Besluit 2019/2143 - Standpunt EU in het Handelscomité dat is opgericht krachtens de tussentijdse partnerschapsovereenkomst met de staten in de Stille Oceaan met betrekking tot de wijziging van de bijlagen II en VIII bij protocol II van de overeenkomst

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 20 december 2019 gepubliceerd en is op 11 november 2019 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2019/2143 van de Raad van 11 november 2019 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Handelscomité dat is opgericht krachtens de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds, met betrekking tot de wijziging van de bijlagen II en VIII bij protocol II van de overeenkomst

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2019/2143 of 11 November 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Trade Committee established under the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part, as regards the amendment of Annexes II and VIII to Protocol II of the Agreement
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2019/2143
Origineel voorstel COM(2019)346 NLEN
Celex-nummer i 32019D2143

3.

Key dates

Document 11-11-2019; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 20-12-2019; PB L 331 p. 1-127
Inwerkingtreding 11-11-2019; in werking datum document zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

20.12.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 331/1

 

BESLUIT (EU) 2019/2143 VAN DE RAAD

van 11 november 2019

betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Handelscomité dat is opgericht krachtens de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds, met betrekking tot de wijziging van de bijlagen II en VIII bij protocol II van de overeenkomst

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 3, en artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Bij de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds (1) (“de overeenkomst”), ondertekend op 30 juli 2009, wordt een kader vastgesteld voor een economische partnerschapsovereenkomst. De overeenkomst wordt sinds 20 december 2009 door de onafhankelijke staat Papoea-Nieuw-Guinea, sinds 28 juli 2014 door de Republiek Fiji en sinds 31 december 2018 door de Onafhankelijke Staat Samoa voorlopig toegepast.

 

(2)

Bijlage II bij protocol II van de overeenkomst is gebaseerd op de versie uit 2007 van de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem (GS), gehecht aan het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen van de Werelddouaneorganisatie. Sinds 1 januari 2007 zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de GS-nomenclatuur. Het is noodzakelijk rekening te houden met die wijzigingen en bijlage II in lijn te brengen met de versie 2017 van het GS-nomenclatuur. De status quo met betrekking tot de oorsprongsregels moet echter worden gehandhaafd, omdat het niet de bedoeling is dat wijzigingen in de GS-nomenclatuur van invloed zijn op de oorsprongsregel die op een bepaald product van toepassing is.

 

(3)

Bijlage VIII bij protocol II van de overeenkomst is een lijst van landen en gebieden overzee (LGO's) van de Unie. Naar aanleiding van de wijziging van de status van Bermuda (2), Mayotte (3) en Saint-Barthélemy (4), en de inwerkingtreding van Besluit 2013/755/EU (5) van de Raad betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie moet de lijst van LGO's in overeenstemming worden gebracht met bijlage II bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) om die recente veranderingen te weerspiegelen.

 

(4)

De bijlagen II en VIII bij Protocol II van de overeenkomst moeten derhalve worden gewijzigd teneinde deze bijlagen in overeenstemming te brengen met de versie 2017 van de GS nomenclatuur en de lijst van LGO's in bijlage II bij het VWEU.

 

(5)

Overeenkomstig artikel 41 van protocol II van de overeenkomst kan het krachtens de overeenkomst opgerichte Handelscomité (“het Handelscomité”) besluiten dat protocol te wijzigen.

 

(6)

De Unie moet het in het Handelscomité in te nemen standpunt aangaande dergelijke wijzigingen bepalen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het in het Handelscomite dat namens de Unie is opgericht in de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Staten in de Stille Oceaan, anderzijds, in te nemen standpunt aangaande de wijzigingen van de bijlagen II en VIII bij protocol II van de overeenkomst, wordt gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van het Handelscomité.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 11 november 2019.

Voor de Raad

De voorzitter

  • F. 
    MOGHERINI
 


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.