Besluit 2019/2246 - Standpunt EU in het Gemengd Comité voor de CETA met betrekking tot de goedkeuring van de lijst van arbiters overeenkomstig artikel 29.8 van de overeenkomst

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 30 december 2019 gepubliceerd en is op 19 december 2019 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2019/2246 van de Raad van 19 december 2019 betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité voor de CETA in te nemen standpunt met betrekking tot de goedkeuring van de lijst van arbiters overeenkomstig artikel 29.8 van de overeenkomst

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2019/2246 of 19 December 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union in the CETA Joint Committee as regards the adoption of the List of Arbitrators pursuant to Article 29.8 of the Agreement
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2019/2246
Origineel voorstel COM(2019)614 NLEN
Celex-nummer i 32019D2246

3.

Key dates

Document 19-12-2019; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 30-12-2019; PB L 336 p. 288-290
Inwerkingtreding 19-12-2019; in werking datum document zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

30.12.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 336/288

 

BESLUIT (EU) 2019/2246 VAN DE RAAD

van 19 december 2019

betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité voor de CETA in te nemen standpunt met betrekking tot de goedkeuring van de lijst van arbiters overeenkomstig artikel 29.8 van de overeenkomst

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in combinatie met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (“de overeenkomst”), is op 30 oktober 2016 ondertekend.

 

(2)

Overeenkomstig Besluit (EU) 2017/38 van de Raad (1) worden bepaalde onderdelen van de overeenkomst sinds 21 september 2017 voorlopig toegepast.

 

(3)

In artikel 29.8, lid 1, van de overeenkomst is bepaald dat het bij artikel 26.1 van de overeenkomst ingestelde Gemengd Comité voor de CETA een lijst van ten minste 15 personen moet opstellen die bereid en in staat zijn om als arbiter op te treden.

 

(4)

Daarom dient het standpunt te worden bepaald dat namens de Unie in het Gemengd Comité voor de CETA moet worden ingenomen, omdat het beoogde besluit bindend zal zijn voor de Unie,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het namens de Unie in het Gemengd Comité voor de CETA in te nemen standpunt met betrekking tot de goedkeuring van de lijst van arbiters overeenkomstig artikel 29.8 van de overeenkomst, moet worden gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van het Gemengd Comité voor de CETA.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 19 december 2019.

Voor de Raad

De voorzitter

  • K. 
    MIKKONEN
 

  • (1) 
    Besluit (EU) 2017/38 van de Raad van 28 oktober 2016 betreffende de voorlopige toepassing van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (PB L 11 van 14.1.2017, blz. 1080).
 

ONTWERP VAN

BESLUIT NR. ... VAN HET GEMENGD COMITÉ VOOR DE CETA

van ...

tot opstelling van een lijst van arbiters overeenkomstig artikel 29.8 van de overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VOOR DE CETA,

Gezien de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (“de overeenkomst”), en met name artikel 29.8,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Overeenkomstig artikel 30.7, lid 3, van de overeenkomst worden bepaalde onderdelen van de overeenkomst sinds 21 september 2017 voorlopig toegepast.

 

(2)

In artikel 29.8, lid 1, van de overeenkomst is bepaald dat het Gemengd Comité voor de CETA een lijst van ten minste 15 personen moet opstellen die bereid en in staat zijn om als arbiter op te treden. De lijst van arbiters moet uit drie sublijsten bestaan: een sublijst voor elke partij en een sublijst van personen die geen onderdaan van een van de partijen zijn en die voor het voorzitterschap in aanmerking komen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

 

1.

De lijst van arbiters die voor de toepassing van artikel 29.8 van de overeenkomst moest worden opgesteld, is vastgesteld in de bijlage.

 

2.

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld door het Gemengd Comité voor de CETA.

Gedaan te …

Voor het Gemengd Comité voor de CETA

 

BIJLAGE

LIJST VAN ARBITERS, OPGESTELD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 29.8 VAN DE OVEREENKOMST

Sublijst voor Canada:

 

1.

Serge Fréchette

 

2.

Valerie Hughes

 

3.

Matthew...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.