EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het economisch en monetair beleid van de Unie, vrij verkeer van kapitaal, mededinging en belastingen.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  Het economisch en monetair beleid van de Unie, de werking van de Economische en Monetaire Unie, afspraken over normen voor nationale begrotingen, het Europees monetair en financieel stelsel (met inbegrip van de betrekkingen met relevante instellingen of organisaties);
 • 2. 
  Het vrij verkeer van kapitaal en betalingen (grensoverschrijdende betalingen, één enkele betalingsruimte, betalingsbalans, kapitaalverkeer en het beleid ten aanzien van het aangaan en verstrekken van leningen, controle op kapitaalbewegingen uit derde landen, maatregelen ter bevordering van de uitvoer van kapitaal van de Unie);
 • 3. 
  Het internationaal monetair en financieel stelsel (met inbegrip van de betrekkingen met financiële en monetaire instellingen of organisaties), toezicht op de banken;
 • 4. 
  Regels inzake mededinging en staats- en overheidssteun;
 • 5. 
  Belastingen;
 • 6. 
  De regeling van en het toezicht op financiële diensten, instellingen en markten, met inbegrip van financiële verslaglegging, controle, regels inzake financiële administratie, bedrijfsbestuur en andere vennootschapsrechtsaspecten die specifiek betrekking hebben op financiële diensten.

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)
Ondervoorzitter(s)

    Luděk Niedermayer iEVP


    Michiel Hoogeveen (JA21) iECR

Lid/leden

    Markus FerberEVP


    Othmar Karas iEVP
    Dimitrios Papadimoulis iGUE/NGL
    Inese Vaidere iEVP
    Roberts Zīle iECR
    Sirpa Pietikäinen iEVP
    Sven Giegold iGroenen/EVA
    Danuta Hübner iEVP
    Philippe Lamberts iGroenen/EVA
    Evelyn Regner iS&D
    Raffaele Fitto iECR
    Costas Mavrides iS&D


    Alfred Sant iS&D
    Joachim Schuster iS&D


    Paul Tang (PvdA) iS&D
    Ernest Urtasun iGroenen/EVA
    Johan Van Overtveldt iECR
    Marco Zanni iID


    Martin Schirdewan iGUE/NGL


    Siegfried Mureşan iEVP


    Caroline Nagtegaal-van Doorn (VVD) iRENEW
    Piernicola Pedicini iGroenen/EVA
    France Jamet iID
    Fulvio Martusciello iEVP

Plaatsvervanger(s)

    David Casa iEVP
    Janusz Lewandowski iEVP
    Andreas Schwab iEVP
    Esther de Lange (CDA) iEVP
    Pascal Canfin iRENEW
    Bas Eickhout (GL) iGroenen/EVA
    Eider Gardiazabal Rubial iS&D
    Antonio Tajani iEVP
    Lefteris Christoforou iEVP
    Gerolf Annemans iID


    Sergej Stanishev iS&D
    Christophe Hansen iEVP
    Manon Aubry iGUE/NGL


    Margarida Marques iS&D


    Bogdan Rzońca iECR


    Nicolas Bay iID
    Olivier Chastel iRENEW
    Cristian-Silviu Buşoi iEVP
    Karima Delli iGroenen/EVA
    Herbert Dorfmann iEVP


    Pina Picierno iS&D
    Chris Macmanus iGUE/NGL


    Victor Negrescu iS&D