Besluit 2020/681 - Standpunt EU in het Comité voor diensten en investeringen dat is ingesteld in het kader van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada en de EU met betrekking tot de voorgenomen vaststelling van regels voor bemiddeling bestemd voor de partijen bij investeringsgeschillen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 25 mei 2020 gepubliceerd.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2020/681 van de Raad van 18 mei 2020 over het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in het Comité voor diensten en investeringen dat is ingesteld in het kader van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds, met betrekking tot de voorgenomen vaststelling van regels voor bemiddeling bestemd voor de partijen bij investeringsgeschillen

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2020/681 of 18 May 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union in the Committee on Services and Investment established under the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part, as regards the adoption of rules for mediation for use by disputing parties in investment disputes
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2020/681
Origineel voorstel COM(2019)460 NLEN
Celex-nummer i 32020D0681

3.

Key dates

Document 18-05-2020; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 25-05-2020; PB L 161 p. 7-8
Inwerkingtreding 01-01-1001; in werking zie art 2 en 22017A0114(01)
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

25.5.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 161/7

 

BESLUIT (EU) 2020/681 VAN DE RAAD

van 18 mei 2020

over het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in het Comité voor diensten en investeringen dat is ingesteld in het kader van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds, met betrekking tot de voorgenomen vaststelling van regels voor bemiddeling bestemd voor de partijen bij investeringsgeschillen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in combinatie met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Besluit (EU) 2017/37 van de Raad (1) voorziet in de ondertekening namens de Europese Unie van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (2) (“de overeenkomst”). De overeenkomst is op 30 oktober 2016 ondertekend.

 

(2)

Besluit (EU) 2017/38 van de Raad (3) voorziet in de voorlopige toepassing van delen van de overeenkomst, met inbegrip van de oprichting van het Comité voor diensten en investeringen. De overeenkomst wordt sinds 21 september 2017 voorlopig toegepast.

 

(3)

Overeenkomstig artikel 26.2, lid 4, kan het Comité voor diensten en investeringen besluiten nemen wanneer de overeenkomst daarin voorziet.

 

(4)

Overeenkomstig artikel 8.44, lid 3, onder c), van de overeenkomst moet het Comité voor diensten en investeringen een besluit vaststellen over de regels voor bemiddeling bestemd voor de partijen bij investeringsgeschillen.

 

(5)

Het is derhalve wenselijk het standpunt te bepalen dat namens de Unie op basis van het ontwerpbesluit van het Comité voor diensten en investeringen over regels voor bemiddeling moet worden ingenomen in het Comité voor diensten en investeringen met het oog op de doeltreffende uitvoering van de overeenkomst,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het namens de Europese Unie in het Comité voor diensten en investeringen in te nemen standpunt met betrekking tot de vaststelling van regels voor bemiddeling bestemd voor de partijen bij investeringsgeschillen, wordt gebaseerd op het ontwerpbesluit van het Comité voor diensten en investeringen (4).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst.

Gedaan te Brussel, 18 mei 2020.

Voor de Raad

De voorzitter

 • G. 
  GRLIĆ RADMAN
 

 • (1) 
  Besluit (EU) 2017/37 van de Raad van 28 oktober 2016 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (PB L 11 van 14.1.2017, blz. 1).
 • (3) 
  Besluit (EU) 2017/38 van de Raad van 28 oktober 2016 betreffende de voorlopige toepassing van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (PB L 11 van 14.1.2017, blz. 1080).
 • (4) 
  Zie document ST 6967/20 op http://register.consilium.europa.eu
 


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.