Nieuwe detacheringsrichtlijn besproken in de Tweede Kamer

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op dinsdag 12 mei 2020, 18:02.

12 mei 2020, wetsvoorstel - De herziene Detacheringsrichtlijn moet gelijk loon voor gelijk werk binnen de EU dichterbij brengen. De Kamer spreekt erover met minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

In veel Oost-Europese EU-landen gelden minder strenge arbeidsvoorwaarden en lagere lonen dan in West-Europese landen. Koolmees vindt de richtlijn een goede stap om de concurrentiepositie van bedrijven in meer ontwikkelde landen te versterken en de lonen en arbeidsvoorwaarden voor werknemers uit minder ontwikkelde landen te verbeteren. Zorg wel dat de Inspectie SZW de nieuwe regels goed kan handhaven, vraagt Tielen (VVD).

Niet ver genoeg

Verschillende woordvoerders vinden de richtlijn niet ver genoeg gaan.

  • Jasper van Dijk (SP): een "lege huls",want de transportsector is uitgezonderd
  • Gijs van Dijk (PvdA): half werk, want buitenlandse werknemers blijven minder verdienen en verdringing op de arbeidsmarkt blijft bestaan
  • Smeulders (GroenLinks): het kabinet gebruikt de mogelijkheden van de Detacheringsrichtlijn onvoldoende om concurrentie op loonkosten te bestrijden

De Jong (PVV) wil het plan van tafel hebben, omdat het een aanzuigend effect heeft op bijvoorbeeld Bulgaarse werknemers. Zij zouden immers meer betaald krijgen door de nieuwe afspraken. Hij pleit daarom voor het instellen van tewerkstellingsvergunningen.

Geen verbetering voor alle gedetacheerden

De herziene Detacheringsrichtlijn is niet van toepassing op sectoren waar geen algemeen verbindend verklaarde cao geldt. Daardoor blijft oneerlijke concurrentie mogelijk, zegt Palland (CDA), en "dat wringt".

Smeulders (GroenLinks) wil dat de regels gaan gelden voor álle cao's. Een "sympathiek voorstel", vindt Koolmees, maar het is juridisch niet houdbaar, want dan leg je eisen op aan een buitenlands bedrijf die je niet oplegt aan binnenlands bedrijf, en dat mag niet. Bruins (ChristenUnie) vraagt of de minister dat wel goed heeft uitgezocht bij de Europese Commissie.

Pensioenafdracht en loonstrookje

Binnenlandse werknemers krijgen boven op hun loon een pensioenopslag. Die krijgen gedetacheerden uit andere EU-landen niet. Dat is volgens Koolmees het resultaat van de EU-onderhandelingen.

Pijnlijk, zegt Jasper van Dijk (SP). Hij wil werkgevers verplichten het niet uitgekeerde pensioen boven op het salaris uit te betalen. Ook Stoffer (SGP) verwacht een "wat activistischere koers" van de regering.

Gijs van Dijk (PvdA) wil dat bedrijven alle loonbestanddelen duidelijk specificeren op het loonstrookje van arbeidsmigranten. Dan kan de inspectie misstanden makkelijker aanpakken. Volgens Koolmees is dat al goed geregeld in de Wet aanpak schijnconstructies.

Detachering verlengen

Een detachering mag voortaan twaalf maanden duren en eenmalig met zes maanden verlengd worden. Om draaideurconstructies te voorkomen pleit Bruins (ChristenUnie) voor een verplichte, goed gemotiveerde verlengingsaanvraag. Ook Van Weyenberg (D66) mist een stevige inhoudelijke toets: de motivatie lijkt nu meer op een kennisgeving.

Het gaat inderdaad niet om een aanvraag maar om een kennisgeving, erkent Koolmees, omdat de richtlijn het niet toestaat een verlenging te weigeren.

De Kamer stemt op 14 mei over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende moties.