Besluit 2019/1708 - Standpunt EU in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie aangaande de vaststelling van een besluit tot verlenging van een WTO-ontheffing op grond waarvan de VS in een preferentiële tariefbehandeling mogen voorzien krachtens de Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) van de VS

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 11 oktober 2019 gepubliceerd en is op 7 oktober 2019 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2019/1708 van de Raad van 7 oktober 2019 tot vaststelling van het namens de Europese Unie in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie in te nemen standpunt aangaande de vaststelling van een besluit tot verlenging van een WTO-ontheffing op grond waarvan de Verenigde Staten in een preferentiële tariefbehandeling mogen voorzien krachtens de Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) van de VS

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2019/1708 of 7 October 2019 establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the General Council of the World Trade Organization on the adoption of a decision to extend a WTO waiver permitting the United States to provide preferential tariff treatment under the US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2019/1708
Origineel voorstel COM(2019)409 NLEN
Celex-nummer i 32019D1708

3.

Key dates

Document 07-10-2019; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 11-10-2019; PB L 260 p. 48-49
Inwerkingtreding 07-10-2019; in werking datum document zie art 2
Deadline 01-01-2020; zie art 1
30-09-2025; zie art 1
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

11.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 260/48

 

BESLUIT (EU) 2019/1708 VAN DE RAAD

van 7 oktober 2019

tot vaststelling van het namens de Europese Unie in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie in te nemen standpunt aangaande de vaststelling van een besluit tot verlenging van een WTO-ontheffing op grond waarvan de Verenigde Staten in een preferentiële tariefbehandeling mogen voorzien krachtens de Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) van de VS

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (“WTO-overeenkomst”) is op 1 januari 1995 in werking getreden.

 

(2)

In artikel II, lid 2, van de WTO-overeenkomst wordt bepaald dat de overeenkomsten en bijbehorende juridische instrumenten opgenomen in de bijlagen 1, 2 en 3 bij de WTO-overeenkomst (hierna te noemen “multilaterale handelsovereenkomsten”) een integrerend onderdeel vormen van de WTO-overeenkomst, en bindend zijn voor alle leden.

 

(3)

Overeenkomstig artikel IX, lid 3, van de WTO-overeenkomst, kan de Ministeriële Conferentie in uitzonderlijke omstandigheden besluiten een lid van een door de WTO-overeenkomst of een multilaterale handelsovereenkomst opgelegde verplichting te ontheffen.

 

(4)

Bij artikel IX, leden 3 en 4, van de WTO-overeenkomst worden de procedures vastgelegd voor het verlenen van ontheffingen betreffende de multilaterale handelsovereenkomsten in bijlage 1A, 1B of 1C bij de WTO-overeenkomst en de bijlagen daarbij.

 

(5)

Krachtens artikel IV, lid 1, van de WTO-overeenkomst is de Ministeriële Conferentie bevoegd om besluiten te nemen inzake alle aangelegenheden vallend onder multilaterale handelsovereenkomsten.

 

(6)

Krachtens artikel IV, lid 2, van de WTO-overeenkomst worden in de periode tussen de bijeenkomsten van de Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (“WTO”) haar taken verricht door de Algemene Raad van de WTO.

 

(7)

Krachtens artikel IX, lid 1, van de WTO-overeenkomst, neemt de WTO gewoonlijk besluiten door middel van consensus.

 

(8)

Op 15 februari 1985 werd aan de Verenigde Staten een ontheffing van verplichtingen uit hoofde van artikel I, lid 1, van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel 1994 (GATT 1994) verleend voor de periode van 1 januari 1984 tot en met 30 september 1995. Op 15 november 1995 hebben de leden de ontheffing verlengd tot en met 30 september 2005, en nog eens op 29 mei 2009 tot en met 31 december 2014. Op 5 mei 2015 hebben de leden de ontheffing verlengd ten aanzien van artikel I, lid 1, van de GATT 1994 tot en met 31 december 2019, en de ontheffing uitgebreid tot artikel XIII, leden 1 en 2, van de GATT 1994, zodanig dat de Verenigde Staten in rechtenvrije behandeling kunnen voorzien voor de invoer van in aanmerking komende producten van oorsprong uit begunstigde leden die zijn aangewezen overeenkomstig de bepalingen van de Carribbean Basin Economic Recovery Act (“CBERA”).

 

(9)

Overeenkomstig artikel IX, leden 3 en 4, van de WTO-overeenkomst hebben de Verenigde Staten de Algemene Raad verzocht een besluit te nemen tot verlenging van de bestaande WTO-ontheffing teneinde de Verenigde Staten toe te staan om vanaf 1 januari 2020 tot en met 30 september 2025 uit hoofde van de CBERA in rechtenvrije behandeling te voorzien voor in aanmerking komende producten van oorsprong uit Centraal-Amerikaanse en Caribische landen en gebieden.

 

(10)

De Verenigde Staten rechtvaardigen het verzoek met de wijdverspreide armoede en...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.