Besluit 2020/769 - Bepaling van het standpunt dat namens de EU in het Gemengd Comité dat is ingesteld bij het Akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en Euratom moet worden ingenomen over de wijziging van dat akkoord

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 12 juni 2020 gepubliceerd en is op 10 juni 2020 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2020/769 van de Raad van 10 juni 2020 tot bepaling van het standpunt dat namens de Europese Unie in het Gemengd Comité dat is ingesteld bij het Akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie moet worden ingenomen over de wijziging van dat akkoord

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2020/769 of 10 June 2020 establishing the position to be adopted on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community as regards the amendment of the Agreement
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2020/769
Origineel voorstel COM(2020)195 NLEN
Celex-nummer i 32020D0769

3.

Key dates

Document 10-06-2020; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 12-06-2020; PB L 187 p. 12-15
Inwerkingtreding 10-06-2020; in werking datum document zie art 3
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

12.6.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 187/12

 

BESLUIT (EU) 2020/769 VAN DE RAAD

van 10 juni 2020

tot bepaling van het standpunt dat namens de Europese Unie in het Gemengd Comité dat is ingesteld bij het Akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie moet worden ingenomen over de wijziging van dat akkoord

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 50, lid 2,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Het Akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (1) (het “terugtrekkingsakkoord”) is door de Unie gesloten bij Besluit (EU) 2020/135 (2) van de Raad en is op 1 februari 2020 in werking getreden.

 

(2)

In artikel 164, lid 5, punt d), van het terugtrekkingsakkoord is bepaald dat het Gemengd Comité besluiten kan vaststellen tot wijziging van dat akkoord, mits dergelijke wijzigingen nodig zijn om fouten te corrigeren, omissies of andere tekortkomingen te verhelpen, of op te treden in verband met situaties die niet waren voorzien toen het akkoord werd ondertekend, en mits dergelijke besluiten geen wijzigingen inhouden van de essentiële elementen van het akkoord. Krachtens artikel 166, lid 2, van het terugtrekkingsakkoord zijn de besluiten van het Gemengd Comité bindend voor de Unie en het Verenigd Koninkrijk. De Unie en het Verenigd Koninkrijk moeten deze besluiten, die hetzelfde rechtsgevolg hebben als het terugtrekkingsakkoord, uitvoeren. Op grond van artikel 182 van het terugtrekkingsakkoord maakt het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland integrerend deel uit van dat akkoord.

 

(3)

Sommige in het terugtrekkingsakkoord gestelde termijnen waren reeds verstreken toen het in werking trad. Deze termijnen moeten daarom worden gewijzigd, en het terugtrekkingsakkoord moet dienovereenkomstig worden aangepast, met het oog op de rechtszekerheid.

 

(4)

Over subsidies in het kader van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal die aan begunstigden uit het Verenigd Koninkrijk zijn toegekend vóór het einde van de overgangsperiode, is niets bepaald in artikel 145 van het terugtrekkingsakkoord. Artikel 145 van het terugtrekkingsakkoord moet op dit punt derhalve worden aangevuld om rechtszekerheid te verschaffen over lopende subsidies.

 

(5)

Per vergissing zijn twee besluiten van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels niet opgenomen in de lijst in deel I van bijlage I bij het terugtrekkingsakkoord en zijn acht handelingen die essentieel zijn voor de toepassing van de internemarktregels voor goederen op Noord-Ierland niet opgenomen in bijlage 2 bij het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland. Deze besluiten en handelingen moeten derhalve worden toegevoegd aan die bijlagen. Voorts zijn drie toelichtingen nodig voor de nadere omschrijving van het toepassingsgebied van sommige in de bijlage 2 bij het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland opgesomde specifieke handelingen. Die toelichtingen moeten derhalve worden toegevoegd aan bijlage 2 bij het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland.

 

(6)

Om deze omissies en tekortkomingen te verhelpen, dient het Gemengd Comité op grond van artikel 164, lid 5, onder d), van het terugtrekkingsakkoord een besluit vast te stellen.

 

(7)

Het is dus passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie moet worden ingenomen in het Gemengd Comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie in het bij het...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.