EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON) - EU monitor

EU monitor
Woensdag 29 januari 2020
kalender

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het economisch en monetair beleid van de Unie, vrij verkeer van kapitaal, mededinging en belastingen.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  het economisch en monetair beleid van de Unie, de werking van de Economische en Monetaire Unie, afspraken over normen voor nationale begrotingen, het Europees monetair en financieel stelsel (met inbegrip van de betrekkingen met relevante instellingen of organisaties);
 • 2. 
  het vrij verkeer van kapitaal en betalingen (grensoverschrijdende betalingen, één enkele betalingsruimte, betalingsbalans, kapitaalverkeer en het beleid ten aanzien van het aangaan en verstrekken van leningen, controle op kapitaalbewegingen uit derde landen, maatregelen ter bevordering van de uitvoer van kapitaal van de Unie);
 • 3. 
  het internationaal monetair en financieel stelsel (met inbegrip van de betrekkingen met financiële en monetaire instellingen of organisaties), toezicht op de banken;
 • 4. 
  regels inzake mededinging en staats- en overheidssteun;
 • 5. 
  belastingen;
 • 6. 
  de regeling van en het toezicht op financiële diensten, instellingen en markten, met inbegrip van financiële verslaglegging, controle, regels inzake financiële administratie, bedrijfsbestuur en andere vennootschapsrechtsaspecten die specifiek betrekking hebben op financiële diensten.

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

    Irene Tinagli iS&D

Ondervoorzitter(s)

    Derk Jan Eppink (FVD) iECR
    Luděk Niedermayer iEVP
    José Gusmão iGUE/NGL
    Stéphanie Yon-Courtin iRENEW

Lid/leden

    Markus FerberEVP
    José Manuel García-Margallo Y Marfil iEVP
    Neena Gill iS&D
    Othmar Karas iEVP
    Dimitrios Papadimoulis iGUE/NGL
    Inese Vaidere iEVP
    Roberts Zīle iECR
    Sirpa Pietikäinen iEVP
    Sven Giegold iGroenen/EVA
    Enikő Győri iEVP
    Danuta Hübner iEVP
    Philippe Lamberts iGroenen/EVA
    Ryszard Antoni Legutko iECR
    Evelyn Regner iS&D
    Raffaele Fitto iECR
    Jonás Fernández iS&D
    Georgios Kyrtsos iEVP
    Costas Mavrides iS&D
    Csaba Molnár iS&D
    Piernicola Pedicini iNI
    Alfred Sant iS&D
    Joachim Schuster iS&D
    Molly Scott Cato iGroenen/EVA
    Pedro Silva Pereira iS&D
    Paul Tang (PvdA) iS&D
    Ernest Urtasun iGroenen/EVA
    Johan Van Overtveldt iECR
    Marco Zanni iID
    Jörg Meuthen iID
    Martin Schirdewan iGUE/NGL
    Gunnar Beck iID
    Marek Belka iS&D
    Stefan Berger iEVP
    Gilles Boyer iRENEW
    Engin Eroglu iRENEW
    Frances Fitzgerald iEVP
    Luis Garicano iRENEW
    Valentino Grant iID
    Ben Habib iNI
    Eero Heinäluoma iS&D
    Stasys Jakeliūnas iGroenen/EVA
    Herve Juvin iID
    Billy Kelleher iRENEW
    Ondřej Kovařík iRENEW
    Aurore Lalucq iS&D
    Aušra Maldeikienė iEVP
    Lídia Pereira iEVP
    Luisa Porritt iRENEW
    Jake Pugh iNI
    Antonio Maria Rinaldi iID
    Robert Rowland iNI
    Richard Tice iNI
    Dragoş Pîslaru iRENEW
    Siegfried Mureşan iEVP

Plaatsvervanger(s)

    Richard Corbett iS&D
    David Casa iEVP
    Janusz Lewandowski iEVP
    Andreas Schwab iEVP
    Esther de Lange (CDA) iEVP
    Rovana Plumb iS&D
    Pascal Canfin iRENEW
    Bas Eickhout (GL) iGroenen/EVA
    Eider Gardiazabal Rubial iS&D
    Antonio Tajani iEVP
    Lefteris Christoforou iEVP
    Gerolf Annemans iID
    Matt Carthy iGUE/NGL
    Fabio Massimo Castaldo iNI
    Fulvio Martusciello iEVP
    Eva Maydell iEVP
    Sergej Stanishev iS&D
    Julie Ward iS&D
    Caroline Nagtegaal-van Doorn (VVD) iRENEW
    Christophe Hansen iEVP
    Manon Aubry iGUE/NGL
    Carmen Avram iS&D
    Nicola Beer iRENEW
    Gabriele Bischoff iS&D
    Damien Carême iGroenen/EVA
    Christian Doleschal iEVP
    Francesca Donato iID
    Agnès Evren iEVP
    Niels Fuglsang iS&D
    Gianna Gancia iID
    Martin Hlaváček iRENEW
    Eugen Jurzyca iECR
    Hélène Laporte iID
    Rupert Lowe iNI
    Margarida Marques iS&D
    Pedro Marques iS&D
    Ville Niinistö iGroenen/EVA
    Lefteris Nikolaou-Alavanos iNI
    MikulᚠPeksa iGroenen/EVA
    Kira Marie Peter-Hansen iGroenen/EVA
    Jessica Polfjärd iEVP
    Sheila Ritchie iRENEW
    Bogdan Rzońca iECR
    Stéphane Séjourné iRENEW
    Monica Semedo iRENEW
    Sven Simon iEVP
    Jessica Stegrud iECR
    Mihai Tudose iS&D
    Nicolas Bay iID
    Olivier Chastel iRENEW
    Nicola Danti iS&D
    Maximilian Krah iID
    Marc Angel iS&D
    Cristian-Silviu Buşoi iEVP