Definitieve vaststelling (EU, Euratom) 2015/1766 van de gewijzigde begroting nr. 2 van de EU voor het begrotingsjaar 2015

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze vaststelling begroting EU was geldig van 1 januari 2015 tot 31 december 2015.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Definitieve vaststelling (EU, Euratom) 2015/1766 van de gewijzigde begroting nr. 2 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015

officiële Engelstalige titel

Definitive adoption (EU, Euratom) 2015/1766 of Amending budget No 2 of the European Union for the financial year 2015
 
Rechtsinstrument Vaststelling begroting EU
Celex-nummer i 32015B1766

3.

Key dates

Document 07-10-2015; datum van publicatie
Bekendmaking in Publicatieblad 07-10-2015; PB L 261 p. 1-41
Inwerkingtreding 01-01-2015; in werking begrotingsjaar 2015
Einde geldigheid 31-12-2015; begrotingsjaar 2015

4.

Wettekst

7.10.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 261/1

 

DEFINITIEVE VASTSTELLING (EU, Euratom) 2015/1766

van de gewijzigde begroting nr. 2 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015

DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, lid 4, onder a), en lid 9,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (1),

Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (2),

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (3),

Gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, definitief vastgesteld op 17 december 2014 (4),

Gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, goedgekeurd door de Commissie op 13 januari 2015,

Gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2015, vastgesteld door de Raad op 26 juni 2015 en op dezelfde dag toegezonden aan het Europees Parlement,

Gezien de goedkeuring van het standpunt van de Raad door het Parlement op 7 juli 2015,

Gezien de artikelen 88 en 91 van het Reglement van het Europees Parlement,

CONSTATEERT:

Enig artikel

De procedure zoals vastgelegd in artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is afgesloten en de gewijzigde begroting nr. 2 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 is definitief vastgesteld.

Gedaan te Straatsburg, 7 juli 2015.

De voorzitter

  • M. 
    SCHULZ
 

 

GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 2 VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2015

INHOUD

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

Afdeling III: Commissie

 

— Uitgaven

4

 

— Titel 01:

Economische en financiële zaken

6

 

— Titel 02:

Ondernemingen en industrie

10

 

— Titel 06:

Mobiliteit en vervoer

18

 

— Titel 08:

Onderzoek en innovatie

23

 

— Titel 10:

Eigen onderzoek

26

 

— Titel 15:

Onderwijs en cultuur

30

 

— Titel 32:

Energie

35

AFDELING III

COMMISSIE

UITGAVEN

 

Titel

Rubriek

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

01

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN

371 022 341

459 000 044

1 360 000 000

10 000 000

1 731 022 341

469 000 044

02

ONDERNEMINGEN EN INDUSTRIE

2 535 531 735

2 266 389 455

–24 000 000

 

2 511 531 735

2 266 389 455

03

CONCURRENTIE

97 651 538

97 651 538

   

97 651 538

97 651 538

04

WERKGELEGENHEID, SOCIALE ZAKEN EN INCLUSIE

14 959 653 763

10 929 478 715

   

14 959 653 763

10 929 478 715

05

LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING

61 956 162 610

54 942 151 061

   

61 956 162 610

54 942 151 061

06

MOBILITEIT EN...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.