Vergadering: EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, Straatsburg - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 28 november 2020
kalender

Vergadering: EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, Straatsburg

Europees Parlement Straatsburg
datum 21 oktober 2019 19:30 - 20:30
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) i Toon locatie
zaal N1.4
organisatie EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON) i, EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) i

19.30 - 20.30 uur

Straatsburg

Zaal: Louise Weiss (N1.4)

19.30 - 19.45 uur

 • 1. 
  Gezamenlijke commissievergadering (artikel 58 van het Reglement) van ECON en ENVI van maandag 21 oktober 2019

CJ36/9/01579

 
 
   

OJ - PE642.883v01-00

 • 2. 
  Zie afzonderlijke ontwerpagenda

19.45 - 20.30 uur

 • 3. 
  Aanneming van de agenda
 • 4. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 5. 
  Mededelingen van de voorzitter over de aanbevelingen van de coördinatoren van 25 september en 16 oktober
 • 6. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 4-5 september 2019 PV - PE641.110v01-00

 • 7. 
  Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen

ENVI/9/01588

 • 8. 
  Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking)
 • 9. 
  Minimumeisen voor hergebruik van water
 • 10. 
  EU Bestuivers initiatief

ENVI/9/01217

2019/2803(RSP)

 

Corapporteurs:

 

Mairead McGuinness (PPE)

István Ujhelyi (S&D)

Frédérique Ries (Renew)

Martin Häusling (Verts/ALE)

Luisa Regimenti (ID)

Pietro Fiocchi (ECR)

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE - PE641.280v01-00

QO - PE641.130v01-00

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Gedachtewisseling op basis van de ontwerpresolutie

 Termijn voor de indiening van amendementen: 22 oktober 2019, 11.00 uur

 • 11. 
  Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: de beoordeling van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op honingbijen (D045385)

ENVI/9/01512

 

Corapporteurs:

 

Eric Andrieu (S&D)

Martin Hojsík (Renew)

Bas Eickhout (Verts/ALE)

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

 

 Gedachtewisseling op basis van de ontwerpresolutie

 • 12. 
  Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: gedeeltelijke verlening van een autorisatie voor een vorm van gebruik van chroomtrioxide (Cromomed S.A. en andere)

ENVI/9/01510

2019/2844(RSP)

 

Corapporteurs:

 

Maria Arena (S&D)

Martin Hojsík (Renew)

Bas Eickhout (Verts/ALE)

 

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Gedachtewisseling op basis van de ontwerpresolutie

*** Elektronische stemming ***

 • 13. 
  Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: de beoordeling van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op honingbijen (D045385)

ENVI/9/01512

 

Corapporteurs:

 

Eric Andrieu (S&D)

Martin Hojsík (Renew)

Bas Eickhout (Verts/ALE)

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

 

 Goedkeuring ontwerpresolutie

 • 14. 
  Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: gedeeltelijke verlening van een autorisatie voor een vorm van gebruik van chroomtrioxide (Cromomed S.A. en andere)

ENVI/9/01510

2019/2844(RSP)

 

Corapporteurs:

 

Maria Arena (S&D)

Martin Hojsík (Renew)

Bas Eickhout (Verts/ALE)

 

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Goedkeuring ontwerpresolutie

 • 15. 
  EU Bestuivers initiatief

ENVI/9/01217

2019/2803(RSP)

 

Corapporteurs:

 

Mairead McGuinness (PPE)

István Ujhelyi (S&D)

Frédérique Ries (Renew)

Martin Häusling (Verts/ALE)

Luisa Regimenti (ID)

Pietro Fiocchi (ECR)

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE - PE641.280v01-00

QO - PE641.130v01-00

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Goedkeuring van vragen met verzoek om mondeling antwoord

 Termijn voor de indiening van amendementen: 22 oktober 2019, 11.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

 • 16. 
  Rondvraag
 • 17. 
  Volgende vergaderingen

 6 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 7 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het economisch en monetair beleid van de Unie, vrij verkeer van kapitaal, mededinging en belastingen.

3.

EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI)

Deze parlementaire commissie i houdt zich bezig met milieubeleid, volksgezondheid en voedselveiligheid.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

6.

Meer informatie