COM(2019)347 EU
EU-standpunt EPO-comité opgericht bij de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst (EPO) met Centraal-Afrika inzake vaststelling van het reglement van orde

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het EPO-comité dat is opgericht bij de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Centraal-Afrika, anderzijds, met het oog op de vaststelling van het reglement van orde inzake bemiddeling, het reglement van orde inzake arbitrage en de gedragscode voor scheidsrechters

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on behalf of the European Union in the EPA Committee set up by the interim agreement with a view to an Economic Partnership Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Central Africa Party, of the other part, in connection with the adoption of the rules of procedure for mediation, the rules of procedure for arbitration and the code of conduct for arbitrators
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2019)347 NLEN
Extra COM-nummers COM(2019)347
Procedurenummer i 2019/0159(NLE)
Celex-nummer i 52019PC0347

2.

Key dates

Document 25-07-2019
Online publicatie 25-07-2019
Besluit 18-11-2019; Besluit 2019/1954
Bekendmaking in Publicatieblad i 27-11-2019; PB L 306 p. 5-19

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.