2013/690/EU, Euratom: Definitieve vaststelling van de gewijzigde begroting nr. 4 van de EU voor het begrotingsjaar 2013

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze vaststelling begroting EU was geldig van 1 januari 2013 tot 31 december 2013.

2.

Kerngegevens

officiële titel

2013/690/EU, Euratom: Definitieve vaststelling van de gewijzigde begroting nr. 4 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013

officiële Engelstalige titel

2013/690/EU, Euratom: Definitive adoption of amending budget No 4 of the European Union for the financial year 2013
 
Rechtsinstrument Vaststelling begroting EU
Origineel voorstel COM(2013)254 NLEN
Celex-nummer i 32013B0690

3.

Key dates

Document 11-09-2013
Bekendmaking in Publicatieblad 06-12-2013; PB L 327 p. 239-272
Inwerkingtreding 01-01-2013; in werking begrotingsjaar 2013
Einde geldigheid 31-12-2013; begrotingsjaar 2013

4.

Wettekst

6.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 327/239

 

DEFINITIEVE VASTSTELLING

van de gewijzigde begroting nr. 4 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013

(2013/690/EU, Euratom)

DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, lid 4, onder a), en lid 9,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (1),

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (2),

Gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, definitief vastgesteld op 12 december 2012 (3),

Gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, ingediend door de Commissie op 29 april 2013,

Gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2013, vastgesteld door de Raad op 15 juli 2013,

Gezien de artikelen 75 ter en 75 sexies van het Reglement van het Europees Parlement,

Gezien de goedkeuring van het standpunt van de Raad door het Parlement op 11 september 2013,

CONSTATEERT:

Enig artikel

De procedure zoals vastgelegd in artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is afgerond en de gewijzigde begroting nr. 4 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 is definitief vastgesteld.

Gedaan te Straatsburg, 11 september 2013.

De voorzitter

  • M. 
    SCHULZ
 

 

GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 4 VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2013

INHOUD

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

Afdeling III: Commissie

— Uitgaven

— Titel XX: Administratieve uitgaven voor beleidsterreinen

— Titel 15: Onderwijs en cultuur

— Titel 19: Externe betrekkingen

— Personeel

Afdeling IV: Hof van Justitie van de Europese Unie

— Personeel

 

AFDELING III

COMMISSIE

UITGAVEN

 

Titel

Omschrijving

Begroting 2013

Gewijzigde begroting nr. 4/2013

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

01

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN

555 684 796

428 350 972

   

555 684 796

428 350 972

02

ONDERNEMINGEN

1 157 245 386

1 304 818 477

   

1 157 245 386

1 304 818 477

03

CONCURRENTIE

92 219 149

92 219 149

   

92 219 149

92 219 149

04

WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN

12 064 158 933

12 593 728 861

   

12 064 158 933

12 593 728 861

05

LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING

58 851 894 643

56 734 357 629

   

58 851 894 643

56 734 357 629

06

MOBILITEIT EN VERVOER

1 740 800 530

983 961 494

   

1 740 800 530

983 961 494

07

MILIEU- EN KLIMAATMAATREGELEN

498 383 275

397 680 274

   

498 383 275

397 680 274

08

ONDERZOEK

6 901 336 033

5 088 171 210

   

6 901 336 033

5 088 171 210

09

COMMUNICATIENETWERKEN, INHOUD EN TECHNOLOGIE

1 810 829 637

1 466 740 211

   

1 810 829 637

1 466 740 211

 

40 01 40, 40 02 41

391 985

391 985

   

391 985

391 985

   

1 811 221 622

1 467 132 196

   

1 811 221 622

1 467 132 196

10

EIGEN ONDERZOEK

424 319 156

416 522 703

   

424 319 156

416 522 703

11

MARITIEME ZAKEN EN...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.