aerodynamica, energie-efficiëntie en veiligheid leveren

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 20 juni 2019 gepubliceerd en is op 10 juli 2019 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2019/984 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad wat betreft de termijn voor de uitvoering van de speciale voorschriften voor de maximumlengte voor cabines die betere prestaties op het vlak van aerodynamica, energie-efficiëntie en veiligheid leveren

officiële Engelstalige titel

Decision (EU) 2019/984 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 amending Council Directive 96/53/EC as regards the time limit for the implementation of the special rules regarding maximum length for cabs delivering improved aerodynamic performance, energy efficiency and safety performance
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2019/984
Origineel voorstel COM(2018)275 NLEN
Celex-nummer i 32019D0984

3.

Key dates

Document 05-06-2019; datum van ondertekening
Bekendmaking in Publicatieblad 20-06-2019; PB L 164 p. 30-31
Inwerkingtreding 10-07-2019; in werking datum publicatie +20 zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

20.6.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 164/30

 

BESLUIT (EU) 2019/984 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 5 juni 2019

tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad wat betreft de termijn voor de uitvoering van de speciale voorschriften voor de maximumlengte voor cabines die betere prestaties op het vlak van aerodynamica, energie-efficiëntie en veiligheid leveren

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, lid 1,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Richtlijn 96/53/EG van de Raad (3) is gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2015/719 van het Europees Parlement en de Raad (4) met de bedoeling het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de wetgeving aan te passen aan de technologische ontwikkeling en de veranderende behoeften van de markt, en het intermodaal vervoer te faciliteren.

 

(2)

De verbeterde aerodynamische prestaties van de cabines van motorvoertuigen zouden de energieprestaties van die voertuigen aanzienlijk verhogen. Door de beperkingen op de maximale lengte zoals vastgesteld bij Richtlijn 96/53/EG, was een dergelijke verbetering echter niet mogelijk zonder het laadvermogen van het voertuig te verminderen. Daarom werd bij Richtlijn (EU) 2015/719 een afwijking van de beperkingen van de maximale lengte ingevoerd.

 

(3)

De afwijking van de beperkingen van de maximale lengte die is ingevoerd bij Richtlijn (EU) 2015/719 moet worden toegepast vanaf drie jaar na de datum van omzetting of toepassing van de nodige wijzigingen betreffende technische typegoedkeuringsvoorschriften.

 

(4)

Om zo snel mogelijk voordeel te kunnen halen uit aerodynamische cabines wat betreft de energieprestaties van vrachtwagens, maar ook wat betreft een betere zichtbaarheid voor chauffeurs, de veiligheid voor andere weggebruikers en meer veiligheid en comfort voor chauffeurs, moeten dergelijke aerodynamische cabines zonder onnodige vertraging kunnen worden ingevoerd zodra de nodige typegoedkeuringsvoorschriften voorhanden zijn.

 

(5)

De vervoerssector en fabrikanten van apparatuur hebben voldoende tijd nodig om nieuwe diensten en producten te ontwikkelen. Om de voordelen van flexibeler regels voor het ontwerp van cabines te benutten, is het van belang dat de Commissie actie onderneemt om ervoor te zorgen dat de nodige technische bepalingen zo spoedig mogelijk kunnen worden aangenomen zodat een nieuwe generatie cabines vlot en snel toegang tot de markt kan krijgen. Voorts moeten de Commissie en de lidstaten, in hun respectieve rol in het bij Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (5) opgerichte technisch comité motorvoertuigen, alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat er snel een advies wordt uitgebracht. Wanneer de door de Commissie beoogde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het advies van dat comité, of wanneer geen advies is uitgebracht, dient de Commissie onverwijld op te treden overeenkomstig artikel 5 bis, lid 4, van Besluit 1999/468/EG van de Raad (6).

 

(6)

Richtlijn 96/53/EG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 9 bis van Richtlijn 96/53/EG wordt als volgt gewijzigd:

 

1)

In lid 2 wordt de tweede alinea, na punt d), vervangen door:

„Daartoe neemt de Commissie de nodige maatregelen in het kader van Richtlijn 2007/46/EG, om uiterlijk op 1 november 2019 in de typegoedkeuring van voertuigen of voertuigcombinaties als bedoeld in lid 1 van...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.