Besluit 2019/433 - Standpunt EU in het bij de Associatieovereenkomst met Moldavië opgerichte Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken betreffende de actualisering van bijlage XXVIII-A (Regels inzake financiële diensten), bijlage XXVIII-B (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) en bijlage XXVIII-D (Regels ten aanzien van internationale zeevaart) bij de overeenkomst - EU monitor

EU monitor
Maandag 6 juli 2020
kalender

Besluit 2019/433 - Standpunt EU in het bij de Associatieovereenkomst met Moldavië opgerichte Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken betreffende de actualisering van bijlage XXVIII-A (Regels inzake financiële diensten), bijlage XXVIII-B (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) en bijlage XXVIII-D (Regels ten aanzien van internationale zeevaart) bij de overeenkomst

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 19 maart 2019 gepubliceerd en moest uiterlijk op 22 februari 2018 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2019/433 van de Raad van 20 februari 2018 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het bij de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, opgerichte Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken betreffende de actualisering van bijlage XXVIII-A (Regels inzake financiële diensten), bijlage XXVIII-B (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) en bijlage XXVIII-D (Regels ten aanzien van internationale zeevaart) bij de overeenkomst

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2019/433 of 20 February 2018 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Committee meeting in Trade configuration established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part, concerning the update of Annexes XXVIII-A (Rules applicable to financial services), XXVIII-B (Rules applicable to telecommunication services) and XXVIII-D (Rules applicable to international maritime transport) to the Agreement
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2019/433
Origineel voorstel COM(2017)754 NLEN
Celex-nummer i 32019D0433

3.

Key dates

Document 20-02-2018; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 19-03-2019; PB L 75 p. 72-102
Inwerkingtreding 22-02-2018; van kracht datum kennisgeving
Einde geldigheid 31-12-9999
Kennisgeving 22-02-2018

4.

Wettekst

19.3.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 75/72

 

BESLUIT (EU) 2019/433 VAN DE RAAD

van 20 februari 2018

betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het bij de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, opgerichte Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken betreffende de actualisering van bijlage XXVIII-A (Regels inzake financiële diensten), bijlage XXVIII-B (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) en bijlage XXVIII-D (Regels ten aanzien van internationale zeevaart) bij de overeenkomst

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, artikel 100, lid 2 en artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds („de overeenkomst”) is namens de Unie gesloten overeenkomstig Besluit (EU) 2016/839 van de Raad (1) en is op 1 juli 2016 in werking getreden.

 

(2)

Diverse in de bijlagen XXVIII A (Regels inzake financiële diensten), bijlage XXVIII B (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) en bijlage XXVIII D (Regels ten aanzien van internationale zeevaart) bij de overeenkomst opgenomen handelingen van de Unie zijn sinds het afronden van de onderhandelingen over de overeenkomst in juni 2013 gewijzigd of ingetrokken. Om een gedegen aanpassing van de wetgeving van de Republiek Moldavië aan de handelingen van de Unie te waarborgen, moeten daaraan derhalve een aantal handelingen worden toegevoegd waarbij de in die bijlagen opgenomen maatregelen worden uitgevoerd, gewijzigd, aangevuld of vervangen, en moeten bepaalde termijnen worden gewijzigd om rekening te houden met de vooruitgang die de Republiek Moldavië tot nu toe al in het proces van aanpassing aan het acquis van de Unie heeft geboekt.

 

(3)

Ingevolge Besluit nr. 3/2014 van de Associatieraad (2) kan het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken („het Comité”) bepaalde bijlagen bij de overeenkomst actualiseren of wijzigen.

 

(4)

Het Comité moet besluiten tot actualisering van de bijlagen vaststellen. Deze besluiten zijn voor de Unie bindend.

 

(5)

Het is passend het standpunt betreffende de actualisering van de bijlagen te bepalen dat namens de Unie moet worden ingenomen in het Comité.

 

(6)

Het door de Unie in het Comité in te nemen standpunt moet derhalve worden gebaseerd op de aangehechte ontwerpbesluiten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het namens de Unie in het Comité in te nemen standpunt is gebaseerd op de onderstaande ontwerpbesluiten die aan dit besluit zijn gehecht:

 

a)

Besluit van het Associatiecomité EU-Republiek Moldavië in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken betreffende de actualisering van bijlage XXVIII-A bij de overeenkomst (Regels inzake financiële diensten);

 

b)

Besluit van het Associatiecomité EU-Republiek Moldavië in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken tot betreffende de actualisering van bijlage XXVIII-B bij de overeenkomst (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten);

 

c)

Besluit van het Associatiecomité EU-Republiek Moldavië in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken betreffende de actualisering van bijlage XXVIII-D bij de overeenkomst (Regels ten aanzien van internationale zeevaart).

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de Commissie.

Gedaan te Brussel, 20 februari 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

  • V. 
    GORANOV
 

  • (1) 
    Besluit (EU)...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.