Definitieve vaststelling (EU, Euratom) 2015/2220 van de gewijzigde begroting nr. 6 van de EU voor het begrotingsjaar 2015

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze vaststelling begroting EU was geldig van 1 januari 2015 tot 31 december 2015.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Definitieve vaststelling (EU, Euratom) 2015/2220 van de gewijzigde begroting nr. 6 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015

officiële Engelstalige titel

Definitive adoption (EU, Euratom) 2015/2220 of Amending budget No 6 of the European Union for the financial year 2015
 
Rechtsinstrument Vaststelling begroting EU
Origineel voorstel COM(2015)351 NLEN
Celex-nummer i 32015B2220

3.

Key dates

Document 14-10-2015; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 04-12-2015; PB L 320 p. 1-43
Inwerkingtreding 01-01-2015; in werking begrotingsjaar 2015
Einde geldigheid 31-12-2015; begrotingsjaar 2015

4.

Wettekst

4.12.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 320/1

 

DEFINITIEVE VASTSTELLING (EU, Euratom) 2015/2220

van de gewijzigde begroting nr. 6 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015

DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, lid 4, onder a), en lid 9,

gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (1),

gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (2),

gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (3),

gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, definitief vastgesteld op 17 december 2014 (4),

gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, goedgekeurd door de Commissie op 15 juli 2015,

gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2015, vastgesteld door de Raad op 18 september 2015 en toegezonden aan het Europees Parlement op 18 september 2015,

gezien de goedkeuring van het standpunt van de Raad door het Parlement op 14 oktober 2015,

Text to be deleted

gezien de artikelen 88 en 91 van het Reglement van het Europees Parlement,

CONSTATEERT:

De procedure zoals vastgelegd in artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is afgerond en de gewijzigde begroting nr. 6 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 is definitief vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 14 oktober 2015.

De voorzitter

 • M. 
  SCHULZ
 

 

GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 6 VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2015

INHOUD

ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN

 
 • A. 
  Inleiding en financiering van de algemene begroting

3

 
 • B. 
  Algemene staat van ontvangsten per begrotingsonderdeel

17

 

— Titel 1:

Eigen middelen

18

 

— Titel 3:

Overschotten, saldi en aanpassingen

26

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

Afdeling III: Commissie

 

— Uitgaven

33

 

— Titel 21:

Ontwikkeling en samenwerking

35

 

— Titel 22:

Uitbreiding

39

 

— Personeel

42

 • A. 
  INLEIDING EN FINANCIERING VAN DE ALGEMENE BEGROTING

FINANCIERING VAN DE ALGEMENE BEGROTING

Kredieten die gedurende het begrotingsjaar 2015 moeten worden gedekt overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen

UITGAVEN

 

Omschrijving

Budget 2015 (1)

Budget 2014 (2)

Verschil (in %)

1.

Slimme en inclusieve groei

66 853 308 910

65 300 076 773

+2,38

2.

Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen

55 998 594 804

56 443 752 595

–0,79

3.

Veiligheid en burgerschap

1 929 165 795

1 665 510 850

+15,83

4.

Europa als wereldspeler

7 422 489 907

6 840 903 616

+8...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.