ONTWERPBESLUIT VAN HET REGIONALE STUURCOMITÉ VAN DE VERVOERSGEMEENSCHAP betreffende de vaststelling van de begroting van de Vervoersgemeenschap voor 2020 - EU monitor

EU monitor
Maandag 13 juli 2020
kalender

ONTWERPBESLUIT VAN HET REGIONALE STUURCOMITÉ VAN DE VERVOERSGEMEENSCHAP betreffende de vaststelling van de begroting van de Vervoersgemeenschap voor 2020

1.

Tekst

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 maart 2020 (OR. en)

6534/20

Interinstitutioneel dossier: 2020/0028 (NLE) i

TRANS 92 COWEB 26

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Betreft: ONTWERPBESLUIT VAN HET REGIONALE STUURCOMITÉ VAN DE

VERVOERSGEMEENSCHAP betreffende de vaststelling van de begroting

van de Vervoersgemeenschap voor 2020

ONTWERP

BESLUIT NR. 2020/ VAN HET REGIONALE STUURCOMITÉ

VAN DE VERVOERSGEMEENSCHAP

van ...

betreffende de vaststelling van de begroting van de Vervoersgemeenschap voor 2020

HET REGIONALE STUURCOMITÉ VAN DE VERVOERSGEMEENSCHAP,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap ("het verdrag") en met name artikel 24, lid 1, en artikel 35,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De begroting van de Vervoersgemeenschap voor het jaar 2020, die aan dit besluit is gehecht, wordt hierbij vastgesteld.

Artikel 2

Onverminderd de artikelen 2 en 3 van Besluit nr. 2019/1 van het regionale stuurcomité is de

Europese Commissie belast met de uitvoering van de begroting van de Vervoersgemeenschap overeenkomstig artikel 3 van dit besluit.

Artikel 3

Artikel 2 houdt op van toepassing te zijn op de dag vóór de dag waarop de benoeming van de directeur van het permanent secretariaat van kracht wordt.

Gedaan te … op … 2020.

Voor het regionale stuurcomité De voorzitter

BIJLAGE

BEGROTING VAN DE VERVOERSGEMEENSCHAP VOOR HET JAAR 2020

Begrotingsvoorwaarden Bedrag (EU)

WERKINGSKOSTEN VAN HET PERMANENT SECRETARIAAT 396 900 (inclusief vaste uitgaven/ boekhouding/ communicatie/ organisatie van vergaderingen)

KANTOORUITRUSTING EN MEUBILAIR VAN HET PERMANENT 60 000 SECRETARIAAT

PERSONEEL 1 461 500 (inclusief salarissen, toelagen, aanwerving, reiskosten, bijdrage aan de ziektekostenregeling/pensioenen)

STUDIES, TECHNISCHE BIJSTAND aan te sturen door het permanent 800 000 secretariaat

TOTAAL 2 718 400

RESERVE (ongeveer 9,4 %) 281 600

ALGEMEEN TOTAAL 3 000 000

Waarvan: EU-bijdrage (80 %) 2 400 000

Bijdrage van de Zuidoost-Europese partijen 600 000 (20 %: bijlage V van het verdrag bevat de verdeling per land)


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.