Besluit 2019/1709 - Standpunt EU in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie aangaande de vaststelling van een besluit tot verlenging van een WTO-ontheffing op grond waarvan ontwikkelingslanden die lid zijn van de WTO in een preferentiële tariefbehandeling mogen voorzien voor producten van minst ontwikkelde landen - EU monitor

EU monitor
Maandag 6 juli 2020
kalender

Besluit 2019/1709 - Standpunt EU in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie aangaande de vaststelling van een besluit tot verlenging van een WTO-ontheffing op grond waarvan ontwikkelingslanden die lid zijn van de WTO in een preferentiële tariefbehandeling mogen voorzien voor producten van minst ontwikkelde landen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 11 oktober 2019 gepubliceerd en is op 7 oktober 2019 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2019/1709 van de Raad van 7 oktober 2019 tot vaststelling van het namens de Europese Unie in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie in te nemen standpunt aangaande de vaststelling van een besluit tot verlenging van een WTO-ontheffing op grond waarvan ontwikkelingslanden die lid zijn van de WTO in een preferentiële tariefbehandeling mogen voorzien voor producten van minst ontwikkelde landen

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2019/1709 of 7 October 2019 establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the General Council of the World Trade Organization on the adoption of a decision to extend a WTO waiver permitting developing country Members to provide preferential tariff treatment to products of least developed countries
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2019/1709
Origineel voorstel COM(2019)410 NLEN
Celex-nummer i 32019D1709

3.

Key dates

Document 07-10-2019; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 11-10-2019; PB L 260 p. 50-51
Inwerkingtreding 07-10-2019; in werking datum document zie art 2
Deadline 01-07-2019; zie art 1
30-06-2029; zie art 1
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

11.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 260/50

 

BESLUIT (EU) 2019/1709 VAN DE RAAD

van 7 oktober 2019

tot vaststelling van het namens de Europese Unie in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie in te nemen standpunt aangaande de vaststelling van een besluit tot verlenging van een WTO-ontheffing op grond waarvan ontwikkelingslanden die lid zijn van de WTO in een preferentiële tariefbehandeling mogen voorzien voor producten van minst ontwikkelde landen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (“WTO-overeenkomst”) is op 1 januari 1995 in werking getreden.

 

(2)

In artikel II, lid 2, van de WTO-overeenkomst wordt bepaald dat de overeenkomsten en bijbehorende juridische instrumenten opgenomen in de bijlagen 1, 2 en 3 bij de WTO-overeenkomst (hierna te noemen “Multilaterale Handelsovereenkomsten”) een integrerend onderdeel vormen van de WTO-overeenkomst, en bindend zijn voor alle leden.

 

(3)

Overeenkomstig artikel IX, lid 3, van de WTO-overeenkomst, kan de Ministeriële Conferentie in uitzonderlijke omstandigheden besluiten een lid van een door de WTO-overeenkomst of een multilaterale handelsovereenkomst opgelegde verplichting te ontheffen.

 

(4)

Bij artikel IX, leden 3 en 4, van de WTO-overeenkomst worden de procedures vastgelegd voor het verlenen van ontheffingen betreffende de multilaterale handelsovereenkomsten in de bijlagen 1A, 1B of 1C bij de WTO-overeenkomst en de bijlagen daarbij.

 

(5)

Krachtens artikel IV, lid 1, van de WTO-overeenkomst is de ministeriële conferentie bevoegd om besluiten te nemen inzake alle aangelegenheden vallend onder multilaterale handelsovereenkomsten.

 

(6)

Krachtens artikel IV, lid 2, van de WTO-overeenkomst worden in de periode tussen de bijeenkomsten van de Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (“WTO”) haar taken verricht door de Algemene Raad van de WTO. Krachtens artikel IX, lid 1, van de WTO-overeenkomst neemt de WTO gewoonlijk besluiten door middel van consensus.

 

(7)

Op 15 juni 1999 hebben de WTO-leden een ontheffing verleend van de verplichtingen uit hoofde van artikel I, lid 1, van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel 1994 (GATT 1994), zodanig dat ontwikkelingslanden die lid zijn van de WTO tot 30 juni 2009 in een preferentiële tariefbehandeling mochten voorzien voor producten van minst ontwikkelde landen die door de Verenigde Naties als zodanig zijn aangewezen, zonder dat zij verplicht waren dezelfde tarieven ook toe te passen op soortgelijke producten van andere leden. Op 27 mei 2009 hebben de WTO-leden de ontheffing verlengd van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2019.

 

(8)

Overeenkomstig artikel IX, leden 3 en 4, van de WTO-overeenkomst hebben Chili, China, India, Thailand en Turkije (“mede-indieners”) een verzoek ingediend bij de Algemene Raad om een besluit te nemen tot verlenging van de bestaande WTO-ontheffing teneinde ontwikkelingslanden die lid zijn van de WTO zijn, toe te staan vanaf 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2029 in een preferentiële tariefbehandeling te voorzien voor producten uit de minst ontwikkelde landen.

 

(9)

De mede-indieners rechtvaardigen het verzoek met de bijzondere kwetsbaarheid van de minst ontwikkelde landen en de bijzondere structurele moeilijkheden waarmee deze landen in de wereldeconomie te kampen hebben, alsmede het belang van het verbeteren van hun daadwerkelijke deelname aan het multilaterale handelssysteem door hun een adequate markttoegang te verlenen ter ondersteuning van de diversificatie van hun...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.