COM(2017)754 - Standpunt EU in het associatieovereenkomst met Moldavië tot actualisering van de bijlage inzake financiële diensten, telecommunicatiediensten, internationale zeevaart - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 26 januari 2021
kalender

COM(2017)754 EU
Standpunt EU in het associatieovereenkomst met Moldavië tot actualisering van de bijlage inzake financiële diensten, telecommunicatiediensten, internationale zeevaart

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het bij de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, opgerichte Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken met betrekking tot de actualisering van bijlage XXVIII-A (Regels inzake financiële diensten), bijlage XXVIII-B (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) en bijlage XXVIII-D (Regels ten aanzien van internationale zeevaart) bij de overeenkomst

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union, in the Association Committee meeting in Trade configuration established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other concerning the update of Annex XXVIII-A (Rules applicable to financial services), Annex XXVIII-B (Rules applicable to telecommunication services) and Annex XXVIII-D (Rules applicable to international maritime transport) to the Agreement
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2017)754 NLEN
Extra COM-nummers COM(2017)754
Procedurenummer i 2017/0338(NLE)
Celex-nummer i 52017PC0754

2.

Key dates

Document 13-12-2017
Online publicatie 13-12-2017
Besluit 20-02-2018; Besluit 2019/433
Bekendmaking in Publicatieblad i 19-03-2019; PB L 75 p. 72-102

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.