2014/65/EU, Euratom: Definitieve vaststelling van de gewijzigde begroting nr. 8 van de EU voor het begrotingsjaar 2013

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze vaststelling begroting EU was geldig van 1 januari 2013 tot 31 december 2013.

2.

Kerngegevens

officiële titel

2014/65/EU, Euratom: Definitieve vaststelling van de gewijzigde begroting nr. 8 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013

officiële Engelstalige titel

2014/65/EU, Euratom: Definitive adoption of Amending budget No 8 of the European Union for the financial year 2013
 
Rechtsinstrument Vaststelling begroting EU
Origineel voorstel COM(2013)669 NLEN
Celex-nummer i 32014B0065

3.

Key dates

Document 19-11-2013
Bekendmaking in Publicatieblad 19-02-2014; PB L 49 p. 13-230
Inwerkingtreding 01-01-2013; in werking begrotingsjaar 2013
Einde geldigheid 31-12-2013; begrotingsjaar 2013

4.

Wettekst

19.2.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 49/13

 

DEFINITIEVE VASTSTELLING

van de gewijzigde begroting nr. 8 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013

(2014/65/EU, Euratom)

DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, lid 4, onder a), en lid 9,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (1),

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (2),

Gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, definitief vastgesteld op 12 december 2012 (3),

Gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, goedgekeurd door de Commissie op 25 september 2013,

Gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2013, vastgesteld door de Raad op 30 oktober 2013,

Gezien de artikelen 75 ter en 75 sexies van het Reglement van het Europees Parlement,

Gezien de goedkeuring van het standpunt van de Raad door het Parlement op 19 november 2013,

CONSTATEERT:

Enig artikel

De procedure zoals vastgelegd in artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is afgerond en de gewijzigde begroting nr. 8 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 is definitief vastgesteld.

Gedaan te Straatsburg, 19 november 2013.

De voorzitter

  • M. 
    SCHULZ
 

 

GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 8 VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2013

INHOUD

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

Afdeling III: Commissie

— Uitgaven

— Titel 02: Ondernemingen

— Titel 04: Werkgelegenheid en sociale zaken

— Titel 05: Landbouw en plattelandsontwikkeling

— Titel 07: Milieu- en klimaatmaatregelen

— Titel 08: Onderzoek

— Titel 09: Communicatienetwerken, inhoud en technologie

— Titel 10: Eigen onderzoek

— Titel 11: Maritieme zaken en visserij

— Titel 12: Interne markt

— Titel 13: Regionaal beleid

— Titel 14: Belastingen en douane-unie

— Titel 15: Onderwijs en cultuur

— Titel 18: Binnenlandse zaken

— Titel 19: Externe betrekkingen

— Titel 20: Handel

— Titel 21: Ontwikkeling en betrekkingen met de landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS-staten)

— Titel 22: Uitbreiding

— Titel 23: Humanitaire hulp

— Titel 26: Administratie van de Commissie

— Titel 29: Statistiek

— Titel 40: Reserves

ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN

  • A. 
    Inleiding en financiering van de algemene begroting
  • B. 
    Algemene staat van ontvangsten per begrotingsonderdeel

— Ontvangsten

— Titel 1: Eigen middelen

 

AFDELING III

COMMISSIE

UITGAVEN

 

Titel

Omschrijving

Begroting 2013

Gewijzigde begroting nr. 8/2013

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

01

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN

555 684 796

428 350 972

   

555 684 796

428 350 972

02

ONDERNEMINGEN

1 157 245 386

1 304 818 477

 

71 296 862

1 157 245 386

1 376 115 339

03

CONCURRENTIE

92 219 149

92 219 149

   

92 219 149

92 219 149

04

WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN

12 214 158 933

12 593 728 861

 

1 149 922 345

12 214 158 933

13 743 651 206

05

LANDBOUW EN...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.