Besluit 2019/2245 - Standpunt EU in het bij de Associatieovereenkomst met Moldavië opgerichte Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken wat betreft de actualisering van bijlage XV (Afschaffing van douanerechten) bij de overeenkomst

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 30 december 2019 gepubliceerd en is op 19 december 2019 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2019/2245 van de Raad van 19 december 2019 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het bij de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, opgerichte Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken wat betreft de actualisering van bijlage XV (Afschaffing van douanerechten) bij de overeenkomst

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2019/2245 of 19 December 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Committee in Trade configuration established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part, as regards the update of Annex XV (Elimination of customs duties) to the Agreement
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2019/2245
Origineel voorstel COM(2019)606 NLEN
Celex-nummer i 32019D2245

3.

Key dates

Document 19-12-2019; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 30-12-2019; PB L 336 p. 283-287
Inwerkingtreding 19-12-2019; in werking datum document zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

30.12.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 336/283

 

BESLUIT (EU) 2019/2245 VAN DE RAAD

van 19 december 2019

betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het bij de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, opgerichte Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken wat betreft de actualisering van bijlage XV (Afschaffing van douanerechten) bij de overeenkomst

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in combinatie met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (1) (“de overeenkomst”) is op 23 mei 2016 namens de Unie gesloten bij Besluit (EU) 2016/839 van de Raad (2) en op 1 juli 2016 in werking getreden.

 

(2)

Ingevolge artikel 438, lid 3, van de overeenkomst is het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, zoals bedoeld in artikel 438, lid 4, van de overeenkomst, bevoegd om besluiten vast te stellen op terreinen waarvoor de bij artikel 434, lid 1, van de overeenkomst opgerichte Associatieraad bevoegdheden heeft overgedragen aan het Associatiecomité. Op 16 december 2014 heeft de Associatieraad bij Besluit nr. 3/2014 (3) aan het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken de bevoegdheid tot het actualiseren of wijzigen van bepaalde met handel verband houdende bijlagen bij de overeenkomst overgedragen.

 

(3)

Na overleg zijn de Unie en de Republiek Moldavië overeengekomen om, op basis van de wederkerigheid zoals die is voorzien in artikel 147 van de overeenkomst, het volume van sommige producten waarvoor jaarlijkse tariefcontingenten zonder douanerechten gelden, te verhogen.

 

(4)

De Unie heeft ermee ingestemd de omvang van de tariefcontingenten (TRQ’s) voor goederen van oorsprong uit de Republiek Moldavië te verhogen voor druiven voor tafelgebruik en pruimen en een nieuw tariefcontingent voor kersen in te voeren. De Republiek Moldavië heeft ermee ingestemd het volume van de tariefcontingenten voor goederen van oorsprong uit de Unie geleidelijk te verhogen voor de volgende producten die zijn opgenomen in de lijst van concessies (Republiek Moldavië) in bijlage XV-D bij de overeenkomst: varkensvlees (“TRQ 1”), pluimvee (“TRQ 2”), zuivel (“TRQ 3”) en suiker (“TRQ 5”).

 

(5)

De Republiek Moldavië heeft de Unie verzocht bijlage XV‐C bij de overeenkomst te wijzigen om het invoervolume voor tarwe (meel en pellets), gerst (meel en pellets), mais (meel en pellets) en verwerkte producten van granen voor de toepassing van het antiontwijkingsmechanisme van artikel 148 van de overeenkomst te verhogen.

 

(6)

Het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken zal besluit tot actualisering van bijlage XV bij de overeenkomst vaststellen. Dat besluit is bindend voor de Unie.

 

(7)

Het is passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken moet worden ingenomen met betrekking tot de actualisering van bijlage XV bij de overeenkomst.

 

(8)

Het standpunt van de Unie in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken moet derhalve worden gebaseerd op het aangehechte ontwerpbesluit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, zoals bedoeld in artikel 438, lid 4, van de...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.